Guide: Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen genomför olika åtgärder för att minska den ekonomiska skadan av Coronavirusets spridning. Vi förklarar vad de innebär och var du kan vända dig för vidare information.

Regeringens första krispaket

Den 16 mars presenterade regeringen ett stödpaket, som kan omfatta upp till 300 miljarder kronor. De ekonomiska åtgärderna rör korttidsarbete/korttidspermittering, sjuklöneansvar, slopad karensdag och uppskjuten inbetalning av skatt. Nedan kan du läsa mer om vad de innebär, när de gäller och hur du kan gå tillväga.

Vad innebär det? Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten tar tre fjärdedelar av lönekostnaden (lön + arbetsgivaravgifter) för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Förslaget, som godkändes av riksdagen 2 april, innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska till cirka hälften samtidigt som arbetstagaren får över 90 procent av lönen.

Exempel: En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Både varslad och uppsagd personal omfattas av stödet för korttidsarbete under den pågående coronakrisen.  

Den 14:e april föreslog regeringen en utökad möjlighet till korttidspermittering där den anställda kan minska sin arbetstid upp till 80 procent under maj, juni och juli.  

När: Gäller retroaktivt från och med 16 mars, men tillgängligt från 7 april, och varar under 2020.

Hur gör jag? Ansök via Tillväxtverkets hemsida. Här kan du också beräkna hur mycket du kan vänta dig få utbetalt om din ansökan beviljas. Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering. 

Till ansökan Tillväxtverket

För mer information:

Frågor & Svar korttidsarbete Tillväxtverket
Regeringen om korttidsarbete

Vad innebär det? Staten har beslutat att tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under aprilmaj, juni och juli. Idag har arbetsgivaren ansvaret dag 1-14. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

När: April – juli 2020

Hur gör jag? Frågan hanteras av Försäkringskassan. Här kan du läsa mer:

Till Försäkringskassan

Vad innebär det? Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning första dagen vid sjukdom. Läkarintyg behövs ej.

När: 11 mars - 31 maj 2020

Hur gör jag? Ansök om ersättning hos försäkringskassan.

Till Försäkringskassan

Vad innebär det? Från och med 30 mars kan företag söka anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis om de drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

Anstånd kan ges för räkenskapsperioder under perioden januari–september 2020 och lämnas under längst 12 månader. Räntan är för närvarande 1,25 procent på det beviljande anståndsbeloppet. En avgift på 0,3 procent av anståndsbeloppet tillkommer. Regeringen har föreslagit att avgifterna ska utgå de första sex månaderna för att sedan vara 0,2 procent per månad, beslut om det är dock ej fattat. 

Benämningen hos Skatteverket är “tillfälligt anstånd med skattebetalning”.

När: Gäller från och med 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari i år. Man kan alltså få tillbaka redan inbetalda skatter som betalats in under februari och mars. Gäller t.o.m. september 2020. 

Hur gör jag? Nu finns blankett för ifyllnad på skatteverkets hemsida. Skatteverket uppmanar till att göra ansökan via “Mina Sidor” då handläggningen då går snabbare.  Om du inte fått besked innan skatteinbetalningen 12 april, kan du avvakta med inbetalning och invänta besked. Först i början på maj gör skatteverket en avstämning för det som skulle betalats den 12 april, därifrån får man sedan på sig till 26 maj att betala.

Till ansökan Skatteverket

För mer information:

Regeringens förslag om likviditetförstärkning via skattekontot
Till Skatteverket

Lär dig mer: Filmat seminarium om regeringens kris- och stödprogram
Advokaten om korttidsarbete och andra coronafrågor

Utökade lån-och garantimöjligheter

Den 20 mars presenterade regeringen ytterligare  åtgärder för att underlätta för företagens finansiering. Krediter och kreditgarantier till främst mindre företag utökas med 125 miljarder kronor.

Vad innebär det?  Krispaketet består av tre delar:

  • Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Det är en ökning av Almis resurser med mer än 50 procent.
  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen och deras underleverantörer.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008.

Hur gör jag? Den 27 mars lanserade Almi "Brygglån". Dessa kan sökas av annars livskraftiga startups, små och medelstora företag för att överbrygga en period av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. För lånen finns möjlighet att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. Almi tar emot ansökningar via sin e-tjänst och hanterar dem enligt sina rutiner.

Till Almis låneansökan för Brygglån

För mer information:

EKN om hur de kan hjälpa drabbade företagLäs mer om Almis Brygglån

Regeringens krispaket för småföretag

Den 25:e mars presenterade regeringen ytterligare ett stödpaket, särskilt riktat till små- och medelstora företag. Läs mer om dessa nedan.

Vad innebär det? Staten inrättar en statlig företagsakut för att se till att de 500 miljarderna som Riksbanken ställt till förfogande kommer ut till företagen. Företagsakuten innebär en riskdelning mellan stat och bank där staten tar på sig 70 procent av risken för nyutfärdade lån från bank till företag för att öka bankernas benägenhet att ge företag lån. Löptiden för garantierna är tre år. De första 12 månaderna får vara amorteringsfria och man kan få uppskov med räntebetalningarna under samma period. Garantierna ges för lån upp till 75 miljoner kronor, större belopp måste särskilt prövas av Riksgäldskontoret. En statlig företagsakut inrättades senast under 90-talskrisen.

Hur gör jag? Lån söks hos bankerna. Garantierna ställs ut till bankerna mot en avgift beroende på riskklassningen av ditt företag. Riskdelningen är tänkt att öka bankernas utlåningsvilja.

För mer information:

Till regeringens information om krispaketetRiksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Vad innebär det? Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås också en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med förslaget kommer företagen endast behöva betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad och anställd. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kronor per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

När: Nedsättningarna gäller mellan 1 mars och 30 juni 2020. Förslaget trädde i kraft den 6 april 2020 men gäller retroaktivt.

Hur gör jag? Ansök via din arbetsgivardeklaration.

Läs mer och lämna ansökan här

För mer information:

Regeringen: Frågor & svar om förslaget

Vad innebär det? Åtgärden innebär att småföretagare som drabbats av coronakrisen kan få tillbaka skatt och på så sätt öka sin likviditet.

100 procent av den skattepliktiga vinsten (upp till ett tak på 1 miljon kronor) för 2019 får sättas av till periodiseringsfonden för enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Skatten återbetalas senare eller kan kvittas mot möjliga framtida förluster inom sex år.

Gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

För mer information:

Regeringen om likviditetsförstärkning via skattekontot

Vad innebär det? Stödet syftar till att underlätta och påskynda omförhandling av hyror för företag inom bland annat sällanköpshandeln, hotell-och restaurangbranschen och andra företag som har svårt att klara sina kostnader på grund av coronaviruset. 

Staten tar nu 50 procent av överenskommen hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet kan som mest alltså täcka 25 procent av ursprunglig hyra.  

När? Stödet gäller 1 april-30 juni och söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan lämnas in tidigast 1 juli. 

Hur gör jag? Hyresvärd och hyresgäst förhandlar och kommer överens om hyressänkning och staten bär 50 procent av sänkningen. Ansökan kommer ske via en e-tjänst hos Boverket och handläggning kommer göras av Länsstyrelsen.

För mer information:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Regeringen om stöd för sänkta hyror

Se vårt filmade seminarium:Coronaviruset: Hur fungerar stödpaketet för små-och medelstora företag

regeringens Omställningsstöd 

Den 30 april kom regeringen med ett förslag på omställningsstöd för företag som drabbats hårt av coronaviruset.

Vad innebär det? Företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning till följd av coronapandemin kan få ersättning för delar av sina fasta kostnader. Ersättningens storlek beror på hur stort företagets omsättningstapp varit och varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader (exklusive lönekostnader) under mars och april. Maxbeloppet föreslås bli 150 miljoner per företag.

När? Omsättningstappet avser mars och april och ersättningen betalas ut för dessa månaders fasta kostnader. Regeringen har ambitionen att stödet ska kunna träda i kraft 1 juli 2020.

För mer information:

Regeringen om omställningsstödet
Anmäl dig till vårt webinar 7 maj:

RIKSBANKENs & Finansinspektionens åtgärder

Den 13 mars meddelade Riksbanken att de lånar ut 500 miljarder kronor till 22 banker för vidareutlåning till krisdrabbade företag. Detta för att undvika brist på krediter och därmed pengar i det finansiella systemet. Liknande åtgärder har gjorts i andra länder.

Finansinspektionen (FI) föreslår en sänkning av det kontracykliska buffertvärdet (ett kapitalkrav).

Läs mer om åtgärderna och vad de innebär:

Vad innebär det? Riksbanken erbjuder bankerna att låna pengarna mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Riksbanken är beredd att låna ut till bankerna till en ränta motsvarande reporäntan, för närvarande 0 procent, med syfte att kapitalet ska tillgängliggöras för företagen via bankens vanliga utlåning.

När? 20 Mars 2020 är första anbudsförfarande om 100 miljarder, övriga tidpunkter är ännu inte beslutade. Löptid på lånen är två år. Fullständiga villkor publiceras senast 20200320.

Hur gör jag? Vänd dig till en bank för att ansöka om högre eller förlängd kredit, vid behov. Nordea har till exempel möjlighet till tre månader amorteringsfritt för kunder i akut pengabrist.

För mer information:

Till Riksbanken Frågor och svar om lånetTill Riksbanken - Riksbanken lånar ut 500 miljarder
Till Riksbanken - företagsutlåning

Finansinspektionen (FI) föreslår en sänkning av det kontracykliska buffertvärdet (ett kapitalkrav).

Vad innebär det? Det betyder att bankerna får tillgång till ytterligare 800-900 miljarder kronor för att möjlighet att kunna låna ut mer pengar till företag och privatpersoner. Åtgärden görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen på samhällsekonomin.

När: 16 mars 2020. Högre buffertvärde kan börja appliceras tidigast mars 2022
För låne- och kreditregler och villkor se med din bank.

För mer information:

Till Finansinspektionen

VILL ER FÖRETAG ENGAGERA ER I FRÅGAN? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg