Västsvensk exportbarometer och konjunkturindikator februari 2021

Optimismen allt större på både kort och lång sikt

Framtidstron hos vår företagspanel fortsätter att öka. Den långsiktiga konjunkturbedömningen i februari överträffar optimismen från januari som då uppmätte den högsta nivån på tre års tid.

Ett ännu större kliv i positiv riktning tar de kortsiktiga förväntningarna som nu passerar nivån som rådde innan pandemin och når den högsta nivån på närmare två år.

– Att den kortsiktiga konjunkturbedömningen når nya höjder är uppmuntrande. Att vaccinationerna kommit igång i Sverige och hos våra stora handelspartners i andra länder bidrar med största säkerhet, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Betydligt mer positivt i prognoserna

Ett annat glädjeämne är att Volvo Cars ökar sin bilförsäljning under andra halvan av 2020 med 7,4 procent jämfört med samma period 2019. Företaget sålde under perioden 391 751 bilar och redovisar en rörelsevinst på 9,5 miljarder kronor.

– Det är därmed deras bästa resultat någonsin för andra halvåret. Vi ser också att det går bra för life sciencesektorn, vilket är ytterligare ett tecken på att konjunkturen är på väg uppåt, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Lika viktigt är det dock att poängtera att många företag fortsatt står inför ett svårt ekonomiskt läge, där förändringar i konsumtionsmönster till följd av införda regler och riktlinjer fortsätter att slå mot flera branscher, däribland hotell- och restaurangbranschen.

Optimismen ökar inom exportförsäljning

Handelskammarens exportbarometer, en undersökning som görs varje kvartal, visar i likhet med konjunkturindikatorn att företagen tror på en positiv utveckling av exportförsäljningen under 2021. Starkast tilltro har man på exportförsäljningen till Västeuropa och Asien, tätt följt av Norden och Nordamerika. Dessa marknader är också de som västsvenska företag handlar mest med. 75 procent av vår export går till Europa, följt av USA och Asien.

– Den ökade optimismen kan bland annat förklaras med att många bolag såg en viss återhämtning av exportförsäljningen under det fjärde kvartalet jämfört med de två föregående som anges som de värsta, säger Handelskammarens chef för internationell affärsutveckling Jesper Öhrn och fortsätter:

– Västsvenska bolag är exportvana och har således konkurrensfördelar internationellt, vilket gör att vi står relativt starka i denna situation. Det framgår ju även genom att den svenska ekonomin hade en betydligt lägre nedgång än den genomsnittliga i EU.

Företagen tror på en positiv utveckling av exportförsäljningen

En mjukare Brexit spelar roll

Exportbarometern visar att närmare 70 procent av bolagen tror att Brexit kommer ha mycket liten eller obefintlig påverkan på 2021. Ett område som trots allt utgör en avgörande utmaning är kopplad till tull och logistik.

– Bland annat råder stora missförstånd kring skillnad mellan frihandelsavtal och tullunion och kopplat till regler för ursprung. Vi vill därför passa på att verkligen uppmana bolagen att informera sig ordentligt kring vad som gäller, säger Jesper Öhrn.

Guide: Så handlar du med Storbritannien efter Brexit

Påverkar internationella affärer

Graden av tilltro till utveckling av internationell handel skiljer sig åt mellan branscher. Fordons- och byggindustrin utmärker sig som mest positiva i syn på 2021.

Trots en optimistisk hållning till framtida export upplever företagen däremot att de påverkas negativt av pandemin. 80 procent uppger att Covid-19 hittills inverkat negativt på deras exportförsäljning. Importen har inte påverkats i samma utsträckning som exporten. När företagen tillfrågas huruvida deras internationella affärer påverkas av pandemin 2021 tror hälften att det kommer ha negativa konsekvenser. Samtidigt uppger cirka 10 procent av dem att deras internationella affärer faktiskt kommer påverkas positivt.

Företagens fortsatta konkurrenskraft

Exportbarometern visar att det västsvenska näringslivet har stort fokus på hållbarhet för fortsatt konkurrenskraft. Undersökningen visar även att pandemins många utmaningar lett företagen in på en mer digitaliserad bana.

– I vår exportbarometer bekräftar branscherna att digitaliseringens ”grodhopp” sker under pandemin. Nästan 40 procent uppger att den digitala marknadsföringen är mycket viktig för deras fortsatta konkurrenskraft, säger Jesper Öhrn.

Vill ni vara med och göra Västsverige starkare?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Bli medlem