Satsa på infrastrukturen - för tillväxtens skull

Med stor del av landets industriproduktion och en fjärdedel av Sveriges varuexport, är det västsvenska näringslivet av avsevärd betydelse för svensk ekonomi. En stark infrastruktur är nödvändig för att säkra regionens fortsatta tillväxt.

På Västsveriges vägar och järnvägar rullar gods från och till alla delar av Sverige. Inte sällan med start eller mål i Göteborgs hamn. Investeringar i Västsveriges infrastruktur gynnar företag över hela landet och hos viktiga handelspartner som Norge och Danmark. Utan väl fungerande transporter riskerar Västsverige att förlora sin ledande position som exportregion, något Sverige inte har råd med.

Västsvenska Handelskammaren har därför skrivit ett yttrande om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

Det krävs både underhåll och nya investeringar

Det är klokt att Trafikverket vill prioritera underhåll av befintlig infrastruktur, men detta räcker inte för att möta framtida behov. För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs också investeringar i ny infrastruktur. Vi stödjer en ökning av den ekonomiska ramen med minst 20 procent för att möjliggöra nödvändiga underhåll och nyinvesteringar som gynnar hela landet. 

I yttrandet till Trafikverket välkomnar vi också diskussionen om alternativ finansiering av infrastrukturprojekt. Sveriges låga statsskuld gör lånefinansiering till en attraktiv möjlighet. Genom rätt finansieringslösning för rätt projekt kan vi säkra de stora investeringar som krävs för framtidens infrastruktur. 

Vi skriver också om vikten att Trafikverket förbättrar sina planeringsprocesser och använder ny byggteknik, detta då effektivare byggnation och underhåll är nödvändigt för att maximera nyttan av varje investerad krona. 

Sammanhängande Infrastruktur och Kapacitet

Det är avgörande att satsa på sammanhängande infrastruktur. Särskilt viktigt är att bygga ut kapaciteten på sträckor som Göteborg-Alingsås och Göteborg-Borås. Dessa investeringar kommer att avlasta befintliga trafikleder och skapa nya möjligheter för både gods- och persontransporter, vilket är vitalt för Västsveriges och hela Sveriges ekonomiska utveckling.

Internationella Förbindelser

Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo måste förbättras för att möjliggöra fler och snabbare gods- och persontransporter. Med NATO-inträdet och den snart färdigställda Fehmarn Bältförbindelsen kan mängden godstransporter på sträckan förväntas öka ytterligare. Här bör vi också undersöka möjligheten till EU-medfinansiering för att realisera projektet.

Läs hela remissvaret

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder över 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland industripolitik, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Bli medlem