Framtidens kontorsbehov

Vi behöver en byggplanering som taktar med motståndskraften i den kommersiella kontorsmarknaden. Det skriver Christina Heikel, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.  

Dagens byggplaner för nya kontor i Göteborg riskerar att inte räcka för att möta behovet. Trots att väldigt mycket kontorsytor har tillförts bara de senaste åren kan en ny bristsituation uppstå, om inte redan planerade kontorstillskott förverkligas och planeringen i framför allt centrala lägen utökas.  

Byggandet av nya kontor har historiskt sett varit volatilt. Gapet mellan behov och nytillskott, har medfört att kontorsmarknaden har svängt fram och tillbaka mellan ohållbart låga vakansgrader till onödigt höga överskott. När det råder kontorsbrist får företagen det svårt att hitta rätt och tillräckliga ytor för sina kontorsanställda. Det blir en hämmande faktor för den regionala utvecklingen och sysselsättningstillväxten, exempelvis genom uteblivna företagsetableringar.

Under åren 2021–2022 har väldigt mycket kontor färdigställts på en och samma gång. Det har medfört att knappt 90 procent av kontoren i dagsläget är uthyrda. Vakanserna finns emellertid inte främst i de centralt belägna nybyggda kontoren, utan i omoderna kontor i andra lägen. Även på den längre sikten kan dessa omoderna kontor vara aktuella för konverteringar till exempelvis bostäder. 

För stadens utveckling är det viktigt att se förbi det tillfälliga utbudsöverskottet och upprätthålla en stabil utbyggnadstakt.

Det ryckiga kontorsbyggandet i Göteborgs har resulterat i onödigt stora svängningar. År 2017 var vakansgraden 2,4 procent, idag är den över 10 procent och år 2032 kommer vi med dagens byggplaner att återigen vara nere på cirka 3 procent. En för näringslivet optimal vakansgrad över tid är kring 5 procent. 

För stadens utveckling är det viktigt att se förbi det tillfälliga utbudsöverskottet och upprätthålla en stabil utbyggnadstakt. Göteborg har en robust näringslivsstruktur med en god motståndskraft över konjunkturcykler. Nyindustrialiseringen och Göteborgs omställningen till kunskapsstad, medför ett ökande behov av kontorsplatser även när hybrideffekter och ökande konverteringar beaktats. Den kommersiella kontorsmarknaden är med sin trögrörlighet för externa effekter, således utmärkande stabil i sin efterfrågan. 

Vi vill att politikerna i Göteborgs stad ser förbi den tillfälliga utbudspuckeln och framåt har en byggplanering som bättre taktar med behovet på kontorsmarknaden.

Ladda ner hela rapporten här 

VILL DU VETA MER OM ÄMNET?

Tillsammans med CityMark har Västsvenska Handelskammaren tagit fram en rapport angående framtidens kontorsbehov. Vill du ha mer information om rapporten eller prata vidare om ämnet? Kontakta Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren.