Stödpaket för Corona – vad gäller nu?

Sedan i våras har en rad olika åtgärder genomförts för att stötta företag under krisen. Vi ger dig en överblick av vilka stöd som fortfarande är aktuella och var du kan vända dig för vidare information.

Stöd vid korttidspermittering fortsätter att gälla fram till 30 juni 2021. Möjlig permitteringsgrad kommer variera under 2021. Regeringen har föreslagit möjlighet till korttidspermittering på 80 procent under januari, februari och mars. Det finns fortfarande möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent.

Korttidspermittering innebär att staten kan ge ekonomiskt stöd när anställda går ner i arbetstid. Företag som drabbats hårt ska kunna behålla sin personal och sedan snabbt kunna växla upp igen när krisen vänder.

För mer information:

Regeringen om subventioneringsgraden för olika stödperioder.Tillväxtverket om villkor för stödet
Frågor och svar om korttidsarbete
Ansök:

Ansök om stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket

Omställningsstödet har förlängts till att omfatta perioden mars 2020 till februari 2021.

Stödet vänder sig till de företag vars nettoomsättning på grund av covid-19 har minskat jämfört med samma månader föregående år. Kravet på minskning varierar. Stödbeloppet motsvarar en andel av de fasta kostnaderna.

Syftet är att stötta företag genom den akuta krisen och underlätta för verksamheter att ställa om. Ansökan för omställningsstöd görs på Skatteverkets hemsida. Skatteverkets hemsida uppdateras kontinuerligt med ny information angående detta.

För ansökan och mer information:

Ansökan och fler detaljer kring stödet finns hos SkatteverketetRegeringen om förlängningen av stödet

Tidigare under året beslutades om tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för företagare, åtgärder som nu förlängs till att även gälla under 2021. Företagare som lägger sitt företag vilande ska undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll görs. Numera är det även möjligt för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt kunna få arbetslöshetsersättning, med syftet att senare kunna återuppta verksamheten.

För mer information:

Regeringen om de ändrade reglerna

Regeringen beslutade i våras att staten skulle stå för hela sjuklönekostnaden från maj-juli. För perioden 1 augusti till 31 december kommer staten istället ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt, vilket nu förlängs till att gälla fram till den 28 februari 2021.

Ingen ansökan behövs. Syftet med detta är att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.

För mer information:

Försäkringskassan om sjuklönekostnader

Under 2020 infördes möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalning under ett år, detta för att omgående stärka företagens likviditetNu har Regeringen föreslagit att förlänga anståndstiden med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Du kan få anstånd med arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. 

Skatteverket uppdaterar kontinuerligt på sin hemsida informationen kring förlängningen.  

För mer information:

Skatteverket om tillfälligt anstånd och ansökan

Utökade lån- och garantimöjligheter

Almi Företagspartner fick under 2020 ett kapitaltillskott på 3 miljarder med syftet att öka utlåning till små och medelstora företag genom så kallade brygglån.

För detaljer kring lånet och ansökan:

Till Almi Företagspartner

Exportkreditnämndens tak för kreditgaranti utökades 2020 till att omfatta 500 miljarder. Riskandelen har höjts från 50 procent till 80 procent, vilket underlättar processen att få lånet beviljat av banken. Det innebär minskad risk för bankerna och bättre lånemöjligheter för företagen.

För mer information:

EKN om hur de kan hjälpa drabbade företag

Kreditgarantiprogrammet Företagsakuten är tillgängligt till den 31 december 2020, men regeringen har föreslagit en förlängning till den 30 juni 2021.

Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Lån söks hos bankerna.

Läs mer:

Riksgälden förberedd för förlängd företagsakut
Regeringen om förlängningen av företagsakuten

Riksbanken beslutade, i mars 2020, om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Riksbanken är beredd att låna ut till bankerna till en ränta motsvarande reporäntan, som vid publicering av denna text är 0 procent, med syfte att kapitalet ska tillgängliggöras för företagen via bankens vanliga utlåning.

Läs mer:

Riksbankens åtgärder under coronapandemin

Observera


I texten ger vi tips om hur företag kan få stöd som en följd av coronapandemin. Observera att det inte är inte en fullständig genomgång av alla stöd och att dessa också kan komma att förändras över tid. För att garantera att du får rätt och senast uppdaterad information besök alltid den myndighet där du kan söka stödet. 

VILL ER FÖRETAG ENGAGERA ER? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem