Deponering - Escrow Agent

Västsvenska Handelskammaren är genom sin roll som oberoende tredje part en naturlig plats för olika slags deponeringar, Escrow Agent.

Den vanligaste typen av deponeringar är av så kallade källkoder och syftet är då att skydda en licenstagare av en programvara vid oförutsedda händelser hos leverantören.

Genom att vid avtalets ingående kräva att leverantören deponerar källkoden hos en oberoende part, får kunden tillgång till källkoden om exempelvis leverantören hamnar i ekonomiska bekymmer, likvideras eller om nyckelpersoner som utvecklat programmet lämnar företaget.

Kunden får då möjligheten att underhålla och uppdatera den aktuella programvaran. Andra typer av deponeringar kan vara t.ex. ritningar, kontrakt, avtal eller anbudslistor vid offentlig upphandling.

Hur fungerar det med deponering av källkod?

En IT-investering innebär inte bara investeringar i hårdvara och programvara utan även i verksamhetsförändringar som påverkar anställda, kunder och leverantörer. Ett sådant system får inte fallera på grund av att man inte längre kan vidareutveckla programvaran eller för att man inte längre kommer i kontakt med leverantören av systemet.

Allt fler programvaruleverantörer ser en konkurrensfördel i att kunna erbjuda kunder att deponera källkoden till programvaran hos en tredje neutral part, Escrow. Deponering är ett sätt att försäkra sig om att man kan leva kvar i de system som företaget investerat i, oavsett vad som händer med leverantören av programvaran. Kunden får ett större förtroende för leverantören.

Avtalet som ligger till grund för deponeringen av källkod reglerar i vilka fall Handelskammaren som oberoende tredje part får lämna ut källkoden till någon av parterna. Det kan till exempel vara att leverantören inte längre kan följa sina åtaganden, förlorar nyckelkompetens eller går i konkurs.

Vad kostar det?

Depositionsavgift

1 år: 12 000 kr

5 år: 35 000 kr

Avgifterna skall betalas inom trettio (30) dagar från fakturadagen.

Tillämplig från och med den 1 januari 2017.

1 år: 9 000 kr / år

5 år: 9 000 kr / år

Tillämplig från och med den 1 januari 2017.

1 år: 1 000 kr

5 år: 1 000 kr

Deponenten äger rätt att närhelst förnya källkodmaterialet genom att
uppdatera eller byta ut materialet. Vid uppdatering eller utbyte av
källkodmaterialet har deponenten att till Handelskammaren erlägga
en så kallad utbytesavgift.

Tillämplig från och med den 1 januari 2017.

Hur går en deponering till i praktiken?

  1. Ladda hem vårt depositionsavtal inklusive bilagor för att få en bild av hur ett deponeringsavtal ser ut och för att ha något att utgå ifrån i förhandlingarna parterna emellan. Frågor att diskutera kring är vem som skall betala för deponeringen, samt vilka utlämningsgrunder som skall gälla.
  2. När partnerna är överens om att deponering skall ske och under vilka förutsättningar, kontakta Västsvenska Handelskammaren via telefon eller mejl, för anpassning av avtalet till era förutsättningar.
  3. När avtalet är klart skickas det via mejl till kontaktpersonen som skriver ut och tillser att parterna undertecknar avtalet. Samtidigt kommer man överens om hur och när materialet ska deponeras.
  4. Skicka in.


Lämna eller skicka in det som skall deponeras till Västsvenska Handelskammaren. 

Besöksadress: Parkgatan 49, Göteborg
Postadress: Box 5253, 402 25 Göteborg
Mail: handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se


Ladda hem dokument på svenska:

Depositionsavtal
Bilaga A | Bilaga B 

Frågor kring deponeringLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Frågor kring skiljeförfarande & medlingLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.