Integritetspolicy

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN OCH din PERSONLIGA INTEGRITET

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Handelskammaren behandlar, dina personuppgifter. Västsvenska Handelskammaren Service AB, org nr 556063-6796, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och således ansvarig för att dessa behandlas på ett lagligt sätt.

FÖR VEM GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy gäller för våra kunder, deltagare i nätverk eller utbildningar, konsulter, samarbetspartners och besökare på våra webbplatser. Den gäller även för användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, bostadsadress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER och hur vi behandlar dem

Vårt syfte med att samla in personuppgifter vid anmälan till aktiviteter är att kunna fullfölja det avtal du har ingått eller vill ingå med oss gällande bland annat nätverksgrupper, seminarier och utbildning.

Vi samlar också in uppgifter från dig som företagskund för vårt berättigade intresse att kunna ge dig relevant information genom våra nyhetsbrev och övrig relevant information kring våra erbjudanden (marknadsutskick). Dessutom kan vi använda dina uppgifter för vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet genom att skicka medlemsenkäter till dig. Du kan avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på avregistreringslänken som finns i e-postmeddelandet.

Vi samlar alltid in ditt samtycke innan vi gör marknadsutskick till dig som kontaktar oss i egenskap av privatperson. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Se nedan för våra kontaktuppgifter. Du kan också avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på avregistreringslänken som finns i e-postmeddelandet.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Enligt exempelvis bokföringslagen krävs att vissa uppgifter lagras i 7 år. Övriga uppgifter som vi inte behöver lagra en viss tid enligt gällande lagstiftning lagras så länge som du är kund hos oss eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de behandlas.

SÅ SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter samlas i huvudsak in genom att du lämnar uppgifter till oss. På så vis kan du själv bestämma över vilka uppgifter du vill lämna ut. Vi kan be om dina personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer.

I vissa fall samlar vi in dina känsliga personuppgifter (exempelvis allergi) efter ditt samtycke, för att kunna ge dig rätt kost under ett evenemang. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss. Se nedan för våra kontaktuppgifter. Uppgifter om eventuell allergi gallras när det inte längre behövs för att ge dig rätt kost.

COOKIES

Västsvenska Handelskammarens webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas. 

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här. Observera att om du blockera alla cookies (inklusive absolut nödvändiga cookies) kommer du kanske inte åt hela eller delar av vår webbplats.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES. Vid en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.

Genom olika tjänster använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. 

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.

Mer specifik information om cookies hittar du här.

SÅ SKYDDAR VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN DINA UPPGIFTER

Västsvenska Handelskammaren skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. Vi använder kryptering för att skydda dina uppgifter. Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och övrig behandling av personuppgifter, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp.

Dessa Parter KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas av Västsvenska Handelskammaren och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Västsvenska Handelskammaren. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Enligt exempelvis bokföringslagen måste vi lagra vissa uppgifter i 7 år. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar:
    • uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för eller
    • om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt.
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Kontakta oss så hjälper vi dig.
  • Du har rätt att begära förflyttning av de personuppgifter du har lämnat om du har samtyckt till behandlingen eller om du har ett avtal med den personuppgiftsansvariga (dataportabilitet).

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Rätten till dataportabilitet gäller endast om förflyttningen är teknisk genomförbar.

Ändring av integritetspolicyn

Vi uppdaterar denna policy om nödvändigt. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om vår policy för att ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta Västsvenska Handelskammarens kundkontakt via e-post » gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan du även vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten genom att kontakta imy@imy.se.

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg