Remissvar: Stora brister i Trafikverkets planförslag

Handelskammarens remissvar på Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan 2018-2029 har nu skickats till regeringen.

Vi skriver där att Trafikverkets förslag innehåller flera positiva inslag som en ökad satsning på järnvägsunderhåll samt en intention att koppla infrastruktursatsningar till ökat bostadsbyggande. På objektsnivå välkomnar vi att Trafikverket äntligen vill påbörja slutförandet av Västkustbanan och att mötessepareringen av E20 genom Skaraborg fortsätter enligt plan. Men vi tvingas konstatera att förslaget har mycket stora brister och i remissvaret skriver vi bland annat:

JÄRNVÄGEN GÖTEBORG - BORÅS

Järnvägen mellan Göteborg och Borås är Sveriges sämsta mellan två närliggande större städer. I stråket ligger även ett snabbt växande Landvetter. Det är obegripligt att Trafikverket i sitt planförslag bortprioriterar stråket. Förslaget skulle få påtagligt negativa effekter för regionen och dess näringsliv, inte minst vad gäller möjligheten till kompetensförsörjning. Med en modern dubbelspårig järnväg skulle restiden med tåg mellan Göteborg och Borås halveras och kollektivtrafikandelen längs stråket fördubblas. Det planeras för 100 000 nya bostäder i stråket. Det är anmärkningsvärt att ett av de stråk som har störst potential vad gäller bostadsbyggande bortprioriteras av Trafikverket.

NYA STAMBANOR

De nya stambanorna bör lånefinansieras för att möjliggöra en snabb utbyggnadstakt. Stambanorna ska anpassas för 320 km/h som Sverigeförhandlingen föreslår istället för de 250 km/h som Trafikverket föreslår, därtill mer eller mindre tvingade av regeringens direktiv.

VÄSTRA STAMBANAN

Trycket på Västra Stambanan är mycket stort med kapacitets- och punktlighetsbrister som följd. Den verkliga flaskhalsen är sträckan Göteborg – Alingsås. För att komma tillrätta med kapacitetsbristen måste ytterligare ett dubbelspår byggas mellan Göteborg och Alingsås. Enligt kommunerna längs sträckan skulle det också möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen.

BOHUSBANAN

Trafikverket måste genomföra kapacitetsförstärkande åtgärder på Bohusbanan. I första hand genom fler förbigångsspår eller mötesspår mellan Uddevalla – Göteborg.

OSLO - GÖTEBORG

Trafikverket tillsammans med Jernbanedirektoratet måste genomföra en förutsättningslös utredning av den mest lämpade sträckningen för en ny järnväg mellan Oslo och Göteborg.

GÖTEBORGS HAMN

Göteborgs hamn är en nationell angelägenhet. Direktanlöp till Göteborgs hamn från viktiga marknader som Asien och Nordamerika är avgörande för landets och företagens konkurrenskraft. Dessa direktanlöp måste säkras, vilket kräver att farleden fördjupas.

LÄS REMISSVARET I SIN HELHET

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP