Göteborg går miste om jobb när komvux försummas

Sveriges största upphandling för vuxenutbildning går nu in i sitt slutskede. 1,6 miljarder kronor ska fördelas i Göteborg under kommande fyra år och mycket står på spel för näringslivets kompetensförsörjning.

Det går fler elever på Komvux än vad det gör på gymnasieskolan i Sverige. Ändå hamnar vuxenutbildningen många gånger i skymundan i skoldebatten, trots att den tampas med utmaningar på både nationell och lokal nivå. En förbättrad kvalitet och ett mer relevant utbildningsutbud skulle skapa fler jobb och bättre tillvarata resurserna i samhället.

Kompetensbristen i Västsverige är stor och många företag tvingas tacka nej till uppdrag på grund av svårigheter att hitta rätt medarbetare. Ett grundkrav vid rekryteringar är oftast att den sökande har gymnasieexamen. Något som en av tre som står till arbetsmarknadens förfogande i Västsverige saknar, och som en av fyra gymnasieelever i dag misslyckas med att ta under utsatt tid.

Kompetensbristen i Västsverige är stor och många företag tvingas tacka nej till uppdrag på grund av svårigheter att hitta rätt medarbetare

För personer som har kommit till Sverige utan tillräcklig utbildning, ungdomar utan studentexamen och personer som vill yrkesväxla så står hoppet till att läsa en vuxenutbildning. Men vuxenutbildningen i Göteborg är en snårig historia som inte utnyttjas till sin fulla potential.

Läs mer: Anställ en gymnasielärling

Vi ser tre förbättringsområden

1. Bredda utbudet

Bygg ut utbildningsutbudet för att bättre möta näringslivets kompetensbehov.

Lejonparten av utbildningarna syftar till arbeten inom offentlig sektor. Fördelningen handlar inte om brist på sökande till mer näringslivsinriktade utbildningar. En skola rapporterar exempelvis 158 sökande till deras mekanikerutbildning om 20 platser. Mekaniker är det tredje vanligaste yrket inom fordonsbranschen och utbildningen ställer låga förkunskaps-krav vilket gör att den lämpar sig väl för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Till el- och energiutbildningar på Yrkesvux sökte förra året 420 personer, 144 fick en studieplats, till bygg och anläggningsutbildningar sökte 406 personer och 106 fick plats. Skolorna har kapacitet att ta in fler studenter och våra medlemsföretag uppger ett stort rekryteringsbehov inom ovan nämnda områden. Ett ökat antal utbildningsplatser här skulle leda till jobb som både blir en ekonomisk och en samhällelig vinst.

I en rapport från Skolverket från 2018 bekräftar också kommunerna själva behovet av att utveckla utbudet inom vuxenutbildningen för att underlätta utrikesföddas övergång från språkintroduktion till vidare utbildning.

2. Städa upp oredan

Styr upp oredan i upphandlingsförfarandet av vuxenutbildningen i Göteborg.

Upphandlingen, som är landets största i sitt slag, underkändes förra året i två rättsliga instanser på grund av brist på likabehandling och transparens. Uppstarten av nya utbildningar har därmed försenats och skattepengar kastats i sjön då allt från anbudsinbjudningar till anbud och bedömningar har fått göras om.

Den nya upphandlingen är utformad så att det i praktiken blir lägst pris som vinner eftersom samtliga ansökande skolor har möjlighet att uppfylla otydliga kvalitetsaspekter i mervärdesmatrisen. Det främjar anbud från oseriösa leverantörer som tummar på utbildningskvaliteten. Mer ändamålsenligt vore i stället att utgå från ett fast pris och låta skolorna konkurrera med kvalitet.

Läs mer: Öppet brev till utbildningsministern

3. Förenkla förutsättningarna

Förenkla för studenten att söka och fullfölja en vuxenutbildning.

Ansökningsförfarandet är knepigt och svårt att överblicka. När eleven väl blivit antagen väntar ofta dryga resor då en sammanhängande utbildning ofta utgörs av kurser hos olika utbildningsleverantörer. För att sänka trösklarna till vuxenutbildningen måste det bli enklare att söka och fullfölja en utbildning.

För att sänka trösklarna till vuxenutbildningen måste det bli enklare att söka och fullfölja en utbildning

Vuxenutbildningen har många fördelar och skulle kunna få fler arbetstagare och arbetsgivare att mötas i vår region. Utöver ovan nämnda förbättringsområden så finns behov av reformer på nationell nivå. Men lokala beslutsfattare kan inte gömma sig bakom dem.

Det är hög tid att vuxenutbildningen tillskrivs det värde den har och uppvärderas av politikerna i Göteborg.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren


Debattartikeln publicerades i Göteborgs Posten den 28 januari 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Vill er företag engagera er i frågan? Bli medlem

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem