Yttrande över Förslag till plan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Västra Götaland

Västsvenska Handelskammaren har tagit del av förslaget till plan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029. Handelskammaren har följande synpunkter

Handelskammaren anser att det är ett bra förslag till plan som Västra
Götalandsregionen föreslår, givet direktiven och de knappa resurser som finns tillgängliga. Dock anser vi att den stora betydelse som infrastrukturen i Västsverige och Göteborgsregionen har för hela landet inte avspeglas i de av regeringen tilldelade medlen.

Om Trafikverket får igenom sitt förslag till Nationell plan vad gäller
borttagandet av sträckan Mölnlycke-Bollebygd så får det stora konsekvenser för utvecklingen av stråket Göteborg – Landvetter - Borås och i förlängningen av hela Västsverige. Då VGR i sitt planförslag utgått från att nämnda sträcka kommer att finnas kvar i den nationella planen saknar vi en konsekvensanalys och en ”regional plan B” om Trafikverkets förslag fastställs.

Fungerande kollektivtrafik på landsbygden är självklart bra, men mot
bakgrund av regionens mål om ett fördubblat resande med kollektivtrafik är det rimligt, ja rent av klokt, att fokusera kollektivtrafiksatsningarna till regionens nav där resandeunderlagen finns och där förbättrade stadsmiljöer också leder till bättre livsmiljö för många av regionens invånare. Handelskammaren tycker således att det är bra att en stor andel av kollektivtrafiksatsningarna görs i de större städerna och inte minst i Göteborg.

Handelskammaren delar i stort VGR:s och kommunalförbundens syn på de högst prioriterade bristerna. Däremot anser vi att några av sträckorna som pekas ut är alltför vidsträckta, vilket i förlängningen innebär en risk att de åtgärder som senare vidtas blir alltför utsmetade. Vi menar att åtgärderna måste utgå från naven och de stora gods/pendelstråken. Väg 156 är det tydligaste exemplet där hela sträckan från rv 40 till Jönköpings län pekas ut som en högst prioriterad brist men där vi anser att sträckan från rv40 till Skene är absolut viktigast att åtgärda.

Läs mer om vårt arbete inom infrastruktur