Efterlängtad utredning för enklare byggregler 2020

Remissvar

Västsvenska Handelskammaren har lämnat remissvar på den statliga utredning Modernare byggregler. Här finns mycket som är positivt, men allt är inte färdigtänkt.

Utredningens uppdrag var att förenkla, förtydliga och göra de nuvarande svenska byggreglerna mer flexibla. Regelverket när det gäller ny- och ombyggnation är mycket omfattande i Sverige och det tolkas olika i olika kommuner och av olika handläggare. Det är en stor nackdel för aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen. Därför var utredningen Modernare byggregler efterlängtad.

Handelskammaren ser stora möjligheter att utveckla både stadsmiljöer och bostäder på ett positivt sätt med enklare och tydligare regler. De nuvarande vagheterna förlänger planprocesserna och öppnar för fler överklaganden.

Utredningens fem huvudförslag var:
 1. Det blir enklare att bygga om
 2. Nya föreskrifter möjliggör flexiblare planlösning
 3. Reformering av Boverkets byggregler tydliggör samhällets krav
 4. Ny myndighet skapar enhetlig tillämpning av byggreglerna
 5. Kontrollprocessen förenklas och förtydligas
Här är en kort sammanfattning av Handelskammarens synpunkter
 • En grundlig reformering av svenska byggregler är efterlängtad. Utgångspunkten bör vara att minska antalet regler och att förtydliga dem.

 • Vi är mycket positiva till att stryka begreppet ombyggnad i Plan och bygglagen.

 • Vi kan tänka oss att gå ännu längre än utredningen när det gäller flexibla planlösningar, särskilt för lägenheter under 35 kvadrat.

 • Vi är tveksamma till att stryka studentbostaden som kategori.

 • Vi är i princip positiva till en byggkravsnämnd, men ser att mandaten mellan den nya myndigheten och kommunernas bygglovshantering behöver förtydligas ytterligare.

 • Vi ser fördelar med att förtydliga kontrollplaner, men ser samtidigt en oro i branschen över att kommunerna inte har tillräckligt med kompetens för att i rimlig tid göra arbetsplatsbesök och sin del av kontrollarbetet utan sakkunniga. 

 • Utredningens fokus är bostäder. Vi efterlyser en genomlysning av hur de nuvarande byggreglerna påverkar även annat byggande och möjligheterna till stadsliv.

Läs hela remissvaret

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM