Ett växande Sverige behöver investera både i befintlig och ny transportinfrastruktur

Sveriges befolkning och ekonomi växer vilket driver på transporterna. För att möta transportbehovet är det nödvändigt men inte tillräckligt att den befintliga transportinfrastrukturen vidmakthålls.

Vi måste även investera i ny infrastruktur vilket Trafikverket i sitt inriktningsunderlag lämnar litet utrymme för. Endast om planen utökas med 20 procent och nya stambanor lyfts ut ur planen ser verket en möjlighet till nyinvesteringar i en omfattning värd att tala om.

På sikt skulle Sveriges konkurrenskraft kraftigt försvagas om vi inte investerade i ny transportinfrastruktur, detta i ett skede då länder i vår omvärld planerar och genomför stora investeringar i effektiv och klimatsmarta transporter inte minst på järnvägssidan.

Västsvenska Handelskammaren höjer därför ett stort varningens finger för en nationell plan som alltför ensidigt fokuserar på att lappa och laga den befintliga infrastrukturen.

Läs hela remissvaret

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem