K-märkt eller Utmärkt

– om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

Järnvägsnätet i Sverige är överbelastat och underdimensionerat. För att möta framtidens behov av person- och godstransporter krävs enorma investeringar i såväl befintliga som nya banor.

Satsningar behövs i hela landet och syftet med den här rapporten är inte att skönmåla järnvägsnätet i övriga Sverige, men vi konstaterar att fyra av Sveriges fem sämsta järnvägar återfinns i Västsverige. Allra sämst är järnvägen mellan Göteborg och Borås.

HÖG UTBYGGNADSTAKT EFTERFRÅGAS

Att bygga nya stambanor är dyrt och full effekt uppnås först när hela systemet är på plats. Därför är det viktigt med en hög utbyggnadstakt, vilket förutsätter en lånefinansiering. Sverige har inte råd att finansiera de nya stambanorna med de anslag regeringen gett. Utbyggnaden skulle ta för lång tid, ca 40 år med nu indikerat tempo, och medel skulle tas från andra nödvändiga infrastruktursatsningar.

Det är också viktigt att inleda med de etapper där de positiva effekterna av en ny järnväg är stora och uppstår innan systemet är fullt ut-
byggt. Sträckan Göteborg-Borås uppfyller de kriterierna. Där är restidsvinsterna mycket stora, arbetsmarknaden förstoras med ökad tillväxt som följd, en internationell flygplats passeras och inte minst är det ett av landets största pendelstråk med snabb befolkningstillväxt.

119 ÅR EFTER INVIGNINGEN

Den 13 december 2013, nästan på dagen 119 år efter att järnvägen invigdes, lovade nuvarande finansministern att en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ska stå klar senast 2030. Det vore utmärkt, för järnvägen anno 1894 borde vara K-märkt...

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Mer läsning: K-märkt eller utmärkt?
 
Vi ser att företag som ligger nära pulsådrar där människor och gods enkelt flödar har lättare att locka precis de medarbetare de behöver. Med kompetenta medarbetare är det lättare att växa, och göra fler och bättre affärer. 

Läs mer om medlemskap