Remissvar Målbild tåg 2028

Tveksamma men inte avvisande

Järnvägssystemet i Västsverige är kraftigt eftersatt.

2017 publicerade Handelskammaren rapporten K-märkt eller utmärkt där restiden med tåg respektive med bil mellan stora och närliggande städer jämfördes.

Läs mer: K-märkt eller utmärkt - Om sveriges sämsta järnväg

Rapporten visade att 4 av Sveriges 5 sämsta järnvägar fanns i Västsverige. Trots några år på nacken är slutsatserna fortfarande aktuella och kommer även att vara det år 2028. I dokumentet Målbild tåg 2028 redovisar Västra Götalandsregionen (VGR) sina förslag på hur tågtrafiken och den storregionala busstrafiken ska utformas 2028. VGR är i Målbild tåg 2028 tydliga med att det verkliga behovet av järnvägsinvesteringar i Västsverige inte tillnärmelsevis hinner genomföras till 2028 utan fokuserar istället på hur den befintliga infrastrukturen, tillsammans med redan beslutade och finansierade åtgärder, kan nyttjas bättre än idag.

Handelskammaren har läst rapporten och lämnat synpunkter till VGR. Vi tycker att upplägget med takttrafik är bra, liksom förslagen som innebär att nya kopplingar inom regionen skapas. Däremot är vi tveksamma, men inte helt avvisande, till att lägga ner befintliga pendeltågstationer. Läs gärna hela vårt korta men kärnfulla remissvar.

Läs hela remissvaret

Påverka politiken, bli medlem

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer