Två välkomna regeringsbeslut!

Dagen före midsommarafton fattade regeringen två mycket välkomna beslut. Det första beslutet har sin bakgrund i de återkommande konflikterna vid Göteborgs hamn.

Den nu pågående konflikten i hamnen måste lösas. Men för att rederier, speditörer och varuägare ska få tillbaka förtroendet för Göteborgs hamn måste den också lösas långsiktigt. Därför har vi informerat regeringen om de långsiktiga konsekvenserna av återkommande konflikter i hamnen och vikten av en lösning som är hållbar över tid. Regeringens svar kom dagen före midsommar då de beslutade att tillsätta en utredare som ska titta på hur man kan lösa konflikten långsiktigt genom lagstiftning. Regeringens utredare ska se över rätten att vidta stridsåtgärder

• i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal, och
• i situationer där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal

Vi konstaterar att det är mitt i prick vad vi anser behöver åtgärdas. Detta skulle kunna utgöra en långsiktig lösning men det tar tid att genomföra ny lagstiftning, upp till 12 månader. Samtidigt jobbar vi vidare med en lösning på kort sikt. 

Vid samma möte beslöt regeringen att avslå samtliga överklaganden av den järnvägsplan för Västlänken som Trafikverket tidigare slagit fast. Genomförandet av Västlänken har därmed tagit ytterligare ett kliv framåt. Nästa juridiska prövning är i höst i Mark- och miljödomstolen och handlar om vilka villkor som ska gälla för bygget, inte om själva bygget i sig.

Det har gått 10 år sedan det första beslutet att bygga Västlänken med den nu aktuella dragningen. Sedan dess har Göteborgs stad växt med 63 000 invånare och såväl staden som regionen kommer att fortsätta att växa. Västlänken behövs för att möta det växande transportbehovet i Göteborgsregionen, den knyter ihop Göteborg med övriga Västsverige. Västlänken gör det också möjligt att förtäta Göteborg och att bygga en stad som är ännu mer attraktiv för invånare och företag. Det är hög tid att spaden sätts i marken.

Sveriges välstånd bygger på att handeln med omvärlden fungerar. I den handeln har våra hamnar, och i synnerhet Göteborgs hamn, en helt avgörande betydelse. Lika viktig som Göteborgs hamn är för Sverige är Västlänken för Västsverige. Med midsommarveckans två beslut har regeringen fattat beslut som i förlängningen bidrar till ett starkare Sverige.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP