Del 1 - Kompetensjakten

Satsningar på kollektivtrafik – ett verktyg för att främja kompetensförsörjning

Kollektivtrafik är A och O för en effektiv rekrytering. 76 procent av näringslivets ledare uppger att det är viktigt eller mycket viktigt med en förbättrad kollektivtrafik för att underlätta framtida rekryteringar. Vi på Västsvenska Handelskammaren är av helt samma uppfattning och arbetar dagligen för att påverka våra beslutsfattare till att göra rätt prioriteringar för att underlätta näringslivets rekryteringsbehov.

I en tid av globalisering och ökad konkurrens är kompetensförsörjning en grundpelare för det Västsvenska näringslivets utveckling. En god infrastruktur är en förutsättning för att detta skall vara möjligt.

Satsningar på att förbättra kollektivtrafiken, samt våra vägnät och järnvägar, bidrar till att överbrygga de geografiska avstånden i regionen. Resultatet blir att Västsveriges arbetsmarknader knyts samman och integreras till en mer omfattande regionförstoring. Detta ger näringslivet en större kompetensbas att rekrytera från och minskar därmed regionens ekonomiska sårbarhet.

Satsningar på att förbättra kollektivtrafiken, samt våra vägnät och järnvägar, bidrar till att överbrygga de geografiska avstånden i regionen

Kollektivtrafiken kan dessutom ses som ett effektivt verktyg för stadsutveckling och stadsplanering, vilket kan skapa attraktiva städer och därmed locka till sig viktig kompetens. Även goda flygförbindelser är en huvudingrediens för att i sin tur attrahera internationell kompetens till Västsverige.

Här är tre konkreta satsningar inom kollektivtrafiken som vi på Västsvenska Handelskammaren idag bedömer vara särskilt viktiga
1. Kapaciteten på Västra stambanan ska förbättras avsevärt

Hård belastning och bristande underhåll har lett till en kapacitetsbrist på Sveriges viktigaste järnväg vilket gör att många företag istället väljer andra alternativ för sin godstransport. Här finns klart utrymme för förbättring.

2. Ny höghastighetsjärnväg byggs mellan Göteborg, Borås och Jönköping

Om städerna knyts samman så bidrar detta till en expansion av den västsvenska arbetsmarknaden genom regionförstoring. Handelskammaren är säkra på att vi kommer att kunna se flera positiva effekter redan på kort sikt. Därför är höghastighetsjärnväg en mycket central investering.

3. Bygg ut Bohusbanan för att förbättra kommunikationen på sträckan Uddevalla – Göteborg

Genom att möjliggöra för en restid på 40 minuter mellan Göteborg och Uddevalla så skulle vi främja ökad tillväxt även i Kungälv och Stenungssund då dessa kommuner ytterligare integreras med marknaden i Västsveriges huvudstad Göteborg.

Vi är helt övertygade om att ovanstående satsningar är mycket goda investeringar för att underlätta våra medlemmars rekryteringsbehov och således skapa ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

LÄS MER: DEL 2 - ANVÄND MELLANRUM FÖR ATT ÖKA STADENS ATTRAKTIVITET

LÄS MER: DEL 3 - KAN DEN TYSKA MODELLEN UNDERLÄTTA VÅRA REKRYTERINGAR?

LÄS MER DEL 4 - UPPTAGNINGSOMRÅDE: VÄRLDEN

LÄS MER DEL 5 - BOSTADSBRISTEN I VÄSTSVERIGE HINDRAR TILLVÄXT

Om kompetensjakten


Kompetensjakten – En artikelserie i 5 delar med fokus på hur vi skapar ett Västsverige som lockar kompetens.

I denna serie kommer vi att titta på utmaningarna att locka kompetens till vår del av Sverige ur olika perspektiv, som infrastruktur, attraktiv stad, global attraktion, yrkeskompetens och bostadsbyggande.

Statistiken i artiklarna baseras på Handelskammarens studie Ledarkollen 2017. Ledarkollen är en webbenkät som besvarats av närmare 900 vd:ar och chefer hos Västsvenska Handelskammarens medlems- och kundföretag, för att lyssna av hur ledare för västsvenska företag ser på framtiden. Frågorna i enkäten kretsar kring personliga och professionella utmaningar, ledarskap och rekrytering.


Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem