Cementas verksamhet i Slite

Remissvar

Regeringen står, som vi tolkar det inför en målkonflikt när de hanterar den framtida kalkbrytningen runt Slite.

Innan frågan är slutligt hanterad behöver de gå från tillfälliga lösningar till permanenta och ett val behöver ske.

Antingen försiktighet kring den lokala miljöpåverkan eller stoppa det svenska arbetet med att minska klimatavtrycket från cementindustrin och dess produkter. Det handlar även om att undvika att ställa samhällsviktiga investeringar i bostäder och infrastruktur inför en situation där de tvingas ställa in sitt arbete till försörjningsfrågan är löst.

Att en god intention begränsar en annan god intention är problematiskt. Att avgöra målkonflikter där goda intentioner står emot varandra är egentligen inte en fråga där juridiken ger en lösning utan en värderingsfråga där politiker har fått förtroende att göra en samlad bedömning för samhällets bästa. Det är ett värdeladdat val som tarvar sin egen diskussion men remissen handlar inte om att lösa målkonflikten utan om en tillfällig förlängning av ett tillstånd att bryta kalk.

Cement bygger landet

Att cement inte skulle kunna tillverkas och levereras till det svenska näringslivet skulle inte vara ett mindre och hanterbart branschproblem utan är snarare att likna vid att en av de viktigaste kuggarna i det svenska industrimaskineriet skulle fastna och hjulen sluta snurra. Om svensk cementförsörjning försvinner försätts Sverige i en mycket besvärlig situation och med följdverkningar för husbyggen, väg- och järnvägsbyggen och för gruvbrytningen för att nämna de största verksamheterna.

Nu föreslår regeringen att skjuta upp stoppet med ett tillfälligt tillstånd i åtta månader. Att ge mer tid för att lösa ut problemen med ansökningar, miljöprövningar och statens långsamma byråkratiska kvarnar är en rimlig åtgärd men inte tillräckligt - utgången är fortfarande osäker.

Skulle problemen med ansökning och domstolsprövning kunna lösas på åtta månader är det positivt men än så länge verkar det osäkert. Om ärendet kring Cementas framtida produktion i Slite inte kan avgöras med ett positivt besked om fortsatt verksamhet, flyttar detta undantagsfall bara större delen av problemen för samhälle och näringsliv från hösten 2021 till våren 2022.

Om tillståndsprövningen skulle landa i att en fortsatt verksamhet i Slite inte är tillåten behövs en längre omställningsperiod för att företagen ska kunna beställa, kunna organisera nya logistikkedjor och myndigheter hinna att kvalitetssäkra. Om denna tillfälliga förlängning inte leder till en process som slutar i ett nytt permanent tillstånd behöver regeringen förbereda för en rimlig övergångsperiod – minst två till tre år innan en stängning är möjlig även om det är en betydligt sämre lösning ur flera aspekter. Utan en tilltagen övergångsperiod är risken överhängande för en situation där viktiga delar av svenskt näringsliv stannar på grund av materialbrist.

De företag som är beroende av cement och betong behöver kontinuitet och långsiktighet för att hantera stora projekt med långa planeringstider. Processen kring Cementa och deras kalkbrytning i Slite har hittills inte medgivit den typen av förutsägbarhet.

Parallellt med arbetet att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar försörjning av cement behöver regeringen skapa rätt förutsättningar för att öka användningen av alternativa, och än så länge, mer miljövänliga bindemedel.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD - BLI MEDLEM IDAG

Genom att bli medlem i Västsvenska Handelskammaren är ert företag med och skapar en region där människor vill leva, där entreprenörer vågar satsa och där politikerna ger de rätta förutsättningarna.

Läs mer om medlemskap