Remissvar Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Bra mål, men se över delmålen

Ett av Västra Götalandsregionens (VGR) mål är att andelen hållbart resor ska öka. Det är ett mål som Handelskammaren till fullo ställer sig bakom.

I dokumentet Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 presenterar VGR förslag på övergripande insatser som bidrar till att målet kan nås. Handelskammaren har läst dokumentet och lämnat synpunkter till VGR. Där ifrågasätter vi några av delmålen och vill att kostnaden för att nå dem sätts i relation till nyttan. Ett sådant mål är att andelen invånare som med kollektivtrafik når sitt närmaste regionala pendlingsnav inom 60 minuter ska vara 80-85 procent.

Vad skulle det kosta att öka den andelen från exempelvis 79 procent till 80 procent och vad hade motsvarande summa inneburit om den istället satsats på de stora pendlingsstråken? Läs gärna hela vårt korta men kärnfulla remissvar.

Läs mer: Remissvar Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Påverka politiken, bli medlem

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem