Ja till ny gång- och cykelbro över Götaälv

Västsvenska Handelskammaren ser mycket positivt på planerna att bygga en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, det meddelas i ett samrådsyttrande till Göteborgs stad.

Göta älv, hur majestätisk och karaktäristisk för Göteborg den än är, utgör en påtaglig barriär som hämmar tillgängligheten mellan stadens delar. För att ytterligare binda ihop Göteborg krävs fler kopplingar över och under älven. Den nu planerade gång- och cykelbron liksom Lindholmsförbindelsen är utmärkta exempel på sådana kopplingar. För stadens utveckling är det av yttersta vikt att de nu planerade förbindelserna realiseras och inte avbryts likt den tidigare planerade linbanan.

I samrådshandlingarna tar de upp de intressekonflikter som finns rörande sjöfartens framkomlighet på ett klokt sätt. Att sjöfarten påverkas av den planerade bron är oundvikligt men Handelskammaren förutsätter att bron utformas på ett väl avvägt sätt mellan sjöfartens önskemål och tillgänglighetsaspekterna för fotgängare och cyklister.

Den största utmaningen för näringslivet i Göteborgsregionen är att hitta rätt kompetens. Med rätt kompetens kan företagen utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och bidra till ökad tillväxt. Här spelar staden och dess tillgänglighet en stor roll. Om staden är attraktiv ökar inflyttningen och utflyttningen minskar. Det ger företagen bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens. Den förbättrade tillgängligheten till arbetsplatser, nöjen, attraktiva bostäder, idrott- och kulturutbud, stadsmiljöer med mera gör staden mer attraktiv att leva och driva verksamhet i.

- Vi ser fram emot premiärturen över bron. Dagen spaden sätts i vattnet önsnar vi att projektet präglas av snabb framdrift och god kostnadskontroll, säger Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor hos Västsvenska Handelskammaren. 

Läs hela remissvaret

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder över 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland industripolitik, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Bli medlem