Peter Hellman

Peter är Handelskammarens föreläsare och expert i frågor som rör internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export.

Bristfälliga villkor och tullhantering kan i förlängningen leda till oönskade kostnader och konsekvenser. Peter hjälper ditt företag att se över era rutiner för betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor.

Tillsammans med Peter går ni igenom företagets villkor och analyserar företagets tullhantering. Resultatet sammanfattas i en rapport med ev. åtgärdsplan. Utifrån resultat i rapporten kan du välja att göra en mer detaljerad analys av företagets rutiner.

Peter håller även kurser anpassat till ditt företags specifika behov samt jobbar löpande med att stötta våra medlemmar och kunder i export- och importteknik.

Peter är även Handelskamrarnas representant i Tullverkets insynsråd på Finansdepartementet invald av Regeringskansliet tillsammans med representanter från Kommerskollegium, Polismyndigheten, Läkemedelsverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten m.fl.

Kontakta Peter om du har frågor om internationella affärer.

meddelande till peter