Del 4 - Kompetensjakten

Upptagningsområde: världen

Internationell kompetens är nödvändigt för att våra företag ska kunna fortsätta utvecklas. För att vår sjukvård ska leverera vård i världsklass, för att våra universitet och högskolor ska stärka sin globala lyskraft och för att vår region fortsatt ska locka nya företag att etablera sig här.

Det västsvenska näringslivet går för högvarv, inom fordonsklustret duggar satsningarna tätt och vi har en starkt växande startupsektor. Det innebär en stor efterfrågan på kompetens, inte minst internationell nyckelkompetens. Västsvenska Handelskammarens undersökning Ledarkollen, där nära 900 företagsledare deltagit, visar att hälften av företagen har behov av att rekrytera internationell nyckelkompetens. Med en ökande global konkurrens kommer denna siffra sannolikt stiga.

Att våra företag lyckas rekrytera internationell kompetens är inte enbart en dellösning på den ökande kompetensbristen, det är också en nödvändighet för att behålla huvudkontor och forskning i regionen. Samtidigt skapar det mångfald i vårt samhälle och på våra arbetsplatser, vilket i sin tur leder till en mer dynamisk miljö och stärkt innovationskraft. Drivkrafterna är alltså många – men hur kan vi underlätta för västsvenska arbetsgivare att attrahera internationell kompetens?

I Ledarkollen är det tydligt att stadens attraktivitet anses som mycket viktig för att lyckas med internationella rekryteringar. Bostadsortens attraktivitet får extra stor betydelse eftersom valmöjligheterna ofta är många för de som är beredda att fortsätta sin karriär utanför sitt hemland. 

Hur står vi oss då i konkurrensen idag? I januari släpptes Global Cities Talent Competetiviness Index som rankar städer utifrån deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Glädjande nog placerar sig Göteborg som nummer fem efter Köpenhamn, Zurich, Helsingfors och San Francisco. Många av de stora megastäderna får se sig slagna av mindre städer. Det kan bland annat förklaras med närvaron av stora, ofta världsledande företag i kombination med en mer lättnavigerad stad med hög livskvalitet – en beskrivning som stämmer väl in på Göteborg.

Vi har alltså bra förutsättningar att locka internationella talanger, men resultatet i Ledarkollen pekar också på några tydliga förbättringsområden:

  • Bostadsbyggandet behöver öka och vi behöver också skapa bättre möjligheter för internationell kompetens att hitta en bostad. Hela 75 procent av de som rekryterar internationell kompetens uppger att bostadsbristen redan är ett problem eller kommer att försvåra framtida rekryteringar.

  • Vi behöver bli bättre på att kommunicera vår attraktiva region och de möjligheter som finns här. Fyra av fem företagsledare menar att närmsta stadens attraktivitet är en viktig rekryteringsfaktor. Här innefattas allt från stadsmiljö, till skolornas kvalitet och trygghetsfrågor.

  • Det måste bli enklare att rekrytera från andra länder - fyra av fem anger i dag att det är svårt eller ganska svårt.

För att tackla dessa utmaningar driver Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen tillsammans med våra universitet och flera ledande företag i regionen projektet Global Talent Gothenburg/ West Sweden – ett samverkansprojekt där vi gemensamt kraftsamlar för att attrahera, välkomna och behålla internationell kompetens. Två konkreta verktyg som lanseras under våren är dels en guide som ska inspirera arbetsgivare med handfasta tips för rekrytering av internationell kompetens och sprida exempel på hur andra gör. Dels en kampanjsida där en attraktiv och innovativ västsvensk region paketeras tillsammans med konkreta tjänster inom en specifik bransch eller nisch.

Vill ni veta mer om Global Talent Gothenburg / West Sweden kontakta oss.

Ni kan också läsa mer på movetogothenburg.com och följa LinkedIn-sidan Global Talent Gothenburg West Sweden för att få uppdateringar om projektet.

LÄS MER: DEL 1 - SATSNINGAR PÅ KOLLEKTIVTRAFIK

LÄS MER: DEL 2 - ANVÄND MELLANRUM FÖR ATT ÖKA STADENS ATTRAKTIVITET

LÄS MER: DEL 3 - KAN DEN TYSKA MODELLEN UNDERLÄTTA VÅRA REKRYTERINGAR?

Om kompetensjakten


Kompetensjakten – En artikelserie i 5 delar med fokus på hur vi skapar ett Västsverige som lockar kompetens.

I denna serie kommer vi att titta på utmaningarna att locka kompetens till vår del av Sverige ur olika perspektiv, som infrastruktur, attraktiv stad, global attraktion, yrkeskompetens och bostadsbyggande.

Statistiken i artiklarna baseras på Handelskammarens studie Ledarkollen 2017. Ledarkollen är en webbenkät som besvarats av närmare 900 vd:ar och chefer hos Västsvenska Handelskammarens medlems- och kundföretag, för att lyssna av hur ledare för västsvenska företag ser på framtiden. Frågorna i enkäten kretsar kring personliga och professionella utmaningar, ledarskap och rekrytering.

 

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAPET