Remissvar på utredning om funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen

Västsvenska Handelskammaren har genom åren följt arbetet med att samordna stadens arbete med planering och byggnation med stort intresse. Därför vill vi gärna lämna våra synpunkter på den föreslagna samordningsfunktionen vid stadsledningskontoret.

Våra medlemsföretag inom bygg- och fastighetssektorn har ett långsiktigt intresse av att byggandet i Göteborg går smidigt och effektivt. Tillsammans med Göteborgs stad utvecklar de nya områden och förtätar redan befintliga. Här finns ett gemensamt intresse i att skapa en levande och bra stad och ett gott, hållbart samhälle.

Byggaktörerna är beroende av att hela plan- och byggkedjan är förutsägbar, har realistiska tidsramar som hålls och att det finns en medvetenhet och tydlighet kring de ekonomiska riskerna i projekten. Här stöter vi dock gång på gång på problem. En del av dem hänger samman med stadens organisation.

Problemen med styrning och ledning medför ökade byggkostnader, ökade kostnader till slutkund, bristande rättssäkerhet och svårigheter för nya aktörer att komma in i Göteborg. När projekt efter projekt blir dyrare än beräknat och/eller försenat minskar dessutom tilltron från medborgarna.

Problemen med styrning och ledning medför ökade byggkostnader, ökade kostnader till slutkund, bristande rättssäkerhet och svårigheter för nya aktörer att komma in i Göteborg

Följeforskarna i projekten BoStad2021 och Älvstaden har gjort liknande iakttagelser.

I den nu aktuella utredningen föreslås en samordningsfunktion på stadsledningskontoret. Vi tycker att det är positivt att staden delar vår problembild och vill åtgärda bristerna. Vi är dock tveksamma till att just denna lösning kommer att göra jobbet.

Redan i dag ser både vi och följeforskarna i tidigare nämnda projekt, ett glapp mellan projekt och linjen. Detta styrningsgap tas också upp i utredningen. En annan oroande iakttagelse i utredningen är en beskrivning av ”en kultur där fattade beslut inte behöver följas, speciellt inte om det finns målkonflikter mellan olika beslut”.

Vi ser tyvärr en risk att ytterligare ett administrativt lager på SLK blir en pappersprodukt som riskerar att göra beslutsprocessen ännu mer komplicerad och icke transparent. Här finns till exempel frågetecken kring hur SLK-funktionen förhåller sig till översiktsplanen och projektens ekonomi.

Bostadsbristen i Västsverige hindrar tillväxt

Det som behövs är en ökad formell samordning mellan de avdelningar som arbetar med exploatering framförallt fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Att få en effektivare planering och tydligare utförarfunktion är mycket efterlängtat och helt nödvändigt för att långsiktigt få byggprocessen att fungera bättre än i dag. Näringslivet behöver ha en tydlig samarbetspartner i staden, en som har beslutsmandat och genomförandekraft.

Vi inser att en omorganisation inte löser alla problem, men ser ändå att den kan vara en del av lösningen.

Västsvenska Handelskammaren vill:

Att Göteborgs stad går vidare med att organisera de planerande och utförande nämnderna på byggsidan för att få en tydligare, mer överblickbar struktur och bättre intern samverkan. Målet är att skapa snabbare och mer effektiva processer med mer beslutskraft.

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

bli MEDLEM