Remiss om regional fysisk planering enligt PBL

VGR som regionplaneorgan

  • Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?

Få saker stannar inom kommungränser, människor rör sig mellan kommuner, företag finns i en kommun medan medarbetare och kunder finns i större sammanhang och så vidare. Vi ser fördelar med att regionen kan samordna och hjälpa kommuner att planera för större sammanhang och behov än det egna geografiska området. Om Västsverige ska fungera väl och kunna planera för en framtid där människor rör sig, sömlöst, över kommungränserna så är det positivt att regionen kan bidra till planerna för större flöden och att kommunernas planering får stöd så att de även tar höjd för att regionala och nationella behov hanteras.

  • Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?

Förändringstakten är i dag hög och utmaningarna stora, inte minst när det gäller hållbarhetens tre dimensioner. I detta perspektiv blir också stadsutveckling en alltmer komplex verksamhet där de administrativa gränserna kan vara hinder för smarta och hållbara lösningar. Vi ser till exempel hur Mölndal, Partille och Göteborg växer ihop medan planeringen fortsatt sker i varje kommun. En möjlighet till en samlad planering av både infrastruktur, arbetsplatser och bostäder skulle öppna möjligheter för bättre lösningar för invånarna och näringslivet.

I vår växande region finns på många håll problem med bostadsförsörjningen. Ett samlat grepp om den, där regionala och kommunala hänsyn vägs av, skulle gynna alla. När bostadspriserna i städerna skjuter i höjden samtidigt som digitaliseringen möjliggör mer hemarbete finns också ett ökat intresse för att bosätta sig i de mer glest befolkade delarna av regionen. Med en regional planering skulle det vara lättare att ta till vara dessa önskningar på ett hållbart sätt och förhindra trafikalstrande sprawl.

  • Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?

De främsta områdena för regional planering är de gränsöverskridande så som väg, järnväg, VA samt elförsörjning. Även bostäder och grönområden kan behöva planeras på en regional nivå eftersom människor rör sig över större områden än sin hemkommun. Det är även rimligt att tillgänglighet för natur och grönområden kan hanteras på regional nivå för samordning över kommungränser.

  • Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?

Västra Götalandsregionen, kommuner och kommunalförbund har lång erfarenhet och har välutvecklade former för samverkan. Det kan vara så att samverkan och att gå i takt för kommuner och region är positivt men ibland blir det en hämsko för utveckling. Ibland behöver någon stå upp för och driva de regionala behoven.

Vi på Västsvenska Handelskammaren efterlyser att VGR tar ansvar för att lyfta regionala behov och blir en aktör som driver en regional linje som utgår från hänsyn till hela regionens behov. Redan i vårt yttrande angående den regionala utvecklingsstrategin påpekade vi behovet av att den regional nivån vågar och kan ta ansvar för helheten när enskilda kommuner eller kommunalförbunds intressen inte är i linje med regionens behov. Ett exempel på detta är hur en enskild kommun begränsat förbättringar på den gamla stambanan och hur en annan kommun ser sin lokaltrafik som viktigare än regional pendling och nationella trafikflöden på den nya stambanan.

Vi efterlyser ett VGR som tar en ledarroll och arbetar för regionala behov, samplanerar med angränsade regioner och inte nöjer sig med att bara vara samordnare av 49 olika kommunala intressen.

  • Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL.

Under kommande år arbetar västsvenska aktörer för att få beslut om flera kommunövergripande projekt på plats. Det handlar om nytt dubbelspår på västra stambanan, ny stambana till Jönköping, nya elledningar för att säkra strömförsörjningen, nya vindkraftsverksparker och till detta kan läggas VA-system som behöver uppdateras de kommande åren. Med ett regionövergripande perspektiv så tror vi på en smidigare process som kan planera för större sammanhang och för att säkerställa att regionala behov, prioriteringar och ansvarsområden kan samordnas med kommunalplanering.

Att bygga ihop kommuner, regioner och länder är komplicerat då gränsområden sällan blir prioriterade. Vi ser det när det gäller att bygga och planera en järnväg över gränsen till Norge, vi ser det när det gäller att knyta ihop vår egen region över länsgränsen till Jönköping där sista sträckan på Rv 40 fortfarande inte har motorvägsstandard. Med en regionplanering är förhoppningen att kunna samordna över kommungränserna. I bakgrundsmaterial nämns att VGR skulle behöva utveckla samverkan med grannlänen. Det är något som vi vill uppmuntra, vi tror på att koppla ihop regionövergripande flöden för större, effektiva stråk så som Mälardalsrådet eller Regionsamverkan Syd arbetar för.

VGR har haft ett ansvar för regionutveckling sedan 1998 när försöksverksamheten startades. Genom att hemställa om ett ökat ansvar ser vi en möjlighet att ta nästa steg och bli ett regionplaneorgan för att bland annat kunna yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen. Det behövs någon som bevakar regionala planintressen och att kommuner behöver motivera avsteg från den regionala planen och dess prioriteringar. Att regionen ska yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet ifråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen tror vi ger regionen en tydligare roll som aktör istället för att bara vara samordnare.