Remissvar till stadens näringslivsstrategiska program

Västsvenska Handelskammaren har nu lämnat sitt remissvar till stadens näringslivsstrategiska program.

Vi välkomnar att staden nu tar ett strategiskt grepp om näringslivets utveckling. Det signalerar att staden värnar om näringslivets utveckling och förutsättningar. Överlag är också programmet väl utformat. Programmets strategier och implementering behöver dock tydliggöras och vissa perspektiv saknas som vi menar är av största betydelse för näringslivet i regionen.

Remissen i korthet:

  • Målen och strategierna som föreslås ligger nära det arbete vi själva bedriver inom infrastruktur, fysisk planering, kompetensförsörjning och lokalt företagsklimat
  • Förslaget om att näringslivets konsekvenser ska belysas regelbundet när staden fattar beslut i centrala frågor är välkommet
  • Stadens roll i processen behöver tydliggöras och huvudansvaret för programmet bör ligga närmare kommunstyrelsen och inte drivas ensamt av BRG
  • Vi saknar en diskussion om ökad samverkan över kommungränserna för att skapa mer likvärda förutsättningar för näringslivet i regionen
  • De kommunala bolagens roll och konsekvenser för näringslivet behöver lyftas in i programmet, liksom ett tydliggörande av målkonflikter och de olika roller staden respektive näringslivet har.
  • Vi efterlyser överlag mer konkreta åtgärder för att programmets strategier ska ge avsedd effekt och förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv i regionen

Läs remissvaret i sin helhet