Advokaten om korttidsarbete och andra coronafrågor

Vad gäller för korttidsarbete? Vad gör jag om skolorna stänger? Marie-Anne Lindhardt, advokat specialiserad inom arbetsrätt, svarar på några av de vanligaste frågorna kopplade till dig som arbetsgivare under coronakrisen.

Marie-Anne Lindhardt är advokat med fokus på arbetsrätt.

På MAQS Advokatbyrå i Göteborg arbetar advokaterna för högtryck sedan coronakrisen. Många av de frågor Marie-Anne Lindhardt möter dessa dagar rör korttidsarbete. Stödet innebär att arbetsgivare kan minska sina anställdas arbetstid med upp till 60 procent, samtidigt som de anställda behåller över 90 procent av sin lön och arbetsgivaren får täckning för upp till hälften av kostnaden från staten.

Den 14 april presenterades en lagförslagsförändring som om den antas innebär en arbetstidsminskning med upp till 80 procent under maj, juni och juli.

Tabellen visar kostnadsfördelningen för arbetsminskningen. Lönetak är 44 000 kronor i månaden.

Men för att få stöd för korttidsarbete ska företaget dels ha hamnat i tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter av en orsak som ligger bortom företagets kontroll och som inte har kunnat förutses.

Vad innebär det?

– Företaget ska bland annat kunna visa på ett tydligt negativt trendbrott i sin ekonomi, vilket direkt eller indirekt är kopplat till utbrottet av coronaviruset. Detta eftersom utgångspunkten är att endast företag som utan coronavirusets utbrott skulle fortsatt att ha en hållbar trendmässig utvecklig, och som är långsiktigt konkurrenskraftigt, ska beviljas stöd.

Ett riktmärke för om de ekonomiska svårigheterna är att anses som allvarliga är om alternativet till att införa korttidsarbete skulle vara att genomföra omfattande uppsägningar bland personalen.

Ansökningsprocessen har gjorts relativt enkel men företaget måste dock, på Tillväxtverkets förfrågan, kunna presentera ekonomiska underlag som visar på att företaget hamnat i tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Det är av förklarliga skäl enklare för ett bolag med längre historik att visa på ett tydligt trendbrott, än vad det är för ett relativt nystartat bolag. Nystartade bolag kommer i större utsträckning att behöva arbeta med prognoser och antaganden.

Företaget ska dessutom ha uttömt alla andra tillgängliga åtgärder för att minska sin arbetskraftskostnad ...

– Ja, det kan till exempel handla om att lägga om skift (om man har skiftarbete) samt att avsluta alla konsultuppdrag och alla anställningar som inte är tillsvidareanställningar, under förutsättning att dessa kan avslutas i förtid.

Kravet på att avsluta konsulter och ej tillsvidareanställd personal gäller dock inte om de är att anses som verksamhetskritiska. Har ett företag till exempel personer som är visstidsanställda och som är verksamhetskritiska för att driva företaget och för att vända den situation som är, så har ni rätt att ha kvar dessa i verksamheten. Däremot ska ni säkerställa att ni kan presentera argument och underlag för att så är fallet om Tillväxtverket skulle ifrågasätta varför en visstidsanställning inte har avslutats.

Läs mer: Guide - så fungerar stödpaketen

Fördjupning korttidspermittering

– Om det finns ett kollektivavtal på plats som har godkänts av en central arbetstagarorganisation, ska företaget se till att ingå ett lokalt kollektivavtal avseende den egna verksamheten. I det lokala kollektivavtalet anges de närmare förutsättningarna för korttidsarbetet samt vilka arbetstagare som ska omfattas. Det innebär att man bör påkalla förhandling så snart som möjligt för att snabbt få det lokala avtalet på plats.

Värt att notera är att det i regel är tillåtet att i ett lokalt kollektivavtal kommer överens om olika stora arbetstidsminskningar (20, 40 eller 60 %) för olika personer, oavsett om de arbetar på samma driftsenhet* eller inte.
 

– Då har man från lagstiftarens håll medvetet gjort kraven hårdare. I sådana fall ska det finnas ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och var och en av arbetstagarna som ska delta i korttidsarbetet. Det krävs att minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet, som har varit anställda under åtminstone de tre senaste kalendermånaderna, går med på att delta i korttidsarbetet och villkoren måste vara desamma för samtliga berörda. Du kan alltså inte välja att minska arbetstiden för några på samma driftsenhet med 20, respektive 40 procent, utan arbetstidsminskningen ska vara densamma för samtliga som medverkar i korttidsarbetet på driftsenheten.

– Inledningsvis kan man få stödet för max 6 månader. Märker man att man inte kommer att vara på fötterna efter den perioden, men kan visa på att man kommer att kunna vända det om man får tre månader till, då kan man ansöka om stöd för ytterligare tre månader. En ansökan om förlängning måste skickas in till Tillväxtverket innan fyra månader har passerat från den första stödmånaden. Så uppföljning och avstämning för att bedöma behovet av förlängning bör företagen planera in i kalendern samtidigt som de skickar in ansökan till Tillväxtverket.

För stödet gäller även en karenstid i 24 månader. Nyttjar du stödet nu, måste det sedan gå två år från det att stödperioden har löpt ut innan företaget kan beviljas stöd igen.

– Alla juridiska personer, med undantag för vissa offentliga aktörer, samt fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Därutöver krävs att verksamheten är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

De som faller utanför är offentliga arbetsgivare, juridiska personer där offentligt organ har direkt eller indirekt inflytande över verksamheten, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Därutöver får arbetsgivaren vid datumet för ansökan inte heller vara på obestånd, vara skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller vara föremål för företagsrekonstruktion. I sådana fall är man diskvalificerad för stöd.

– Företag kan söka stöd för de arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren den tredje kalendermånaden före Tillväxtverkets beslut om stöd. Det innebär som utgångspunkt att om du får ett beslut i april, så måste du räkna tillbaka tre månader och då hamnar vi i januari. Viktigt att notera är dock att det i dagsläget finns motstridig information på Tillväxtverkets hemsida avseende från vilken tidpunkt de tre månaderna ska räknas.

Därutöver måste företaget betala arbetsgivaravgifter för de anställda för vilka man söker stöd för.

När lagförslaget först presenterades fick man inte söka stöd för familjemedlemmar, men nu har man beslutat att så ska vara möjligt under perioden 16 mars till 31 december 2020.

Det finns idag inget tydligt besked om när lagändringen kommer att antas och informationen i övrigt är relativt knapphändig. Det vi vet är det framöver, för månaderna maj, juni och juli, ska gå att ansöka för samtliga fyra nivåer av arbetstidsminskning (20 / 40 / 60 / 80 procent) samt att Tillväxtverket ska öppna upp för att ändra redan gjorda ansökningar.

Tillväxtverket har aviserat att de kommer att komma ut med närmare information om hur företag ska göra för att ansöka om de nya nivåerna. Viktigt att tänka på är att förutom ändringar i själva ansökan till Tillväxtverket, så kommer en ändring av nivån för korttidsarbetet även att kräva justeringar i företagets avtal/kollektivavtal om korttidsarbete.

Företag som önskar införa en arbetstidsminskning om 80 procent bör avvakta närmare information från regeringen och Tillväxtverket innan man vidtar några åtgärder.

Observera att intervjun publicerades 16 april och att informationen kan ha förändrats. Senaste uppdateringarna kring korttidsarbete finner du på Tillväxtverkets hemsida.

Till Tillväxtverket om korttidsarbete

Något som diskuterats är stängning av skolor. Vad gäller om det inträffar och arbetstagaren inte kan komma till jobbet?

– Det finns ingen legal rätt för föräldrar att inte gå till jobbet bara för att dagis har stängt. Vård av barn fungerar inte, såvida inte barnet är sjukt. Men här kan och bör man titta på olika lösningar tillsammans med arbetstagarna. Kan man jobba hemma, anpassa arbetsuppgifterna, arbeta del av dagen, titta hur det ser ut på kompsidan, eller ska man jobba med tjänstledighet?

Läs mer: Att leda i kris

Är det så att någon inte kommer till jobbet, så ser vi ändå att det är svårt att hävda att det är en olovlig frånvaro som skulle kunna läggas arbetstagaren till last. Men i en sådan situation, så gäller oavsett att arbetsgivaren bör ha en dialog med arbetstagaren.

Idag arbetar många hemifrån. Vad har jag som arbetsgivare för skyldigheter kopplat till arbetsmiljön?

– Du har samma arbetsmiljöansvar för dina arbetstagare oavsett om de jobbar på kontoret eller hemmavid, vilket gör att det exempelvis kan bli en fråga om hur arbetsplatsen och ergonomin ser ut. Så även här behöver man ha en dialog med arbetstagarna. Stämma av allt är bra, att arbetstagaren tar korta pauser med jämna mellanrum etcetera.

*Vad som anses utgöra en driftsenhet avgörs på samma sätt som enligt 22 § LAS.

Har du en juridisk fråga om regeringens stödpaket?

Just nu erbjuder vi tillsammans med vårt jurist- och revisionsnätverk kostnadsfri vägledning. Under ett par dagar öppnar vi upp för alla företag att ställa frågor till jurister och revisorer i vårt nätverk. Det här är en enklare form av vägledning, för att stötta upp i rådande situation. På detta sätt vill vi bidra till att stärka hela Västsveriges näringslivs under en utsatt period.

Gå till juridikhjälpen