Handelskammaren om hamnstrejken

Hamnarbetarförbundets återkommande bruk av konfliktvapnet undergräver förtroendet för den svenska modellen och det ligger varken i arbetsgivarnas, arbetstagarnas eller i politikernas intresse att så sker.

Så var det dags igen. Fackliga strider och strejker i Göteborgs hamn, nu i containerterminalen APM Terminals. För dem som månar om svensk industri och svenska arbetstillfällen finns anledning att känna oro.

Göteborgs hamn är den i särklass viktigaste godsnoden för svenskt näringsliv. Mer än hälften av all containertrafik till och från Sverige passerar där.

Att just Göteborgs hamn drabbas av återkommande störningar innebär att inte bara västsvenska företag utan svensk industri i stort tappar i konkurrenskraft till följd av försenade och fördyrade transporter.

Företag som på goda grunder valt att låta godset gå via Göteborgs hamn tvingas nu att välja företagsekonomiskt sämre men mer tillförlitliga alternativ. Som en konsekvens har mängden gods som passerar Göteborgs hamn minskat och APM Terminals har varslat om uppsägningar. Om konflikten inte snarast får en lösning är risken stor att nästa varsel drabbar företag och anställda långt ifrån Göteborgs kajer.

I Sverige finns det två fackförbund som organiserar hamnarbetare – Svenska transportarbetareförbundet och Svenska hamnarbetarförbundet. Transport är med i LO och det fackförbund som organiserar flest hamnarbetare i landet. Därför tecknar Transport det nationella kollektivavtal som gäller i såväl Göteborgs hamn som i övriga svenska hamnar.

Hamnarbetarförbundet är inte med i LO och har hittills inte velat skriva under något hängavtal till det befintliga kollektivavtalet, trots att det skulle ge medlemmarna alla fackliga förmåner. De har därmed heller inte åtagit sig att respektera den fredsplikt som följer med kollektivavtalet utan har kunnat fortsätta att hota med och att vidta stridsåtgärder.

Den svenska modellen är ett beprövat system med två parter som representerar arbetstagare respektive arbetsgivare. Modellen fungerar i regel väldigt bra och bidrar till stabilitet på arbetsmarknaden. Den stabiliteten är viktig och ger näringslivet bättre förutsättningar att skapa tillväxt som i sin tur möjliggör satsningar på vård, skola och omsorg. Men det vilar ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter att agera omsorgsfullt och ansvarsfullt. Det gör inte Hamnarbetarförbundet. Deras återkommande bruk av konfliktvapnet undergräver förtroendet för den svenska modellen och det ligger varken i arbetsgivarnas, arbetstagarnas eller i politikernas intresse att så sker.

Men vad gör man då om ett fackförbund agerar som Hamnarbetarförbundet och använder sin maktposition bortom rimlighetens gräns? Ett sätt att komma åt problemet är att införa en proportionalitetsprincip i den svenska lagstiftningen. Principen utgår från relationen mellan en vidtagen strids- åtgärd och skadan den förorsakar. En sådan princip finns redan i våra nordiska grannländer samt i Tyskland och Nederländerna. Där kan stridsåtgärder som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens omfattning, förklaras ogiltiga.

Vilket ansvar känner politikerna när svensk industri och svenska arbetstillfällen hotas av ständiga konflikter i Göteborgs hamn? Problemet med de ständiga konflikterna måste lösas på nationell nivå med inblandning av LO, arbetsmarknadsministern, Svenskt Näringsliv och andra med inflytande över villkoren på arbetsmarknaden. Det är nu helt nödvändigt med långvarig fred och arbetsro i hamnen. Det är först då vi kan blicka framåt och utnyttja den fulla potentialen i Sveriges port mot världen.


Ove Lillestöl
regionchef Boråsregionen, Västsvenska Handelskammaren


Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Så har Handelskammaren tacklat strejken


Västsvenska Handelskammaren har haft Göteborgs hamns återkommande strejker under uppsikt i flera års tid. Redan år 2006 besökte Handelskammaren Brugge i Belgien för att titta på och jämföra hur de organiserat sin hamn.

Under 2016 tog Handelskammaren upp denna fråga med Anna Johansson som var medveten om problemet men tydlig med att det var upp till parterna själva att lösa det.

När hamnkonflikten tog fart ännu en gång i slutet av året skrevs en debattartikel från Handelskammarens sida. Där menade man bland annat att det var dags att kalla in medlare för att få slut på konflikten. Precis innan publicering meddelade Sveriges Hamnar att medlare var utsedda och artikeln lades på is.

Medlarna har under december och januari arbetat utan att en lösning nåtts. Handelskammaren har därför åter tagit upp frågan.

Handelskammaren har också skickat brev med samma budskap till tre ministrar samt kommunstyrelsen i Gbg.

Debatt


Debatten publicerades i Borås tidning den 28 januari.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att lyfta de frågor som ligger våra 2800 medlemsföretagen varmast om hjärtat. Vill du också göra skillnad?

Läs mer om medlemskap