Bygg- och fastighetsföretagens inspel till Peter Eriksson (Mp)

Kompetensförsörjning, gemensamma nationella tillväxtmål och möjligheter för exploatörerna att göra mer i byggplanprocesser. Det är några av frågorna som Västsvenska Handelskammarens medlemmar inom byggindustrin vill diskutera med bostadsminister Peter Eriksson (Mp) när han besöker kammaren den 29 juni.

Tisdagens medlemslunch för byggsektorn saknade en viktig gäst: bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp), som på grund av turerna i bostadssamtalen fick ställa in sin medverkan med kort varsel. Mötet blev istället ett tillfälle att analysera och diskutera regeringens 22 punkter för fler bostäder. Reaktionerna: Några glädjeämnen, lite skepsis och fortfarande många frågetecken kring genomförandet.

Medlemmarna hade åsikter om hur bostadspolitiken hanteras både på ett nationellt och kommunalt plan. Det konstaterades bland annat att regeringen i stort saknade förslag för att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden och att systemet med riksintressen* behöver reformeras i grunden, inte bara lägga till bostadsbyggande som ännu ett riksintresse.

Många av problemen går hand i hand

En spännande punkt i regeringens förslag handlade om att bygga koncentrerat vid nya stationslägen, så att nya samhällen kan växa fram. Johanna Hult Rentsch från NCC Property Development varnar dock för byggandet av vad hon kallar ”sovstäder”.
- Kommunen får inte samma pengar för mark till kommersiella lokaler som till bostäder. Så vilken typ av stad man ska ha är ett politiskt beslut. Är det en blandad stad med bostäder, handel och kontor eller är det bara bostäder? Vi får inte glömma detta, annars gör vi ett stort misstag inför framtida generationer, säger Johanna Hult Rentsch.

Regeringens medvetenhet om kompetensförsörjningsfrågan sågs som ett steg i rätt riktning. Här påminde Christina Ingelsten på Skanska om att ta tag i SFI-frågan, då en nyanländ i regel får vänta i tre år på att utveckla språket, vilket behövs för att komma ut i jobb. Samtidigt diskuterades en ökad användning av engelska på byggarbetsplatser och kontor.

Under mötet beskrev deltagarna en kedja av svårigheter, där problemen med komplexa byggregler, segdragna planprocesser, överklaganden och bristen på arbetskraft går hand i hand. På ett nationellt plan efterfrågas gemensamma tillväxtmål.
- Flera av instanserna som en byggplan passerar har motstridiga mål, som Länsstyrelsen och Trafikverket. Det finns inget tydligt tillväxtuppdrag, vilket gör att de per automatik drar åt olika håll. Då blir det väldigt svårt, säger Johanna Hult Rentsch, NCC Property Development.

Göteborgs jubileumssatsning positivt exempel

På kommunal nivå efterfrågas en tydlig sluss in för planärenden, så att företag slipper hamna mellan stolarna. Medlemmarna upplever att kommunen saknar resurser och att handläggare bedömer ärenden nyckfullt beroende på tycke och smak. De vill få möjlighet att göra mer själva för att snabba på processerna.

Ett färdigt förslag är privat initiativrätt som handlar om att ge privata aktörer möjlighet att själva initiera och driva en planprocess för att sedan lämna myndighetsutövandet till kommunen. Något som riksdagen gett regeringen i uppdrag att utreda.
- Vår största byggplan börjar i höst - 1000 lägenheter på Frölunda torg. Kommunen har pekat ut det som en av de viktigaste knutpunkterna, men det har tagit fyra år innan de ens börjar. Det är inte ok. Kan inte vi få göra mer istället? menade säger Per Sundeqvist, Skandia Fastigheter AB.

I Göteborgs stads jubileumssatsning BO2021 samlades flera kompetenser i staden runt ett bord – näringslivets parter tillsammans med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Arbetet har också haft tydliga deadlines som alla parter fått förhålla sig till. Ett positivt exempel som många återkom till.

Slutsatser, några punkter för en bättre bygg- och bostadspolitik:

  1. Få igång rörligheten på bostadsmarknaden
  2. Fler och snabbare åtgärder för byggsektorns kompetensförsörjning
  3. Gemensamma mål nationellt och kommunalt
  4. Låt exploatörerna göra mer i planprocessen
  5. Skapa inte sovstäder och nya miljonprogram
  6. Minska antalet riksintressen
  7. Upprepa arbetssättet i jubileumssatsningen BO2021

Kort efter medlemsmötet ringde Peter Erikssons stab och ett nytt möte med ministern bokades in på Handelskammaren den 29 juni. Denna gång är medlemmarna redo för en ännu livligare diskussion.

* ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel