Så påverkas ditt företag av den nya tullagstiftningen

Den 1 maj 2016 börjar den nya tullagstiftningen i EU att tillämpas. Detta ställer krav på både Tullverket och företag som sysslar med import och export - för de som ännu inte blivit insatta i de nya förutsättningarna är det hög tid nu. Så vad förändras den 1 maj? Tullverkets Katarina Brodin reder ut.

Hej Katarina Brodin. Vad är skillnaderna i tullagstiftningen efter 1 maj jämfört med idag?

Förändringen är en lång process som kommer att pågå fram till åtminstone 31 december år 2020. Den 1 maj 2016 sker med andra ord ingen 'big bang'. Dock sker några förändringar som man som företag bör vara uppmärksam på;

  1. Ett införande av ett elektroniskt förfarande för tullager startas
  2. Aktiv förädling restitutionssystemet upphör
  3. Nya regler både för tullvärdeberäkning och ursprungsregler börjar tillämpas
  4. Det krävs vissa nya kriterier för den som ansöker om tillstånd
  5. Bindande klassificeringsbesked blir bindande att använda

 

Hur påverkar de kommande förändringarna företagen?

Kortfattat är den största förändringen att all uppgiftslämning ska ske elektroniskt. För att förbereda sig redan nu kan ditt företag se på vilka moment som idag sker manuellt och på papper och börja fundera på hur det ska gå till när uppgifterna lämnas elektroniskt. 

Det är väldigt olika från företag till företag. Eftersom det är en omställning som kommer pågå under flera år är det kanske så att just ditt företag påverkas först när omställningen av importproceduren sker år 2019-2020.

I dag vet vi inte hur tullhanteringen ser ut år 2021. EU har tagit fram en plan för när omställningen av de olika delarna i varuflödet ska ske. Planen är bindande och styr tillsammans med en övergångslagstiftning hur omställningen görs. Utifrån den har Tullverket gjort en nationell genomförandeplan som också tar hänsyn till nationella behov. 

Det sker många förändringar inom tullager, hur kan jag hålla mig uppdaterad kring vad som händer?

All information som rör förändringarna inom tullager hittar du på Tullverkets webbplats, tullverket.se under 'Framtida tullhantering'. Sidan om tullager kompletteras löpande under våren allt eftersom de kvarstående frågorna bestäms. 

Det nya tullagerförfarandet innebär även elektronisk uppgiftslämning vid hantering av gods på lager och vid uttag från lager, vilket medför nya rutiner och processer. Det införs även förändrade lagertyper och alla tillstånd kommer att hanteras, antingen via omprövning eller nyansökan. Allt måste däremot inte vara klart den 1 maj, utan en infasning sker successivt. Under övergångsperioden är det möjligt att använda befintliga tillstånd.

Vill du träffa branschkollegor, kunder och samarbetspartners? Varmt välkommen till Tulldagen den 4 oktober 2017. Förra året var det fullsatt med över 500 personer som samlades på Lindholmen för att förkovra sig inom Tull och mingla med utställare.