45 åtgärder som ska ta Smart industri från snack till verkstad

Så har då näringsminister Mikael Damberg presenterat den första handlingsplanen till Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige.

Västsvenska Handelskammaren har legat på under hela våren för att strategin ska gå från snack till verkstad. Vi har både bjudit in politiker och tjänstemän till den västsvenska industrin och fört samtal i maktens korridorer i Stockholm.

Nu har arbetet burit frukt och ett första delmål är uppnått: en handlingsplan med 45 mer eller mindre skarpa åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft. I handlingsplanen finns både genomförda, pågående och kommande åtgärder. Bland de förstnämnda ser vi till exempel beslutet att samla Sveriges tekniska forskningsinstitut i organisationen RISE, som också får sitt säte i Göteborg. Ett välkommet besked som näringsministern lämnade när han besökte Handelskammarens invigningsvecka i maj.

Läs mer: Bilden av industrin

I samma anda föreslås att en nationell funktion skapas för det man kallar Testbädd Sverige, en kraftsamling av resurser för att skapa attraktiva utvecklingsmiljöer. Varför inte förlägga denna nationella funktion i Västsverige – Sveriges kanske mesta testarena, med ett antal internationellt ledande testbäddar och närhet till både forskning och teknikindustri av världsklass? Fler skarpa förslag om hur svensk industri ska vara ledande inom forskning och utveckling är att vänta i den forskningspolitiska propositionen som kommer i höst.

Läs hela handlingsplanen här 
Handlingsplanen innehåller också fler välkomna åtgärder för att stärka industrins kompetensförsörjning. Bristen på arbetskraft med relevant kompetens är redan idag ett stort tillväxthinder för industrin. Handelskammaren har länge verkat för att lyfta intresset för teknik och matematik bland unga och att bredda rekryteringen till läraryrket. Därför är det glädjande att flera åtgärder tar sikte på just detta. Det handlar bland annat om att öka attraktiviteten att bli lärare inom matematik och teknik, att öka samverkan mellan industri och skola och att ge mer tid till matematik i skolan. Regeringen föreslår också ett antal regionala pilotprojekt inom yrkesutbildningen för att skapa ökad industriell relevans. Även här finns goda möjligheter för Västsverige att visa framfötterna.

Ytterligare åtgärder finns inom områdena Industri 4.0, som handlar om industrins digitalisering, och hållbar produktion, som tar sikte på ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn. Och vissa åtgärder är av en mer övergripande karaktär. Det handlar till exempel om att synliggöra goda exempel på företag i framkant och på så sätt stärka industrins attraktionskraft. Att lyfta bilden av industrin bland unga helt enkelt – något som länge varit ett av de viktigaste målen för vårt industripolitiska arbete.

Detta arbete omfattar dock inte bara ungdomar. När Handelskammaren i inledningen av valrörelsen 2014 frågade våra industriföretag vilka hinder för tillväxt de upplevde, kom politikers bristande intresse på andra plats. Vi har sedan dess jobbat oavbrutet med att riva detta hinder. Nyindustrialiseringsstrategin och de 45 åtgärderna i handlingsplanen är konkreta bevis på att intresset finns och är stort. Nu blir nästa nöt att knäcka att omvandla intresset till konkret handling. När vi går in i valrörelsen 2018 vill det till att åtgärderna också är genomförda. Därför ligger vårt fokus på att även fortsättningsvis få nyindustrialiseringen att gå från snack till verkstad.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM