Hållbarhet - Västsvenska näringslivets resa

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna för våra medlemsföretag. Genom politisk påverkan, kunskap och samverkan arbetar vi för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle, samtidigt som ni skapar konkurrenskraftiga företag.

Det västsvenska näringslivet har stora möjligheter att vara ledande i omställningsarbetet både i Sverige och globalt, och därigenom bidra till ett bättre samhälle och ökad konkurrenskraft.

På Västsvenska Handelskammaren driver vi politiskt påverkansarbete för att göra det lättare för näringslivet att ställa om. Bland våra viktigaste frågor är att säkerställa en trygg elförsörjning, vilket är en förutsättning för omställningen av transportsektorn, men också bidrar till att skynda på kemiklustrets omställning till användandet av fossilfri vätgas.

Vi arbetar till exempel också för en hållbar infrastruktur och hållbar stadsutveckling, samt för att öka förutsättningarna för företag att kompetensutveckla sina anställda och ta till sig nya tekniker.

Vad är de globala målen?

Hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandsrapporten, 1987).

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en gemensam plan för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Däribland att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen.

Av de globala målen arbetar vi på handelskammaren framförallt med följande: 

Globala-mål-klimat-och-hållbarhet-Västsvenska-Handelskammaren.jpg

Vårt allra största fokus ligger dock på mål 13 – att bekämpa klimatförändringarna. Detta då ett hållbart klimat är en grundförutsättning för att möjliggöra en hållbar utveckling i stort.

Hur ska det västsvenska näringslivet ställa om?

För att det västsvenska näringslivet ska fortsätta vara starkt och konkurrenskraftigt behöver vi ligga i framkant och driva utvecklingen och omställningen till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle. 

De företag som ställer om och tillhandahåller lösningar som underlättar för andra företag att ställa om - kommer att öka sin konkurrenskraft och bidra till ett bättre samhälle för alla.

Vad behöver förändras & vilka blir fördelarna?
 1. Alla verksamheter behöver driva omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Med hållbara företag stärker vi våra varumärken och ökar vår attraktionskraft hos kunder, blivande anställda och investerare utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
 2. Digitalisering och ny teknik behöver användas för att öka den hållbara omställningen. Västsvenska företag behöver ligga i framkant, utveckla ny teknik och erbjuda tjänster och lösningar för företag och samhällen när hela världen ställer om. På så vis kan vi bidra till ett bättre samhälle och ökad västsvensk konkurrenskraft.
 3. Affärsmodellerna behöver bli cirkulära. Genom en cirkulär omställning utnyttjar man allt som är tillverkat så länge som möjligt och detta leder då till minskad förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan. Genom cirkulära affärsmodeller kan företag öppna upp för nya affärsmöjligheter.
 4. Politikerna behöver skapa förutsättningarna. Politiken behöver eliminera hinder och skapa incitament och verktyg för en fossilfri och hållbar utveckling. Med rätt förutsättningar och ett aktivt, gemensamt arbete med de globala målen kan vi alla bidra till ett bättre samhälle – för alla.

Hur kommer vi som företag igång?


 • Driv hållbarhetsarbetet på lednings- och styrelsenivå. Hållbarhet är en strategisk fråga som behöver drivas från bolagstoppen.

 • Identifiera vad just er verksamhet kan göra för att skapa störst nytta och mest effekt. Hur kan ni själva bli mer hållbara? Hur jobbar ni med den sociala dimensionen av hållbarhet? Hur kan ni stötta era kunder i deras omställning och hur kan ert arbete bidra till en hållbar samhällsutveckling i stort?

 • Vidareutveckla era affärsmodeller. Undersök hur ni kan växla över till mer cirkulära och digitala affärsmodeller och därigenom öka kundnytta, konkurrenskraft och spara resurser. 

 • Se över hur ni kan minska klimatavtrycket genom exempelvis förnybar energi, fossilfria resor och transporter, samt genom ansvarstagande och hållbara inköp.

 • Sätt mål och ta fram en handlingsplan. Mät era mål och kommunicera under resans gång. Men viktigast av allt: påbörja ert arbete, även om inte allt är på plats. Även små förändringar gör skillnad.

 • Arbeta tillsammans med andra. Samverkan, kraftsamling och innovation är avgörande för att möta de komplexa utmaningar vi står inför.

Vill du veta mer om hur Västsvenska Handelskammaren driver hållbarhetsfrågan, få tips om hur ni kan komma igång med ert hållbarhetsarbete, eller dela med dig av er resa? Kontakta vår kollega Camilla Kinnear, ansvarig för klimat- och hållbarhetsutveckling.

Vi även en företagsanpassad kurs inom cirkulära affärsmodeller. Kickstarta ert hållbarhetsarbete genom att utbilda flera av företagets nyckelroller vid ett och samma tillfälle. Missa inte heller att anta Klimatlöftet, för att få kostnadsfri hjälp att nå era klimatmål. 

Västsvenska Handelskammaren står bakom och stöttar

Det finns i dagsläget ett flertal viktiga initiativ som vi arbetar aktivt med eller som vi ställer oss bakom. Ta dig an utmaningarna, målen och gå med du också!

Frågor & svar om klimat och hållbarhet

Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna kopplat till klimat- och hållbarhetsområdet, samt förklaringar av vanligt förekommande begrepp. 

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling med 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Dessa har i sin tur 169 delmål och följs av indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med de globala målen har världens ledare förbundit sig till att bland annat uppnå följande till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen

Läs mer om de Globala målen på sidan för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

En cirkulär ekonomi är raka motsatsen till den linjära. I stället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så ofta och länge det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Ny teknik möjliggör omställning till de nya cirkulära affärsmöjligheterna. Här spelar sensorer och AI en avgörande roll för att inhämta den data som krävs för att realisera de nya affärsmodellerna.

Cirkulär omställning öppnar upp för nya affärsmöjligheter och minskad klimatpåverkan och kan kraftfullt stärka ditt företags attraktivitet och trovärdighet gentemot kunder, affärspartners, finansiärer och medarbetare.

Cirkulära affärsmodeller är affärsmodeller som är anpassade efter en cirkulär ekonomi och därför gör det möjligt att spara kostnader, hitta nya intäktsströmmar och samtidigt minska kilmatavtrycket.

Ja, det finns det. Se nedan för exempel på olika sätt att söka stöd.

Klimatklivet: Här kan du söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid andra växthusgaser.

Läs mer: Om klimatklivet på Naturvårdsverket

Omställningslyftet: Nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. 
Kickstart hållbarhet
Cirkulära sprintar
Kostnadsfritt energistöd

Följande verksamheter erbjuder finansiering och/eller stöd för företag. Även här kan du kika efter finansiering för grön omställning, samt utlysningar inom området.

Energimyndigheten: Stöd och bidrag att söka på energiområdet
Energimyndigheten: Kommande utlysningar
Tillväxtverket: Finansiering för företag
Vinnova: Finansiering
Almi: Lån och övrig finansiering
Västra Götalandsregionen: Företagsfinansiering
Västra Götalandsregionen: Konsultcheckar
Halland: Halland ställer om

 

Det är ett samlingsnamn för gaser som bidrar till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta antropogena utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen är koldioxid (CO2), metan (CH4), och lustgas (N2O)

Som ordet antyder är innebörden att det inte finns ett beroende av fossila bränslen eller råvaror. Många initiativ har däremot en kvantitativ definition av ordet som tillåter visst fossilt användande (till exempel att växthusgaserna ska minska med X procent). Ibland tillåts också fossilt användande om koldioxidinfångning tillämpas.

Det är ett uttryck för när utsläppen och upptaget av växthusgaser är lika stora. Exempelvis kan utsläpp av växthusgaser kompenseras genom tekniska lösningar som infångning och lagring av biogen koldioxid eller av ändrad markanvändning.

Det är inte ett tydligt definierat begrepp, men ofta synonymt med att ha uppnått nettonoll-utsläpp.

Enligt GHG-protokollet (Det mest använda beräknings och redovisningsstandarden för utsläpp av växthusgaser) kan växthusgasberäkningar för företag delas in i tre olika ”scope”:

 • Scope 1: Direkta utsläpp. De lokala utsläppen på anläggningar från till exempel skorstenar, samt utsläpp från egna transporter, ingår i den här kategorin.

 • Scope 2: Indirekta utsläpp kopplade till köp av energi. För att räkna ut scope 2-utsläpp multipliceras inköpt energi (till exempel kWh el eller fjärrvärme) med en utsläppsfaktor (kgCO2/kWh) som representerar utsläppen vid produktion av den inköpta elen eller fjärrvärmen.

 • Scope 3: Alla utsläpp längs värdekedjan, både uppströms och nedströms från företaget. Här ingår utsläpp kopplade till inköp av varor, varutransporter, affärsresor, anställdas pendling, användning av produkter och mera.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta vår kollega Camilla Kinnear om du vill veta mer om hur Västsvenska Handelskammaren driver hållbarhetsfrågan eller vill få tips om hur ni kan komma igång.