Remissvar på viktiga plandokument som påverkar Göteborgs framtid

Just nu jobbar Göteborgs stad med flera strategiskt viktiga plandokument. Handelskammaren har varit remissinstans.

Vi vill att planering och byggande ska vara effektivare. Det kräver större tydlighet och bättre samordning.

Under våren har fyra dokument om stadsbyggnad varit ute på remiss från Göteborgs stad. Det handlar om:

 • Översiktsplan för Göteborgs stad
 • Fördjupad översiktsplan för Frölunda Högsbo
 • Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg
 • Plan för kulturplanering

De tre första kommer att vara viktiga styrande dokument för hur mark används i staden, vad som kommer att kunna byggas var under de närmaste 20-30 åren.

Dokumenten styr vad som kommer att kunna byggas var under de närmaste 20-30 åren.

Kulturplanering är ett nytt verktyg som, om det införs, blir ytterligare ett dokument att förhålla sig till när staden utvecklas.

En ny översiktsplan är efterlängtad i Göteborg. Förra året gjorde vi på Handelskammaren en rapport om målkonflikter mellan staden och statliga myndigheter som Trafikverket och länsstyrelsen. Då påpekade många att ÖP för Göteborg är föråldrad.

Den fördjupade översiktsplanen för Frölunda Högsbo handlar mycket om att göra en mer stadsmässig gata av Dag Hammarskjöldsleden och öppna för att bygga mer stad åt det hållet. Det tycker vi från Handelskammarens sida är en bra tanke.

Den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg tar upp frågan om hur den centrala stadskärnan ska växa och om trafikbarriärer. Vi menar att det är viktigt att bygga ihop den gamla stadskärnan med det som byggs på Hisingssidan.

Vi vet att näringslivet efterfrågar
 • Överblickbara processer
 • Tidsramar som hålls
 • Likabehandling
 • Mindre detaljstyrning

Handelskammaren anser att en översiktsplan och fördjupade översiktsplaner ska:

 • Medverka till att korta och tydliggöra arbetet med kommande detaljplaner
 • Peka på och lösa målkonflikter
 • Innehålla tydliga och mätbara mål på vad den ska åstadkomma
 • Vara tillräckligt flexibel för att kunna svara på förändrade förutsättningar, särskilt aktuellt för handel och mobilitetsfrågor

Här är några av de punkter vi tar upp i våra remissvar:

 1. Viktigt att definiera begrepp som täthet, grön och blandad
 2. Visa målkonflikter tydligare och hantera dem redan i översiktsplanen
 3. Lyft staden som egen kvalitet
 4. Definiera val av tyngdpunkter och knutpunkter
 5. Visa hur stadens barriärer kan minskas utan att hindra nödvändig trafik
 6. Viktigt med flexibilitet eftersom förutsättningar för till exempel handel och mobilitet förändras snabbt
 7. Göteborg behöver en tydligare styrning, ledning och prioritering av plan- och byggfrågor
 8. Viktigt att styrdokument baseras på antaganden som är ekonomiskt genomförbara

 

Läs remissvaren i sin helhet här:

Översiktsplan för Göteborgs stad

Fördjupad översiktsplan för Frölunda Högsbo

Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg

Plan för kulturplanering

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP