Så lyckas du i styrelserummet

Kraven på en styrelse förändras lika snabbt som kundbeteenden och marknader. Sophie Persson, expert på styrelsefrågor ger fyra tips som varje professionell styrelseledamot behöver känna till för att lyckas i sin roll.

"En professionell styrelseledamots första prio är alltid att skapa värde för verksamheten som han eller hon företräder," säger Sophie Persson, Västsvenska Handelskammarens expert på styrelsefrågor.

Uppdraget som styrelseledamot genomförs bäst av den som håller sig ajour med nya lagar, regler, förordningar och praxis för hur ett riktigt bra styrelsearbete ska gå till. Det är med andra ord ett ständigt pågående arbete – inte minst eftersom du kan bli personligt ansvarig för de beslut du är med och fattar i egenskap av styrelseledamot.

Ökad insyn ger ökat ansvar

Det ligger i tiden att utkräva och förvänta sig en högre grad av insyn. Samma sak gäller i styrelsesammanhang, säger Sophie Persson och jämför med hur det var förr. Hon har anlitats som vd, koncernchef och professionell styrelseledamot i många år.

"Även om dörrarna inte precis står på vid gavel ges det en större möjlighet att granska styrelsens arbete idag jämfört med tidigare."

Enligt Sophie Persson leder den ökade insynen till att fler beslut kan härledas till styrelserummet. Därför kan styrelseledamöter lättare ställas till svars för sina ageranden i skandaler eller tvister. Men den ökade insynen har även positiva effekter.

"Det är positivt med ökad transparens och möjlighet till insyn i styrelsearbetet, samtidigt som det självklart sätter saker på sin spets. Ökad insyn innebär att du som styrelseledamot behöver ta ett större ansvar i ditt uppdrag och gör att fler tar sitt jobb på större allvar."

Prioritera strategiskt arbete

På senare år har styrelsens roll gått från att vara kontrollerande till värdeskapande. Idag bör 85 procent av tiden gå till strategiskt arbete och resterande 15 procent till att granska och kontrollera. Omfördelningen i tid har sina naturliga skäl enligt Sophie Persson:

"Vi lever i en uppkopplad, ständigt omväxlande värld där det händer så mycket på alla marknader, hela tiden. Där krävs det att styrelsen hela tiden har en uppdaterad, strategisk plan." 

Att strategiarbetet är allt viktigare har de flesta förstått. Den stora utmaningen är att styrelser verkar ha svårt att få till det där strategiarbetet som de samtidigt ser att de behöver. Avsaknaden av strategiskt arbete i styrelsen ser vi också i undersökningen Ledarkollen (Västsvenska Handelskammarens kartläggning av företagsledares utmaningar, 2017) där en överhängande majoritet av regionens chefer och ledare uppger att de vill lägga mer tid på strategiskt arbete än vad de faktiskt gör. Så vad är problemet?

"Många styrelser är vana vid att jobba med affärsplan på operativ nivå. Men strategiarbete är ett kreativt arbete som kräver sin typ av ledarskap och dynamik, vilket skiljer sig mot det 'vanliga' styrelsearbetet. Man förstår ofta vad strategiarbetet innebär, rent intellektuellt, men saknar samtidigt den rätta kompetensen."

tips för ett bättre styrelsearbete

  1. Avsätt tid till det strategiska arbetet. Planera styrelseåret så att ni får tillräckligt med tid till det strategiska arbetet. Se till så att dagordningen justeras för respektive möte och schemalägg tiden ni träffas. Målet är att få till ett löpande arbete där strategin uppdateras i takt med de ändrade förutsättningarna hos företaget som styrelsen företräder.
  2. Skilj på strategi och mål. Målen är oftast svårast att sätta och förväxlas ofta med strategin. Men strategin är handlingsplanen för att nå målen. Och vet du inte vad målen är går du per definition vilse i handlingsplanen, eftersom du inte vet vart du ska.
  3. Lobba för en ledare i ordföranderollen. Konflikter ger energi i styrelserummet – så länge de handlar om sakfrågor. Maktspel, prestige eller personkonflikter hör däremot inte hemma i det värdeskapande styrelsearbetet. Det gäller att välja in en ordförande som kan hantera styrelserummets dynamik och bryta destruktiva mönster. En styrelse blir aldrig bättre än sin ordförande och i praktiken rör det sig om att lobba för en person med klassiska, gedigna ledarskapsförmågor.
  4. Skaffa dig styrelsekompetens. Att vara kompetent är en sak. Men har du den styrelsekompetens som krävs? Idag finns alla möjligheter att gå en utbildning och att vässa dina styrelsekunskaper. Det leder inte bara till att du gör ett bättre jobb. Det stärker även det företag som du företräder i din roll som styrelseledamot.

Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelseledamöter stärker regionens näringsliv och framtid. Ditt jobb som styrelseledamot är en avgörande del av den visionen – därför erbjuder vi dig en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt. 

Läs mer om styrelseutbildningen