Ett steg framåt i Göteborgs stad

I dagarna tog kommunstyrelsen beslut om att omorganisera förvaltningarna för planering och byggande i Göteborg. Äntligen, skriver Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor.

På Handelskammaren har vi arbetat i flera år för att uppmärksamma politiker på hur dysfunktionell organisationen är. Det har varit en fråga som gång på gång dykt upp i samtal med er medlemsföretag.

För att få till en förändring har vi uppvaktat politiker och tjänstepersoner, haft workshops med medlemsföretag och utredarna från stadsledningskontoret, skrivit debattartiklar och brev.

Under hösten kände vi att vinden började vända. Då ökade vi, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, trycket i frågan och nu kom alltså beslutet. Äntligen!

Särskilt positivt är att majoriteten av politikerna har skrivit under beslutet, vilket bäddar för att överenskommelsen håller över valet. Vi noterar också med glädje att det finns ett datum för när förändringen ska ske, årsskiftet 2022/23.

Det innebär beslutet

I korthet innebär beslutet att fyra nya nämnder ersätter fem gamla.

De fyra nya nämnderna är:
a) Nämnd med ansvar för fysisk planering
b) Nämnd med ansvar för exploatering
c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

De nämnder som upphör är: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden och lokalnämnden.

Det innebär att all planering vare sig det gäller gatumark, parker eller byggnader beslutas i en och samma nämnd. Det gränssnittet har varit bökigt att hantera, särskilt i de mer komplexa planerna som staden har hanterat under de senaste åren.

Ta till vara Älvstrandens kompetens

Politikerna vill också förändra uppdraget för Älvstranden utveckling AB. I Alliansens budget skriver de att ansvaret för stadsutveckling ska tydliggöras och att de frågorna enbart ska hanteras av byggnadsnämnden och fastighetsnämnden. De skriver också att Älvstranden AB enbart ska förvalta och äga mark samt fastigheter. Exakt hur denna förändring kommer att gå till utreds under våren och ska beslutas innan sommaren 2021. Även Parkeringsbolagets verksamhet kommer att förändras.

Vi hoppas att den kompetens som har byggt upp inom bolagen tas till vara i förvaltningarna.

Vill du påverka framtidens Göteborg?

Är du medlem och vill vara med och påverka för en bättre samordning och prioritering mellan förvaltningarna. Har du andra idéer, frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till vår kollega Marcus Ottemark