Konkurrenskraft 2024

Näringslivets handlingskraft är ryggraden i Sveriges ekonomi

Sverige har visat på stark utveckling och enorm potential tack vare sin innovationskraft och förmåga att skapa relationer och göra affärer världen över. Västsverige och dess näringsliv spelar en central roll för Sveriges framtid och dess tillväxt.

Västsveriges signum är öppenhet för handel och omvärlden. Här skapas svensk tillväxt och internationell konkurrenskraft med avgörande betydelse för hela Sverige. Det senaste decenniet har tillväxttakten varit nästan dubbelt så stark i Göteborgsregionen jämfört med riket och i särklass snabbast av storstadsregionerna. Jämförelser har behövts göras med delar av Kina för att hitta regioner med samma tillväxttakt, men samtidigt har man minskat utsläppen av växthusgaser med 17 procent år 2010–2021.

Den starka fordonsindustrin med Sveriges två största företag i spetsen och nordens största hamn i Göteborg, har skapat en språngbräda för näringslivet att växa. Fodonsindustrins förmåga att ställa om har varit en stark bidragande faktor för såväl produktionen av fordon och drivmedel, som utvecklingen av nya mobilitetslösningar, ökat tjänstinnehåll, AI och digitalisering.

Styrkor bakom den ekonomiska utvecklingen

  1. Starkast BRP av storstadsregioner. Göteborgsregionen har den starkaste BRP-tillväxten bland storstadsregionerna. Sedan 2009 har regionens BRP ökat med i genomsnitt 4,2% årligen (2,9% i hela riket, 2,8% i Stockholmsregionen, 3,8% i Malmöregionen).
  2. Företagens FoU-satsningar är högst i landet och mer än var tredje FoU-krona i Sverige satsas i Västra Götalands län, sammanlagt 44,5 miljarder kronor.
  3. Varuexporten är högst i landet. En fjärdedel av Sveriges exportvärde produceras i Västra Götalands län, motsvarande närmare 350 miljarder kronor.

VHK-Varuexport.png

Näringslivet satsar på Västsverige

Fram till 2032 investeras mer än 900 miljarder kronor i Västsverige. Investeringsviljan ska ses som en kvittens på att näringslivets tilltro till att bygga internationell konkurrenskraft och i Västsverige görs nu historiskt stora investeringar. Över 250 miljarder kronor förväntas investeras från det privata näringslivet fram till 2032, i allt ifrån fordonselektrifiering och förnybara bränslen till textilindustri och hälsoinnovation. Därutöver förväntas investeringar i byggnader, bostäder och kontor. Redan idag har Västsverige den starkaste arbetsmarknaden av storstadsregionerna. Arbetslösheten i Götalands län har de senaste 3 åren varit lägre än i riket och lägst bland storstadslänen.VHK-Investeringskarta.png

En stark konkurrenskraft kräver politiska beslut

Näringslivet behöver rustas för den investerings- och omställningsvåg som Sverige har framför sig, för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad. För Sverige är det av största betydelse att politiken bidrar med konkurrenskraftiga spelregler och förutsättningar för våra företag. Västsvenska Handelskammaren vill därför betona vikten av att: 

  1. Verka för ökad frihandel och en stärkt inre marknad. Sverige måste fortsätta att stå upp för en internationellt regelstyrd handel. Ett starkare europeiskt oberoende och säkra leverantörskedjor, är i ökande grad betydelsefullt för svenska företag.
  2. Öka forskningsresurserna. Sveriges position som innovativ kunskapsnation är avgörande för framtida välstånd och konkurrenskraft. Det offentliga behöver säkerställa att medel till forskning och utveckling ökar som andel av BNP och håller minst samma takt som i konkurrentländer.
  3. Trygga industrins energiförsörjning. Energiproduktionen i Västsverige måste öka för att klara klimatomställningen, möta den befintliga industrins behov och locka nya etableringar. Tillståndsprocesser måste kortas, elnäten byggas ut och systemet snabbt tillföras mer produktion. Alla fossilfria kraftslag behövs.
  4. Skapa en robust och modern infrastruktur. Infrastruktur som binder samman arbetsmarknadsregioner, bidrar till sysselsättning och tillväxt. Dubbelspår mellan Göteborg–Oslo, fyrspår mellan Göteborg–Alingsås och nya spår mellan Göteborg–Borås måste snarast till för att förbättra såväl för gods- som persontransporter.
  5. Säkra kompetensförsörjningen. Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av Sveriges främsta tillväxthinder. Det krävs ett arbete med hela utbildningssystemet, arbetsmarknadsinsatser och omställning för att skapa en förändring. Det krävs också aktiv politik för att locka internationell spetskompetens.
  6. Säkra näringslivets bostadsförsörjning. Växande företag leder till växande bostadsbehov. För att säkerställa ett tillräckligt utbud av bostäder måste nyproduktionen och rörligheten på bostadsmarknaden öka. Det är brådskande att öka effektiviteten inom stadsbyggnad och förbättra investeringsklimatet för bostadsinvesteringar.

 

Ladda ner rapporten

Kontakta oss

Har du frågor om rapporten eller vill veta mer om hur vi stärker näringslivet i regionen? Kontakta oss så berättar vi mer.