VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ALLMÄNNA VILLKOR

Inledning

För allmänna villkor rörande medlemskap i Föreningen Västsvenska Handelskammaren, se stadgar.

Allmänna villkor – Företag, reglerar relationen mellan Västsvenska Handelskammaren (VHK), org.nr 556063-6796, som leverantör och kundföretaget som beställare av tjänster. Dessa avtalsvillkor utgör grunden för köpet och avtalsvillkoren anses vara godkända vid köp.

Ett förtydligande är att en individ kan för sig själv som privatperson genomföra en beställning av utbildning som individen privat bekostar och i dessa fall regleras relationen mellan individen och VHK i stället av konsumentköplagen.

GDPR VHK hanterar personuppgifter om deltagarna och har rutiner för hantering och skyddande av data enligt gällande lagar och regler, se VHK dokument gällande GDPR.

Allmänt om deltagande

VHK har rätten att byta kursledare, föreläsare eller samtalsledare utan att deltagarna informeras om detta i förväg.

VHK förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta tillfällen eller lokal för utbildning eller nätverksmöten. Om ett tillfälle ställts in av VHK erbjuds nytt tillfälle. Är det istället nätverksgruppen som ställer in utgår detta tillfälle.

VHK reserverar sig för eventuella ändringar av innehåll i program då alla våra tjänster utvecklas kontinuerligt för att möta kunders behov och ändringar i lagstiftning mm.

Vid missad utbildningsdag på en utbildning där kund erhåller certifiering kan deltagaren ta igen utbildningsdagen digitalt vid nästa möjliga tillfälle. Obs detta gäller enbart certifieringsutbildningar, i övriga fall ersätts inte kunden.

Datum för nätverksmöten beslutas löpande halvårsvis i samråd med deltagarna enligt gruppens majoritetsbeslut.

Alla rättigheter till dokumentation tillhör VHK och/eller våra samarbetspartner. Detta i enighet med gällande lagstiftning.

Parterna är skyldiga att hålla motparten uppdaterad med korrekt information, till exempel kontaktuppgifter och faktureringsinformation, inför och under tjänstens utförande. Om det uppstår förändringar vilka kan påverka tjänstens utförande skall denna information skyndsamt göras tillgänglig för motparten.

Kostnadsfria event

Vid sjukdom accepteras avanmälan samma dag. I annat fall ska avbokning ske senast 24 timmar före eventet. Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium på plats på VHK eller av VHK för ändamålet hyrd lokal, utan att avbokning skett enligt ovan äger VHK rätten till debitering av en no-showavgift.

Betalningsvillkor

VHK fakturerar normalt efter det att anmälan gjorts och senast i samband med start. Plats i nätverk faktureras därefter årsvis i förskott.

VHK fakturerar hela beloppet genom eInvoice eller som pdf till e-post. Önskar kund faktureras på annat sätt äger VHK rätt att ta ut fakturaavgift enligt gällande lag och praxis.

Samtliga priser anges exklusive moms. Betalning av fakturor ska ske inom 30 dagar.

Vid obetald faktura och efter betalningspåminnelse (10 dagar) äger VHK rätten att debitera lagstadgad påminnelseavgift samt rätten att överlämna ärendet till inkasso.

Utebliven betalning av anmälnings- eller utbildningsavgift gäller ej som avanmälan.

Avbokningsregler

All anmälan är bindande.

Utbildning kan överlåtas till annan deltagare på företaget.

Företagsspecifik utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast fyra veckor före kursstart. Avbokning därefter debiteras 50%. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras 100% av kostnaden.

Plats i nätverk kan kostnadsfritt avbokas senast 30 dagar innan ny årsperiod. Plats kan överlåtas till annan person vid företaget efter samråd med VHK gällande placering i grupp.

Konferensbokning kan kostnadsfritt avbokas fram till fyra veckor före ankomst. 25% av arrangemanget kan avbokas kostnadsfritt fram till två veckor före ankomst. Avbokningar utöver debiteras till 100%.

Force Majure

Förhindras part att fullgöra detta avtal av omständighet utanför parts kontroll samt part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.

Tvist

Tvister med anledning av dessa villkor liksom annan tvist skall i första hand försöka lösas genom förhandlingar. Om ingen lösning nås via förhandling skall frågan hänskjutas till svensk domstol med Göteborgs Tingsrätt som första instans. 

 

 

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg