Västsverige står starkt i sviktande konjunktur

Det västsvenska näringslivet har visat sig motståndskraftigt i rådande konjunktur. Samtidigt är vissa branscher hårt drabbade och framtiden svår att bedöma. Så sammanfattar Douglas Torén, ansvarig för konjunktur och omvärldsanalys, läget i ekonomin just nu. 

Året har präglats av ett fortsatt svagare konjunkturläge med inflation och stigande räntor, där styrräntan nu nått 4 procent. 

Trots det har företagen inom tillverkningsindustrin i Västsverige levererat starka resultat med ökad omsättning och god lönsamhet under året. Arbetsmarknaden är fortsatt stabil. Västra Götalands län har idag en arbetslöshet på 5,6 procent, vilket är den lägsta bland storstadslänen. Göteborgs-, Borås-, och Skarborgsregionen uppvisar samtliga lägre arbetslöshet än rikssnittets 6,4 procent. 

I flera av de tillverkande bolagens rapporter för andra kvartalet ser vi dock att orderingången mattas av från höga nivåer och att utsikterna framåt är mer osäkra.  

Stor skillnad mellan branscher 

Vissa branscher i Västsverige har det tufft.  

Byggsektorn kämpar med högre finansieringskostnader och en sviktande lönsamhet. Under första halvåret 2023 har nybyggnationen i Västsverige halverats. Samtidigt har hushållen fått det allt svårare att finansiera sina bostadsköp. Här krävs det kraftfulla åtgärder då bostadsbristen är en av våra stora samhällsutmaningar.   

Läs mer: Fler krisåtgärder till bygg- och bostadssektorn

Desto ljusare ser det ut för besöksnäringen som har haft en rekordsommar. Under årets första sju månader har antalet gästnätter ökat med 11,6 % jämfört med 2022, och är nu på en högre nivå än före pandemin 2019.    

Osäkert, men hoppfullt 

De svenska hushållens konsumtion har minskat med drygt 1% under årets första 7 månader jämfört med ifjol, vilket är mycket ovanligt. Men det finns också andra faktorer som påverkar vårt ekonomiska läge. 

Trots konjunkturnedgången har företagen konsekvent visat ett positivt nuläge

För Västsverige, som är landets största exportregion, är den globala efterfrågan minst lika viktig och här ser vi en fortsatt tillväxt - om än i lägre takt än tidigare. Vi har också flera stora etableringar på gång, så som batterifabrikerna i Göteborg och Mariestad som kommer stärka Västsverige på längre sikt.  

Bilden av Västsveriges motståndskraft bekräftas av Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator. Trots konjunkturnedgången har företagen konsekvent visat ett positivt nuläge, men osäkerhet på längre sikt. Något som indikerar att motståndskraften har hållit i sig.  

I augusti sjönk inflationstakten till 4,7 procent, vilket var mer än väntat, och även om aviseringarna om fortsatta räntehöjningar kräver stor vaksamhet, är förutsättningarna för Sverige och Västsverige på lång sikt mycket goda. 

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT – BLI MEDLEM IDAG
 
Som medlem i Västsvenska Handelskammaren är ditt företag med och stärker förutsättningarna för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång, men erbjuder också tjänster för att du och ditt företag ska utvecklas och växa.