10 punkter för en bättre stad

Dags att kavla upp ärmarna

I mitten av december klev jag in på Parkgatan 49 som nyanställd på Västsvenska handelskammaren. Efter 22 år som journalist gick jag över till andra sidan och blev lobbyist, från någon som bevakar och beskriver samhällsutveckling skulle jag bli en som påverkar den.

Mitt ansvarsområde är stadsutveckling och mitt uppdrag är att få beslutsfattare, och gärna fler, att inse hur viktigt det är att Göteborg och närområdet växer och uppfattas som en attraktiv region.

Så vad rör sig i huvudet på mig, vad är det jag vill åstadkomma?

Jag gillar städer, både stora och små, särskilt täta städer där gammalt och nytt samsas och där det är lätt att röra sig till fots. Som i Edinburgh och Paris, eller Manchester.

Jag älskar Göteborg. Samtidigt är jag övertygad om att både Göteborg och övriga städer i Västsverige behöver förändras.

Våra medlemsföretag söker desperat efter kompetens och kontor. Men det saknas bostäder till de som vill flytta hit och kontor att expandera i. Mycket är på gång, men farten behöver öka. Jag vill se fler lyftkranar och byggarbetsplatser, mer liv och rörelse.

Här är tio punkter för mer byggande och roligare städer:

Bygg igen hålen i innerstaden. Stad är inte natur, jag vill se kontraster mellan små och stora parker och tät kvartersbebyggelse. I till exempel Älvstaden i Göteborg och i centrala Borås finns gott om plats för fler bostäder och kontor.

Glöm inte bort ytterstaden. Det behövs fler småhus och bostadsrätter i Biskopsgården i Göteborg och i Kronogården i Trollhättan och fler hyresrätter i städernas villaområden.

Fler korvkiosker, gärna med annat än korv. Gör det lättare att använda stadens mellanrum och byggplatser för tillfälliga verksamheter och lokala samlingspunkter.

Bättre och smartare kollektivtrafik. Se till att unga fortsätter att åka kollektivt även när de har ett val, och att fler har möjlighet att arbetspendla med kollektivtrafik. Låt försöket med elbussar växa och bygg bättre vänthallar.

Satsa på ett smart bilanvändande. Vi har världsledande tillverkare av bilar i Västsverige, använd deras kompetens. Framtidens bilar är tysta, miljövänliga och självkörande. Vi behöver fler bilpooler, pendelparkeringar och smartare parkering med hjälp av digitalisering. Då kan det bli fler gator och färre trafikleder i staden.

Satsa på cyklisterna. Bygg ut infrastrukturen för cykel, utöka lånecykelverksamheten och bygg bevakade cykelparkeringar, gärna med service.

Ta tillvara vattnet. Bort med bilparkeringarna längs vallgraven i Göteborg, utöka kontakten med Viskan i Borås och se gärna till att det blir möjligt att bada direkt i Göta älv.

Evenemangsstråket i Göteborg behöver en uppryckning. Gör den blåsiga och trista Skånegatan mer gåvänlig med fler bostäder och småskaliga, gatunära verksamheter.

Blanda nytt och gammalt. Behåll så mycket som möjligt av äldre bebyggelse och bygg vidare på städernas kvartersstruktur med blandade verksamheter och ett tätt gatunät.

Gör ett Fishpacking district av Fiskhamnen. Visst vore det fantastiskt att komplettera dagens verksamhet i fiskhamnen i Göteborg med restauranger, bostäder och kajhäng. Göteborgs fiskauktion har arbetet fram ett förslag. Bara att börja.

För att detta ska bli verklighet behövs:

Kortare beslutsvägar och mer mod. Näringslivet, och medborgarna, vill ha större förutsägbarhet och rättssäkerhet i planprocesserna. Det är inte rimligt att det tar 10 år från det att SVT och SR flyttar från tomten i Örgryte i Göteborg tills nya hus börjar byggas. Eller processen runt Skeppsbron där tomtmark frigjordes 2006 när Götatunneln invigdes. Många involverades i dialoger men först i år, 2017, släpps markanvisningar. Ännu syns inga nya hus. De långa och osäkra ledtiderna gör byggandet dyrare och gör det också svårt för mindre bolag att vara med.

Enklare att få korta tillfälliga bygglov. Sommaren 2016 placerade Handelskammaren Popuzar, en tillfällig minigalleria för småskalig handel i tre containers, på Esperantoplatsen i Göteborg. Bygglovsprocessen var snårig, tidskrävande och kostsam. Den är likadan oavsett om den tillfälliga byggnaden ska stå i fyra månader eller tio år. Se till att det finns en kontaktväg in för bra idéer för stadens mellanrum och byggplatser.

Allmän initiativrätt. Planarbetet från kommunernas sida behöver bli mindre detaljstyrt, öppna för att byggarna kan lämna detaljplaner. Det kräver i sin tur bättre översiktsplaner och kanske juridiskt bindande områdesplaner. Bostadsminister Peter Eriksson har tillsatt en utredning av dessa ting och Göteborgs stad har beslutat att man vill vara försökskommun. Det är bra.

Rensa bland riksintressen. Antalet riksintressen som kan förhindra byggnation måste ses över och målkonflikterna tydliggöras.

Se över överklaganden. Det är en demokratisk rättighet att få överklaga, frågan är vilka som ska få överklaga och på vilka grunder de ska få överklaga. Det är trots allt demokratiskt fattade beslut om byggande som enskilda personer överklagar. Även här är det viktigt att tydliggöra målkonflikter.

Medborgardialog, men med förnuft. Dialog och samverkan är betydelsefulla för att projekt ska bli bra, men hur de utformas och vad de utlovar måste vara tydligare än i dag. Processerna kring Heden och Skeppsbron i Göteborg avskräcker.

Mer modulbyggen, fler experiment. I dag byggs få hus i fabrik. Det skulle kunna vara många fler. HSB Living Lab på Chalmersområdet är ett lysande och spännande exempel på innovationstänkande.

Att Göteborg växer och bli en miljonstad i en region med tre miljoner invånare. En stad med många möjligheter och stor attraktivitet är en större stad. En storstad i en tillväxtregion påverkar även städerna i närheten positivt.

Att Göteborg börjar agera som en miljonstad redan nu. Det handlar mycket om attityder, både från politiker, tjänstemän och oss som redan bor här. Vi göteborgare har genom tiderna varit bra på att ta emot nya invånare. Det tycker jag att vi ska fortsätta med.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM