Så kan vi bygga snabbare och bättre

Nyligen hölls ett seminarium på Västsvenska Handelskammaren som kastade ljus på byggherredrivna planprocesser och hur kommuner kan ta ledarskap för en mer effektiv samverkan med byggaktörer med en bättre stadsutveckling som resultat.

Rapporten "Reducera Brus med BUS"

Seminariet grundande sig i fallstudien ”Reducera Brus med BUS”, skriven av Malin Andersson och Lisa Palmquist vid Chalmers Tekniska Högskola, som handletts av Christina Heikel och Markus Ottemark på Västsvenska Handelskammaren. Rapporten analyserar och föreslår åtgärder för att förbättra byggherredrivna planprocesser. Fokus ligger på att korta ner processledtiderna för att effektivisera byggprojekt som kan leverera på regionens stora behov av inte minst bostäder.

Diskussioner och Panelsamtal

Under seminariet hölls panelsamtal där representanter från både byggsektorn och kommunerna delade insikter och perspektiv kring samarbetet inom byggplaneringen. Diskussionerna fokuserade på behovet av ökad samverkan och förståelse mellan aktörerna för att främja förändring.

Kristin Cadier på NCC Property Developement tog bland annat upp vikten av bra planhandläggare i kommunerna och att de behöver vara mer än granskare.

Carolina Högvall på Next Step group påpekade också att kommuner som arbetar med byggherredrivna planprocesser måste vara bra på att kravställa om andra aktörer ska handla upp egna utredningar. Enligt henne är brister ofta kommunerna i sitt kravställande och det blir istället upp konsulterna som gör utredningarna att reda ut vad kommunen behöver och vill ha. Tydlighet i roller och mandat är en grundförutsättning för en effektiv process. 

Västsvenska Handelskammarens Engagemang 

Västsvenska Handelskammaren stöttar aktivt och driver frågan om byggherredrivna planprocesser, för att öka medvetenheten om möjligheterna med arbetssättet. Genom att lyfta fram utvecklingsfrågor i samarbetet mellan byggaktörer och kommuner, strävar vi efter att skapa en bättre stadsutveckling i regionen. 

STADSUTVECKLING I FOKUS 

Stadsutveckling är ett av Västsvenska Handelskammarens politiska områden. Här arbetar vi bland annat för att våra västsvenska städer ska vara attraktiva att bo och verka i. Med fler människor ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens. Läs gärna mer detta och vårt arbete inom området. 

Till stadsutveckling