Lyckas med ledarskapet i en osäker värld

I en tid av snabba förändringar och osäkerhet krävs en ny typ av ledarskap. Det säger Mariah Ben Salem Dynehäll, vd för Drivhuset Göteborg. Tillsammans med innovationsforskaren Leif Denti ger hon tre tips till hur du kan leda i osäkra tider.

Strax före pandemin lanserade de boken Tookig – att leda i osäkerhet en ledarskapsguide för situationer som är tvetydiga, obekväma, omvälvande, komplexa, instabila och gåtfulla. Då ovetande om att världen snart skulle bli mer oförutsägbar än på länge.

Hur leder vi när förutsättningarna plötsligt förändras?

– Den här typen av sammanhang har blivit allt vanligare de senaste decennierna och nu ser vi att det även kommer att känneteckna 2021 och framåt. Vi ville ta reda på hur man kan hantera de här situationerna. Hur leder vi när förutsättningarna plötsligt förändras och när vi kanske inte ens vet vart vi ska, säger Leif Denti.

Ett problem de identifierat är att många ledare fortsätter att arbeta med tydliga mål och handlingsplaner, oavsett vilken typ av projekt de arbetar med.

– Det fungerar bra att jobba med målstyrda processer i många fall, till exempel när vi vet vilket resultat vi ska uppnå. Men om vi jobbar syftesstyrt, om vårt arbete handlar om att utveckla en lösning på ett problem, då kan vi inte sätta mål utan behöver istället arbeta målsökande, säger Mariah Ben Salem Dynehäll.

– Som ledare kan vi inte ta bort osäkerheten, men vi kan hjälpa till att balansera den. Ett visst mått av osäkerhet är positivt då det får oss att uppleva starkare känslor, vilket i sin tur ökar vår inlärningsförmåga, säger Mariah Ben Salem Dynehäll.

En målsökande process innebär att du söker kunskap och interagerar med omvärlden, så som kunder och intressenter, för att ta projektet framåt. När ny information kommer in som påverkar projektet kan du agera utifrån den.

Läs mer: Cellbes vd om att leda ett omställningsarbete

3 tips om målsökande processer

Här ger Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti tre tips för dig som vill arbeta med målsökande processer.

1. Arbeta agilt

När du arbetar målsökande behöver du tillämpa ett agilt arbetssätt. Det innebär att du använder befintliga resurser när du utvecklar en ny lösning, istället för att försöka lösa problemet på egen hand. Processen är målgrupps- eller kunddriven. Ingenting är färdigutvecklat utan du testar löpande i liten skala och är öppen för att tänka om.

2. Skapa tydlighet kring processerna

Att arbeta agilt innebär dock att osäkerheten kan öka, vilket påverkar både dig och ditt team. Till exempel kan det vara svårt att veta vilken väg som är den bästa, och ni kan tvingas ändra riktning flera gånger under resans gång. Ett sätt att hantera det är att dela upp osäkerheten i två delar; processosäkerhet – som handlar om hur processen ska framskrida, och innehållsosäkerhet – som handlar om vad ni ska leverera.

– När mina studenter skriver uppsats har de en hög innehållsosäkerhet, de vet inte vad de ska leverera, men processen att hitta data, läsa olika teorier etcetera är tydligt. Det gör att de är bekväma med processen även om innehållet är osäkert, säger Leif Denti.

Som ledare kan du hjälpa din grupp att hantera innehållsosäkerheten genom att prata om den och förklara att den är naturlig. Det är också viktigt att du är tydlig där det går. Red ut vad ni vet om projektet och Investera tid i att diskutera syftet, så att ni alla är överens om utgångspunkten.

Läs mer: Företagsanpassad kurs för din ledningsgrupp

3. Ge rätt stöd i rätt tid

Alla grupper utvecklas över tid. GDQ är en användbar modell som beskriver hur en grupp rör sig mellan fyra olika faser, där de är mer effektiva i den senare än den tidiga fasen. Beroende på var ditt team befinner sig behöver de olika sorters stöd från dig.

Hantera gruppens fyra utvecklingsfaser:

  1. Tillhörighet & trygghet: När projektet startar är osäkerheten hög och processtryggheten viktig. Var tydlig med vilket sätt ni arbetar på och hjälp alla att förstå deras roll i helheten.
  2. Opposition & konflikt: Nu börjar ni inse att projektet är svårt, kanske finns det olika bilder av syftet eller någon som är obekväm i sin roll. Detta är en naturlig del i gruppens utveckling. I den andra fasen är det vanligt att ledaren utsätts för attacker. Ta det inte personligt och arbeta med att skapa delaktighet i gruppen – låt gärna gruppen själva lösa svårigheter som kommer fram.
  3. Tillit & struktur: Ni har gått in i en mer produktiv fas. Gruppen formar sitt arbete framåt på ett bra sätt där ni kan ha konstruktiva diskussioner. Som ledare kan du ge positiv feedback och uppmuntra nya tankesätt.
  4. Arbete & produktivitet: Gruppen arbetar professionellt utifrån ett gemensamt syfte. Som ledare kan du inta helikopterperspektivet och ha koll på vad som händer. Om konstellationen förändras kan gruppen falla tillbaka till fas två och behöver stöd för att komma tillbaka.
VILL NI STÄRKA ERT LEDARSKAP?

Vi vet att starka ledare ger starka företag som i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverk där du kan byta erfarenheter med andra i liknande roll som du, och utbildningar som utvecklar ditt ledarskap. Vi erbjuder även företagsanpassade kurser för dig och din ledningsgrupp, skräddarsydda utifrån era specifika behov. Gå gärna in och kika om vi har något som passar dig.

Nätverk & kurser för dig som ledare