Dags att förbättra Norra Bohusbanan

Norra Bohusbanans låga standard påverkar rörligheten i stråket. En upprustad järnväg förbättrar för näringslivet att klara kompetensförsörjningen. Västsvenska Handelskammaren förbättringar på Norra Bohusbanan, men mer bör göras.

Handelskammaren anser att det bör vara ett större fokus på stråk snarare än snuttar när transportinfrastruktur utreds och utvecklas. I fallet med Norra Bohusbanan hade vi velat se en mer omfattande utredning där även en fortsättning norrut med anslutning till järnvägen i Norge ingick.

Utredningen lyfter möjligheten att finansiera godsfrämjande åtgärder via Trafikverkets näringslivspott, vilket är bra. Men vi hade gärna sett ytterligare resonemang kring möjligheten till alternativ finansiering. Inte minst om järnvägen fått en förlängning mot Norge, som hade skapat förutsättningar att få tillgång till EU-medel, som kunnat påskynda färdigställandet av järnvägen. Detta då EU-medlen endast ges till fullt finansierade och tidsatta projekt, inte till stegvisa förbättringar med oklart slutmål.

- Ambitionsnivån för att utveckla Norra Bohusbanan är alldeles för låg. Om
alla föreslagna åtgärder vidtas så kommer det, oklart när men långt efter år 2040, att gå en dubbelturper timme mellan Uddevalla och Strömstad med en restid på 66 minuter. Det är en förbättring mot idag men ur ett pendlarperspektiv inte tillräckligt attraktivt, konstaterar Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor hos Västsvenska Handelskammaren. 


Sverige behöver en mer ambitiös järnvägspolitik.

Läs hela remissvaret

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder över 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland industripolitik, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Bli medlem