ARKITEKTURPROGRAM FÖR GÖTEBORG

Det är viktigt att utformningen av staden diskuteras och att det byggda uppfattas som attraktivt av dem som bor och verkar i staden. Därför ser Västsvenska Handelskammaren positivt på att en policy för arkitektur tas fram för Göteborg stad.

Det finns många styrande dokument och ännu fler visioner när det gäller planering och byggande i Göteborg. Frågan är vilken roll Arkitekturprogrammet ska ha i processen. I remissen anges bland annat att det ska vara ett ”gemensamt och levande dokument” och ”stödja stadens planerare”. Vi menar att programmets roll i planeringsprocessen är oklart formulerad, vilket gör det svårt att använda.

Handelskammaren ser gärna att en policy för arkitektur tas fram. Uppsala antog i januari 2017 sitt policydokument. Det handlar om att skapa en gemensam diskussion om gestaltning bland alla aktörer:

”Målet är att alla aktörer får gemensamma riktlinjer och en plattform för den arkitektoniskt kvalitativa stadsutvecklingen i Uppsala. Detta ger i sin tur en förståelse för gestaltningens och arkitekturens betydelse samt en förutsägbarhet för om det som förväntas av alla som agerar i stadsbyggnadsområdet i Uppsala.”

För oss är nyckelorden här: alla aktörer, förståelse och förutsägbarhet. Näringslivet är de som investerar och bygger i staden och det finns ett stort intresse för att bidra till en attraktiv miljö. Det är betydelsefullt att ta tillvara den kunskap som finns bland byggaktörerna.

Vi tror att Uppsalas policydokument ett bra sätt att arbeta med ett kommande program/policy även för Göteborg. Alltså ett diskussionsunderlag, snarare än ännu ett styrande dokument.

Med särskild oro ser vi på det som i Göteborgs arkitekturprogram kallas för Indikatorer för stadskvalitet. Dessa är mycket precist utformade och det saknas diskussion om hur de ska tillämpas. Risken, som vi ser det, är att indikatorerna av stadens handläggare uppfattas som nya ”skall”-krav. Det vore mycket olyckligt. Redan i dag uppfattar våra medlemsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen stadens insatser inom planerings- och byggprocessen som alltför detaljstyrande och oförutsägbara.

Det som efterfrågas är istället en guide för vad staden vill och en levande diskussion bland alla aktörer om gestaltningsfrågor.

Johan Trouvé
Vd, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors
Ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren