LÅNGT KVAR TILL JÄMSTÄLLDHET I VÄSTSVENSKA STYRELSER

Forskning tyder på att mångfald i styrelser ger upphov till ökad innovation och bättre resultat. Trots det visar vår senaste undersökning att västsvenska styrelser har långt kvar till verklig jämställdhet.

Sedan 2021 driver Västsvenska Handelskammaren initiativet Styrelselistan med målet att främja innovation och lönsamhet genom att skapa fler jämställda styrelser. I takt med stora omställningar inom områden som hållbarhet och elektrifiering står Västsverige tillsammans med övriga svenska regioner inför betydande utmaningar.

- Även om förändringar tar tid är det av yttersta vikt att accelerera övergången till ett mer jämställt och hållbart ledarskap inom västsvenskt näringsliv. Styrelsen är en central resurs för bolags tillväxt och utveckling, och i en tid av förändringar är styrelsens roll kritisk för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, säger Stina Jernhed, projektledare för Styrelselistan.

Jämställdhetsutmaningar i västsvenska styrelser

I årets styrelseundersökning, genomförd i samarbete med tre andra handelskamrar, fann vi att endast 16 % av västsvenska styrelser är jämställda. I undersökningen innebär det att minst fyrtio procent av ledamöterna är kvinnor. Därmed placerar sig regionen under rikssnittet på 20 %. Undersökningen speglar även betydande variationer på kommunnivå.

- Undersökningen visar att utvecklingen mot jämställda styrelser går för långsamt. Däremot är det lovande att en betydligt större andel av dem har åtminstone en kvinnlig ledamot. Det visar på en ökad acceptans för mångfald i beslutsprocessen. Vi är på rätt väg, men det krävs mer för verklig jämställdhet och mångfald i företagsledningar, säger Stina Jernhed.

Vikten av beslutsfattande roller

Forskning har tidigare visat ett tydligt samband mellan kvinnligt ägande, ledarskap och jämställdhet i styrelser. En närmare granskning av andelen kvinnliga VD:ar i Västsverige avslöjar att endast 12% av de undersökta företagen har en kvinnlig VD. Vidare inkluderar vår undersökning ordförandeskapet i styrelser, där andelen kvinnliga ordförande ligger på 11%. Det kan jämföras med exempel Stockholms län där motsvarande siffra är 19%. Siffrorna belyser tydligt det utrymme som finns för förbättring när det gäller representationen av kvinnor på högsta ledningsnivå inom västsvenska företag.

Jämställdhet och vinst

En intressant observation från undersökningen är trenden bland företag som genererar minst 5 % i vinst: 28 % av dem har jämställda styrelser, medan endast 24 % av dem är icke-jämställda. Det bekräftar tidigare forskning, och stärker kopplingen mellan jämställdhet i beslutsfattande organ och ekonomisk framgång. För företag med negativt resultat är skillnaderna mellan jämställda och icke-jämställda styrelser mindre påtagliga.

Jämställdhet - ett aktivt arbete

Resultaten från den fördjupande e-postundersökningen ger ytterligare inblickar i rekryteringsprocesserna. Det framkommer att en klar majoritet av de tillfrågade VD:arna anser att det är viktigt att uppnå jämställdhet i sina styrelser. Samtidigt är det endast omkring en tredjedel som kontinuerligt arbetar med frågan.

Vidare visar undersökningen att det är vanligt med externa styrelseledamöter. Det är dock endast runt en fjärdedel som har en valberedning, och man förlitar sig i stället på egna nätverk vid rekrytering. Lång erfarenhet, specialistkompetens och stort nätverk är de egenskaper som värderas högst. När det handlar om att hitta lämplig kompetens upplever fler svårigheter att hitta kompetenta kvinnor än kompetenta kandidater i allmänhet.

- Jämställdhet är en viktig fråga för våra västsvenska företag, men det råder en bristande kontinuitet i det aktiva arbetet. Trots betoning på erfarenhet och specialistkompetens är det exempelvis ändå utmanande att inkludera kompetenta kvinnor. Vi ser ett stort behov av att bredda rekryteringskanaler för att öka mångfalden och inkludera olika perspektiv i företagsledningar, avslutar Stina Jernhed.

Summering


Att endast 16 % av de tillfrågade företagen har en jämställd styrelse är en påminnelse om de utmaningar som fortfarande existerar. För att främja jämställdhet i bolagsstyrelserna och säkerställa tillgången till den bästa kompetensen, är det avgörande att företag börjar ta fram strategier för att aktivt arbeta med frågan. 

Det är även tydligt att företag skulle dra fördel av att lyfta blicken från det egna nätverket vid rekryteringsprocesser. Även om sådan rekrytering inte alltid nödvändigtvis är dålig, riskerar man att styrelsen blir homogen. Genom att rikta uppmärksamheten mot att höja kvaliteten på styrelsearbetet i sin helhet, i stället för enbart från ett jämställdhetsperspektiv, kan man möjligen närma sig målet att uppnå ett jämställt styrelsearbete.

Styrelselistan har samlat över 200 kompetenta kvinnor med styrelseerfarenheter, och vi välkomnar alla att använda sig av listan vid nyrekrytering.

JÄMSTÄLLDA STYRELSER - EN FRÅGA I HELA REGIONEN

Via Styrelselistan driver Västsvenska Handelskammaren frågan om jämställdhet i styrelser från både Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Vill du vara med på listan, eller vara med och stödja den?

Till Styrelselistan