Konflikterna i Göteborgs Hamn måste upphöra

Västsvenska Handelskammaren tillstyrker regeringens förslag om en förändrad konflikträtt, skriver Stefan Gustavsson vid Västsvenska Handelskammaren.

Göteborgs Hamn har ända sedan 1970-talet varit utsatt för återkommande stridsåtgärder. Det har skapat återkommande störningar, förhindrat nödvändiga effektiviseringar och inneburit stora kostnader för Sveriges näringsliv. Nu råder det återigen konfliktläge i våra svenska hamnar.

Konflikten har sin grund i en situation där arbetsgivaren trots kollektivavtal inte garanteras lugn och ro på sin arbetsplats. Situationer som den i Göteborgs Hamn är mycket ovanliga på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte fungerar i det här fallet.

Skälen till det ser vi just nu, med strejk runtom i hela landet inklusive i Älvsborgshamnen i Göteborg, är att Hamnarbetarförbundet genomför stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan är bunden av kollektivavtal. Det är en helt ohållbar situation som äventyrar den svenska modellen. Det måste få ett slut.

Lagförslaget

I juni månad, efter att vi länge lyft hamnens problematik kom arbetsmarknadens parter med ett förslag till lösning som nu regeringen skickat ut på remiss (Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister). Förslaget innebär att stridsåtgärder enbart får användas när syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal med arbetsgivaren, i annat fall ska stridsåtgärden kunna förklaras ogiltig.

Då stridsåtgärderna i allra högsta grad drabbar svensk ekonomi utgår vi ifrån att parterna kan lösa den aktuella konflikten. Samtidigt visar situationen med all önskvärd tydlighet att denna lagändring behöver komma på plats så snart som möjligt.

Lagförslaget innebär att den svenska modellen kan fungera också i situationer likt den i Göteborgs Hamn

Lagförslaget innebär att den svenska modellen kan fungera också i situationer likt den i Göteborgs Hamn. De andra förändringar som föreslås är att fackförbundet för att få vidta en stridsåtgärd, först måste ha förhandlat med arbetsgivaren, samt att man därefter inte kan ställa andra krav än de som varit föremål för förhandling. De är viktiga för att skapa ordning och reda. Det skapar goda förutsättningar för ansvarstagande parter på arbetsmarknaden som enbart tar till stridsåtgärder när alla andra alternativ är uttömda. Det är redan i dag praxis hos en överväldigande majoritet av arbetstagarorganisationerna på svensk arbetsmarknad i dag.

StärkER den svenska modellen

Förslaget kommer när det är genomfört att bidra till att vi kan få lugn och ro i Göteborgs Hamn samt stärka den svenska modellen. Västsvenska Handelskammaren tillstyrker därför regeringens förslag. Det är dock mycket olyckligt givet den situation vi nu befinner oss i att det beräknas träda i kraft först januari 2020. Lagändringen behöver träda i kraft snarast möjligt och egentligen skulle det ha gjorts för länge sedan.

När du som arbetsgivare inte får arbetsfred trots tecknat kollektivavtal så riskerar det att urholka den svenska arbetsmarknadsmodellen. Kollektivavtalet har en viktig funktion som fredspliktsinstrument, och ska garantera frånvaro av arbetsstörande konflikter när avtalet gäller. Den fredsplikt som följer av ett kollektivavtal är därför en avgörande drivkraft för arbetsgivare att vilja teckna kollektivavtal.

Om arbetsgivaren inte får arbetsfred trots tecknat kollektivavtal kommer incitamenten för, och nyttan av, att teckna kollektivavtal och därmed viljan att ingå i arbetsmarknadsmodellen att minska. På sikt hotar detta hela modellens legitimitet. Därför är de här förändringarna av mycket stor betydelse. Vi utgår ifrån att landets politiker nu tar ansvar så att vi snart kan ha lagstiftningen på plats.

Förslaget har kommit till i stor enighet mellan arbetsmarknadens parter och kommer att stärka den svenska modellen långsiktigt. Förhoppningsvis innebär det ett slut på år av konflikter hos Sveriges viktigaste logistiknav, Göteborgs Hamn. Lagändringen skulle skapa stabilitet och återupprätta förtroendet för Göteborgs Hamn som alltid ska vara en tillgång för svensk konkurrenskraft och inte ett problem.

Debatt i GT


Debattartikeln publicerades i GT den 6 mars 2019

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka

Stärk er konkurrenskraft, bli medlem idag

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP