3 förändringar att ha koll på i nya LAS

Den 30 juni ändras reglerna för lagen om anställningsskydd (LAS). Anduena Krasnigi och Filip Malm, specialiserade inom arbetsrätt vid Advokatfirman Lindahl, listar de tre viktigaste förändringarna för dig som arbetsgivare.

Nya LAS är en konsekvens av att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet genom det så kallade januariavtalet enades om att modernisera den svenska arbetsrätten och att anpassning ska ske utifrån dagens arbetsmarknad. Lagen träder i kraft den 30 juni i år, men tillämpas från och med den 1 oktober.

– Under en övergångsperiod behöver du som arbetsgivare ha koll på hur både nya och gamla LAS ser ut, detta på grund av att vilken av de olika lagarna som är tillämplig beror på omständigheterna i respektive situation, säger Filip Malm.

I början av maj höll Anduena Krasnigi och Filip Malm en föreläsning för handelskammarens medlemmar om förändringarna i nya LAS.

Här listar han och Anduena Krasnigi tre viktiga förändringar* som nya LAS innebär för dig som arbetsgivare.

1. Snabbare omvandling till tillsvidareanställning

I nya LAS har anställningsformen allmän visstidsanställning tagits bort och ersatts med särskild visstidsanställning. För de arbetstagare som anställs med särskild visstidsanställning gäller att anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter 12 månader, i stället för efter 24 månader som tidigare.

– För övriga tidsbegränsade anställningar, såsom vikariatsanställningar, är det dock fortfarande 24 månader som gäller, säger Filip Malm.

Därav är det ännu viktigare att arbetstagaren får tydlig information om vilken anställningsform som används och arbetsgivarens informationsskyldighet utökas också genom nya LAS.

Viktigt att veta är även att när en arbetstagare har haft minst 3 separata särskilda visstids-anställningar under en och samma månad räknas även tiden däremellan som anställningstid vid en beräkning av arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Läs mer: Arbetsgivarens ansvar vid distansarbete

2. Fler arbetstagare får undantas från turordningen

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivare med högst 10 anställda tidigare fått undanta max 2 arbetstagare från turordningen. Med nya LAS har alla arbetsgivare – oavsett storlek – möjlighet att använda sig av undantaget, som utökas till max 3 arbetstagare.

Precis som tidigare ska de undantagna arbetstagarna dock vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, enligt arbetsgivarens bedömning.

– Genom denna ändring får fler företag en möjlighet att nyanställa välutbildade och kompetenta arbetstagare utan att dessa riskerar att hamna först i turordningen vid eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist, förklarar Anduena Krasnigi.

När undantaget har tillämpats så får det inte användas igen inom den aktuella turordningskretsen förrän 3 månader har passerat från det att den första uppsägningen skett – en s.k. tremånaders-spärr.

3. Anställningen upphör vid tvist om ogiltigförklaring

Med nya LAS upphör, som huvudregel, anställningen vid uppsägning oavsett om parterna befinner sig i tvist. Det är tvärtemot vad som har gällt tidigare när en anställd som ogiltigförklarat en uppsägning har fått behålla sin anställning, och därmed lön, under tvistens gång.

– Vi bedömer att det kommer att bli fler uppsägningar på grund av personliga skäl med den nya lagen. Det utgör i sig en försvagning av anställningstryggheten. För att kompensera för denna försvagning höjs bland annat de allmänna skadestånden för felaktiga uppsägningar och avsked. Det blir därmed – i den delen – dyrare för en arbetsgivare att göra fel, säger Filip Malm.

FÅ MER SOM MEDLEM

Som medlem i Västsvenska Handelskammaren är ditt företag med och stärker förutsättningarna för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige. Vi är näringslivets röst gentemot politiken men erbjuder också kompetenshöjande seminarier för alla dina anställda.

Läs mer om medlemskap