Nu lyfter vi Lysekils företagsklimat

Nu tar Handelskammaren fram förslag på en handlingsplan för att förbättra Lysekils företagsklimat. "Både politiker och tjänstepersoner i kommunen har god insikt i vad ett bra företagsklimat kräver. En bra start," säger projektledare Åsa Tegelberg.  

Lysekil har tidigare hamnat på en bottenplats bland västsvenska kommuner i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimat, lite bättre resultat har däremot uppnåtts i SKL:s mätningar. Nu har kommunen beslutat att de vill se en förändring.

Det handlar främst om att öka kunskapen och förståelsen mellan kommun och näringsliv och därför har Handelskammaren inlett arbetet med att göra en undersökning.

– I den kan vi se att de tillfrågade i Lysekils kommun inser vikten av ett bra företagsklimat. 9 av 10 tjänstepersoner tycker att ett gott företagsklimat är viktigt. Det finns även en stor medvetenhet kring företagens roll och vad de betyder för kommunen, regionen och Sverige i stort, säger Åsa Tegelberg, projektledare på Västsvenska Handelskammaren.  

Prioriterar politikerna företagsklimatet? 

Att ha en bra dialog, få ett gott bemötande samt en god tillgänglighet och korta handläggningstider är viktiga faktorer i den kommunala servicen för ett gott företagsklimat.  

– Å andra sidan visar också undersökningen på en rad punkter där det finns rådvillhet kring hur det faktiskt fungerar i kommunen. Även om politikerna själva anger i undersökningen att de anser att företagsklimatet är viktigt så är det inte en bild som delas i organisationen, säger hon.  

Var tredje säger sig inte har någon uppfattning om politikernas prioritering i frågan.  

Endast 38 procent av de tillfrågade uppfattar att företagsklimatet i hög grad är viktigt för kommunens politiker. Var tredje säger sig inte har någon uppfattning om politikernas prioritering i frågan.  

– En tredjedel av kommunens tjänstemän uppfattar inte heller att företagsklimatet är en viktig fråga för kommunens politiker. Det tyder på att företagsklimatet behöver prioriteras och kommuniceras ytterligare.

Hur väl står sig Lysekils kommuns företagsklimat? 

En tredjedel av respondenterna svarar att Lysekils kommun i viss grad eller i hög grad har ett gott företagsklimat jämfört med andra kommuner medan 48 procent inte har någon uppfattning alls i frågan. Den siffran behöver sänkas så att fler respondenter har insikt i frågan. I ett förbättringsarbete är det bra att veta var man står.

Det personliga engagemanget har stor betydelse för det lokala företagsklimatet.
– Endast 34 procent anser att de i hög eller mycket hög grad kan påverka hur företagsklimatet upplevs.  Även den siffran pekar på att det finns ett arbete att göra.

Leif Schöndell, som är kommunchef i Lysekil instämmer:

– Ja, jag tror att vi måste prata mer om vad företagsklimat är och öka medvetenheten om hur både politiker och medarbetare i kommunen bidrar till företagsklimatet. Det handlar om vårt bemötande, vår service och hur vi uttrycker oss om vår egen kommun. Jag tänker att vi måste skapa ökad dialog och samverkan med näringslivet så vi vet vilka förväntningar vi kan ha på varandra.

 Vad händer härnäst:

  • Dialogmöten med företagare kommunala tjänstepersoner, politiker samt förvaltning och avdelningschefer. Syftet är att utöka förståelsen för varandras vardag.
  • Företagsråd med representanter för olika branscher tar fram en handlingsplan.

Resultatet av den enkätundersökning och de intervjuer med tjänstepersoner, politiker och företagare i kommunen har presenterats för beslutsfattare i kommunen.

VÄSTSVERIGE BEHÖVER ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT

För att våra nuvarande företag ska nå sin fulla potential och för att nya ska vilja etablera sig i regionen behöver förutsättningarna vara så bra som möjligt. Därför arbetar vi på Västsvenska Handelskammaren med att förbättra det lokala företagsklimatet.

Vill du skapa bättre förutsättningar för näringslivet i din kommun? Kontakta Åsa Tegelberg, projektledare för lokalt företagsklimat.