Vilka är de västsvenska ledarnas utmaningar?

Dagens chefer och ledare har bättre balans mellan arbete och privatliv, men tycker det är tufft att leda i förändring. Det visar vår studie Ledarkollen 2021.
Här är utmaningarna som hamnar högt på västsvenska ledares agenda.

Med Ledarkollen gör vi en återkommande temperaturmätning på hur västsvenska chefer och ledare upplever sin arbetssituation och sina framtida utmaningar. Resultatet ligger till grund för kommande satsningar i vårt arbete med att skapa starkare ledare, starkare företag och en starkare region.

INSIKTER LEDARSKAP

Ledarkollen 2021 ger en något ljusare bild av chefernas vardag än tidigare undersökningar. De svarande instämmer i högre grad i påståenden om att de har balans mellan arbete och privatliv, samt tid för reflektion och strategiskt arbete.

1. Balans & tid för reflektion

Mest anmärkningsvärt är att allt fler upplever sig ha en ökad balans mellan arbete och privatliv. Hela 80 procent instämmer helt, eller i hög grad, i det påståendet –medan det i tidigare undersökningar beskrivits som en stor utmaning. 

Pandemin har för många inneburit en ökad flexibilitet avseende på var arbetet utförs. Det kan delvis ligga bakom det förbättrade resultatet. Möjligen kan det även ha påverkat att nästan hälften av de tillfrågade uppger att de lägger tillräckligt mycket tid på reflektion, vilket är något fler än 2019.

Många av dagens chefer och ledare upplever också att de har tillräckligt med tid för strategiskt arbete. 75 procent av ledarna uppger det, vilket är en ökning från 40 procent 2019.

2. EGEN KOMPETENSUTVECKLING

Enligt respondenterna är de största utmaningarna när det gäller ledarskap; att kompetensutveckla och motivera medarbetare, att leda i förändring och att behålla kompetens.

Även tiden för egen kompetensutveckling finns med på listan.

Endast 1 av 4 chefer och ledare i Ledarkollen 2021 anser sig lägga tillräckligt mycket tid på sin egen kompetensutveckling. Som jämförelse svarar dock 4 av 5 att de lägger tillräckligt mycket tid på medarbetarna.

En slutsats kan vara att chefen prioriterar att lägga tid på sina medarbetare framför egen kompetensutveckling. 2019 var det en något högre andel, 1 av 3, som ansåg sig lägga tillräckligt mycket tid på sin egen kompetensutveckling.

3. LEDA I FÖRÄNDRING & DIGITALT

Den allra största utmaningen enligt respondenterna är förändringsledarskap. Hela 97 procent anger att de har utmaningar med ledarskapet under förändring och närmare 60 procent uppger att det är en stor eller mycket stor utmaning.

Närmare 60 procent uppger att förändringsledarskap är en stor eller mycket stor utmaning

En lägre andel, 2 av 5, uppger att leda på distans är en stor eller mycket stor utmaning.

Av de specifika utmaningarna kopplade till digitalt ledarskap är driva kreativa processer på distans den största enligt respondenterna. Majoriteten ser utmaningar med distansledarskap och för närmare 70 procent är det en stor eller mycket stor utmaning.

INSIKTER VERKSAMHETSUTVECKLING

Majoriteten av respondenterna svarar att företagets digitala utveckling, klimat- och hållbarhetsarbete, samt kompetensutveckling av personal är viktigt eller mycket viktigt för deras konkurrenskraft på ett till tre års sikt.

1. Hållbarhet

För majoriteten av de tillfrågade ledarna är klimat-och hållbarhetsarbetet viktigt för företagets konkurrenskraft, 78 procent bedömer det som viktigt eller mycket viktigt för bolagets framtid.

Dock uppger svarande från större bolag* det i högre grad än de från mindre. I de större bolagens svar kan vi även utläsa att de har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än de mindre.

På frågan Hur långt har ditt företag kommit med klimat- och hållbarhetsarbetet svarar 60 procent att de är "ganska aktiva" och att de har mål och åtgärder. Ribban för vad som är att betrakta som ”ganska aktiva” sätter respondenten själv.

Respondenterna som är yngre än 40 år anger i högre utsträckning än de äldre att företaget inte har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. Om det verkligen är så eller om det grundar sig på att de yngre förväntar sig mer av företagets hållbarhetsarbete framkommer inte i resultatet.

Det vanligaste hindret för företagens klimat- och hållbarhetsarbetet är brist på tid och resurser, vilket uppges av närmare 60 procent av de svarande. Vd ser i regel lägre och färre hinder än övriga chefer. 30 procent av vd svarar ”Inga hinder”, motsvarande siffra för övriga befattningar är 15 procent.

2. Digitalisering

Enligt respondenterna är den största utmaningarna när det gäller digitalisering; att kompetensutveckla personal, implementera nya affärsmodeller, processer och verktyg, samt att veta vad som behöver digitaliseras.

Den enskilt största utmaningen är Implementation av nya affärsmodeller och processer, 6 av 10 ser det som en stor eller mycket stor utmaning. För stora bolag och för icke internationellt verksamma bolag är siffran ännu högre, 8 av 10.

En annan utmaning inom området är kompetensutveckling av personal. 50 procent av företagen uppger att det är en stor eller mycket stor utmaning. För tillverkande företag är siffran högre, drygt 60 procent.

Den utmaning som betonas av lägst andel respondenter är Att veta vad som behöver digitaliseras. För 25 procent är det en stor eller mycket stor utmaning.

3. Att rekrytera & behålla kompetens

Kompetensutveckling och omställning av personal är viktigt för företagen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och ta nya marknadsandelar. 50 procent av respondenterna tycker att det är en stor eller mycket stor utmaning att behålla och attrahera kompetens. Det är en påtaglig minskning från 2016 då exakt samma fråga ställdes och motsvarande siffra var 80 procent.

I Ledarkollen 2021 ställde vi en rad frågor kopplade till hur stadens attraktivitet och tillgången till bostäder påverkade möjligheten att hitta rätt kompetens.

Ett av tre bolag ser bostadsbristen som något som försvårar eller riskerar att försvåra kompetensförsörjningen. Det är lägre än 2016 då motsvarande siffra var två av tre bolag. I Göteborgsregionen är siffran dock högre än i andra delar av regionen, närmare 40 procent anger det som försvårande eller risk för försvårande.

Även behovet av en attraktiv stad för att underlätta kompetensförsörjningen kvarstår. 4 av 5 företag svarade både 2016 och 2021 att det är viktigt ur kompetensförsörjningsperspektiv att deras närmaste stora stad – Göteborg, Borås, Varberg, Uddevalla, Trollhättan eller Skövde – betraktas som attraktiv.

INTERNATIONELLA INSIKTER

Frågor om internationella affärer ställdes enbart till vd och andra personer vars befattning gav anledning att tro att de var väl insatta i frågorna, så som försäljningschefer eller exportchefer.

Drygt hälften av de svarande uppgav att deras företag arbetar på internationella marknader. Ytterligare sex procent svarade att de planerar att göra det.

Bortsett från den förhoppningsvis avtagande utmaningen som pandemin utgör, anges personal och kompetens som den största utmaningen när företagen ska växa på en befintlig marknad eller etableras sig på en ny.

Läs alla insikter: Ledarkollen 2021

UTVECKLA DITT Företag MED OSS

Behöver ditt företag en kickstart inom områden som hållbarhet, digitalisering, internationalisering eller ledarskap? Tillsammans med handplockade experter ur handelskammarens nätverk erbjuder vi marknadens mest effektiva skjuts för affären. Med våra företagsanpassade kurser utbildas du och fler av företagets nyckelroller vid ett och samma tillfälle, vilket bäddar för samsyn. 

se företagsanpassade kurser

* Stora bolag är +100 anställda