Stödpaket för Corona – vad gäller nu?

Sedan i våras har en rad olika åtgärder genomförts för att stötta företag under krisen. Vi ger dig en överblick av vilka stöd som fortfarande är aktuella och var du kan vända dig för vidare information.

Stöd för korttidspermittering kan ansökas retroaktivt från 16 mars och fram till 30 juni 2021. Tidigare kunde en arbetsgivare få stöd högst nio månader i följd, men nu har Regeringen beslutat att denna tidsgräns tas bort fram till den 30 juni 2021. Korttidspermitteringar beviljade under 2020 kan då förlängas med max sju ytterligare månader eller fram till 30 juni 2021.

Korttidspermittering innebär att staten kan ge ekonomiskt stöd när anställda går ner i arbetstid. Företag som drabbats hårt ska kunna behålla sin personal och sedan snabbt kunna växla upp igen när krisen vänder.

För mer information:

Regeringen om subventioneringsgraden för olika stödperioder.Tillväxtverket om villkor för stödet
Frågor och svar om korttidsarbete
Ansök:

Ansök om stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket

Omställningsstödet har tidigare förlängts till att omfatta maj, juni och juli, men utökas nu ytterligare till att även gälla för augusti, september och oktober 2020 

Stödevänder sig till de företag vars nettoomsättning på grund av covid-19 har minskat med minst 50 procent mars till oktober 2020, jämfört med samma månader föregående årSyftet är att stötta företag genom den akuta krisen och underlätta för verksamheter att ställa om. 

Ansökan för omställningsstöd för maj-juli är tillgänglig till och med den 30 november 2020 och görs på Skatteverkets hemsida. Än går det inte att ansöka om omställningsstöd för perioden augusti – oktober. Skatteverkets hemsida uppdateras kontinuerligt med ny information angående detta. 

För ansökan och mer information:

Ansök och få mer information hos SkatteverketRegeringens om förlängningen av stödet

Nyligen beslutades om ett nytt stöd för enskilda näringsidkare. För att beviljas stöd krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent under mars-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Stöd kan nu ansökas för perioden mars-juli och en ny ansökningsomgång kommer upprättas för perioden augusti-oktober.  

För ansökan och mer information:

Ansök för stödperioden mars-juli på Boverkets hemsidaRegeringen om detaljerna kring det nya stödet 

Tidigare under året beslutades om tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för företagare, åtgärder som nu förlängs till att även gälla under 2021. Företagare som lägger sitt företag vilande ska undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll görs. Numera är det även möjligt för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt kunna få arbetslöshetsersättning, med syftet att senare kunna återuppta verksamheten.

För mer information:

Regeringen om de ändrade reglerna

Regeringen beslutade i våras att staten skulle stå för hela sjuklönekostnaden. Den stödåtgärden gällde för månaderna maj, juni och juli och har nu gått ut. 

För perioden augusti till 31 december kommer staten istället ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Vad som kan anses vara normalt beror i sin tur på arbetsgivarens sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman. Ingen ansökan behövs. Syftet med detta är att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag. 

För mer information:

Försäkringskassan om sjuklönekostnaderRegeringen om åtgärder på socialförsäkringsområdet

Ersättning för karensavdrag fortsätter att gälla, detta för att se till att anställda som är sjuka stannar hemma och minskar smittspridningen. Arbetsgivare betalar sjuklön och gör karensavdrag som vanligt, medan den anställde ansöker om ersättning hos Försäkringskassan. 

Ersättning kan ansökas om retroaktivt, från 11 mars fram till 31 december 2020. Schablonbelopp om 804 kr per dag.  

För mer information:

Försäkringskassan om karensavdraget

Ansökan om ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna kan göras fram till den 31 december 2020. Det rör sig om ett schablonbelopp om 804 kr per dag och ansökan görs hos Försäkringskassan.  

Tidigare i år infördes möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalning under ett år, detta för att omgående stärka företagens likviditet. Nu finns möjligheten att förlänga anståndstiden med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Betalningen av skatten skjuts då upp och en kostnadsränta samt en anståndsavgift på anståndsbeloppet betalas. Betalningen kommer alltså kunna skjutas upp i två år från beslutsdatumet. Du kan få anstånd med arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. En förlängning av anståndstiden föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Än går det inte att ansöka om detta. Skatteverket uppdaterar kontinuerligt på sin hemsida informationen kring förlängningen.

För mer information:

Skatteverket om tillfälligt anstånd och ansökan

Regeländringen innebär att hela den skattepliktiga vinsten för år 2019 kan avsättas i en periodiseringsfond, med ett tak på 1 miljon kronorPå det sättet kan många få tillbaka preliminärskatt som betalats in under 2019. 

Åtgärden gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. De nya reglerna trädde i kraft 6 april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.  

För mer information:

Regeringen om vad de förändrade reglerna innebärSkatteverket: Avsättning till periodiseringsfond för delägare i handelsbolagSkatteverket: Avsättning till periodiseringsfond för enskild näringsverksamhe

 

Sedan den 13 mars behöver arbetsgivare inte längre redovisa ett läkarintyg till Försäkringskassan för att betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod. Justeringen gäller fram till 31 december 2020. 

För mer information:

Regeringen om åtgärder på socialförsäkringsområdet

 

Regeringen har sedan 1 maj i år valt att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör att Almi Invest tar en större del av investeringarna i innovativa företagAlmi Invest har även tidigare i år fått ett tillskott på 400 miljoner kronor till att öka sina möjligheter till att investera i små innovativa bolag som påverkas av krisen 

För mer information:

Till Almi Invest

Utökade lån- och garantimöjligheter

Det går fortfarande att ansöka om Brygglån hos Almi Företagspartner. De har tidigare fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder med syftet att öka utlåning till små och medelstora företag.  

För detaljer kring lånet och ansökan:

Till Almi Företagspartner

Svensk Exportkredits (SEK) låneram har sedan tidigare i år utökats till 200 miljarder kronor för att kunna användas till att ge lån till svenska exportföretag och deras underleverantörer.

För mer information:

SEK om olika låneerbjudanden

Exportkreditsnämndens tak för kreditgaranti utökades tidigare i år till att omfatta 500 miljarder. Riskandelen har höjts från 50 procent till 80 procent, vilket underlättar processen att få lånet beviljat av banken. Det innebär minskad risk för bankerna och bättre lånemöjligheter för företagen.

För mer information:

EKN om hur de kan hjälpa drabbade företag

Kreditgarantiprogrammet Företagsakuten är tillgängligt till den 31 december 2020. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Lån söks hos bankerna.  

Läs mer:

Till Riksgäldens information om åtgärden

Till Regeringens information om åtgärden 

Riksbanken har tidigare i år beslutat om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Riksbanken är beredd att låna ut till bankerna till en ränta motsvarande reporäntan, för närvarande 0 procent, med syfte att kapitalet ska tillgängliggöras för företagen via bankens vanliga utlåning.

För mer information:

Riksbanken om åtgärden
Riksbanken: frågor och svar om lånet

Stöd som inte längre är aktuella

Tillfälligt Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter infördes endast tillfälligt och gäller inte längre.

Däremot föreslås sänkta arbetsgivaravgifter för unga i åldern 19 - 23 år, med start under 2021.

Stöd för hyressänkningar. Ansökningstiden om stöd för hyressänkningar har gått ut.

Observera


I texten ger vi tips om hur företag kan få stöd som en följd av coronapandemin. Observera att det inte är inte en fullständig genomgång av alla stöd och att dessa också kan komma att förändras över tid. För att garantera att du får rätt och senast uppdaterad information besök alltid den myndighet där du kan söka stödet. 

VILL ER FÖRETAG ENGAGERA ER? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem