Klimatlöften

Nedan hittar ni alla klimatlöften och vad de innebär. Se vilka som passar er och som ni vill anta. Anta löften här.

Vi finns här för att stötta och guida i alla delar av ert arbete med de löften ni antagit. Hur det ska gå till och hur klimateffekten kan mätas kan kännas övermäktigt ibland, men tillsammans hittar vi rätt just för er. Ert företag får hjälp av våra experter inom olika klimatområden, ni får ta del av goda exempel från företag och möjlighet att nätverka.

Har ni funderingar kring ett löfte eller undrar hur det kan fungera i er verksamhet? Läs vår Q&A eller kontakta oss! 

 

Övergripande löften

Det innebär att företaget gör en kartläggning över sina utsläpp enligt valfri standardiserad metod och arbetar för en årlig utsläppsminskning inom de största utsläppskällorna i linje med vad som behövs för att nå Västra Götalands klimatmål.

Västra Götalands klimatmål

Det innebär att företaget söker grön finansiering för ny satsning eller investering för minst ett grönt lån hos Almi (gäller för SME-bolag). Det gröna lånet ska uppfylla kriterierna hos Almi.

Länk till Almis gröna lån

Hållbara transporter 

Det innebär att företaget har en klimatstyrande policy som ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykelpool och miljöanpassade bilar. Policyn bör även innefatta marknadsmässig avgift av parkeringsplatser och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet samt distansarbete.

Det innebär att företaget antar Fossilfritt Sveriges utmaning och skaffar ett klimatväxlingsprogram där organisationen sätter ett eget pris på sina koldioxidutsläpp från resor. För varje resa med koldioxid betalas ett belopp antingen som extern klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som bidrar till att minska utsläppen. Stöd för att genomföra löftet ges inom ramen för Klimatlöftet.

För att välja detta löfte, glöm inte att även anmäla er genom formuläret här: 

Det innebär att företaget antar Fossilfritt Sveriges transportutmaning för att nå målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Det innebär krav på bränslen, tjänsteresor samt resor och transporter som organisationen utför själva och köper in. Stöd för att genomföra löftet ges inom ramen för Klimatlöftet.


För att välja detta löfte, glöm inte att även anmäla er genom formuläret här:  

Det innebär att företaget antar Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning och enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar. Stöd för att genomföra löftet ges inom ramen för Klimatlöftet.

För att välja detta löfte, glöm inte att även anmäla er genom formuläret här: 

Det innebär att företaget förenklar resor med cykel för sina anställda genom att anmäla sig till Cykelvänligast och under perioden uppnår minst en stjärna enligt beskrivningen på cykelvanligast.se.

Läs mer om hur Cykelvänligast går till här.

För att välja detta löfte, glöm inte att även anmäla er genom formuläret här:

Det innebär att företaget möjliggör distansarbete minst 1 dag per vecka. Distansarbetet bör förläggas till hela dagar för att minska behovet av resor. En distansarbetsplats kan vara i hemmet, i gemensamma lokaler eller på ett kontorshotell som ligger nära hemmet. Hänsyn bör tas till förutsättningar, arbetsuppgifter och arbetsmiljö (löftet kan ingå i klimatstyrande resepolicy).

Det innebär att företaget erbjuder 90- eller 365-dagarsbiljett på kollektivtrafiken. Antingen som nettolöneavdrag där en fast summa dras från medarbetarens nettolön varje månad eller som en ren löneförmån där medarbetaren får biljetten som skattepliktig löneförmån.

Läs mer om arbetspendling hos Västtrafik.

Det innebär att företaget ger tillgång till bilpool och eller cykelpool för tjänsteresor, detta med fördel i kombination med reglering av egen bil i tjänst. Fordonen/cyklarna ska finnas tillgängliga i anslutning till arbetsplatsen och kan om det är lämpligt även vara öppna för allmänheten.

Det innebär att företaget tar ut en avgift för bilparkering vid och i anslutning till arbetsplatser enligt skatteverkets regler för marknadsmässig prissättning. Avgiftsbeläggningen gäller både för anställda samt besökare till arbetsplatsen (löftet kan även ingå i klimatstyrande resepolicy).

Det innebär att företaget erbjuder anställda som parkerar på parkeringsplatser/ytor som företaget styr över möjlighet att ladda elbil till marknadsmässigt pris. Detta genom att ha ett basutbud och bygga ut laddplatser i takt med efterfrågan. Om möjligt ska även samma erbjudande riktas till kunder och besökare.

Klimatsmart mat 

Det innebär att företagets klimatpåverkan från måltider ska vara maximalt 0,9 kg CO2e per serverad måltid i snitt per månad. Löftet riktar sig till exempel till företag med personalmatsalar eller egen restaurangverksamhet.

Läs mer om löftet

Det innebär för företaget att:
-I egna måltidslösningar ska matsvinnet i genomsnitt vara max 100 g svinn per måltid. Det avser svinn som uppstår i köket, serveringen och på tallriken.
-För inköpta måltidslösningar ställer vi krav på våra externa måltidsleverantörer och väljer företag som har interna rutiner för att minska matsvinnet.
Löftet riktar sig till exempel till företag med personalmatsalar eller egen restaurangverksamhet.

Läs mer om löftet

Det innebär för företaget att:
-Minst 75% av råvarorna i de serverade måltiderna ska vara växtbaserade alternativt att måltidens klimatpåverkan ska vara maximalt 0,5 kg CO2e per serverad måltid.
-När vi serverar livsmedel från djurriket väljer vi kött, mejeri och ägg från svenska gårdar och sjömat som har grönt eller gult ljus enligt WWF Fiskguiden.
-Vi har rutiner för att överblivna livsmedel ska komma till nytta efter avslutade möten och event.
Löftet riktar sig både till företag som beställer och ordnar event.

Läs mer om löftet

Förnybara & resurseffektiva tjänster & produkter

Det innebär att företaget analyserar och dokumenterar klimatavtrycket från de inköp som görs och utifrån detta prioriterar att minska avtrycket från produktgrupper med störst klimatpåverkan. Ledningsgruppen ska fatta beslut i syfte att nå en betydande minskning av klimatvtrycket från minst ett prioriterat område.

Det innebär att företaget undersöker hur de kan minska klimatavtrycket för inköpt råvara, förädlad produkt eller förbrukningsvaror samt genomföra minst en minskningsåtgärd. Exempelvis genom att minska mängden material som köps in, byta primär fossilbaserad råvara mot biobaserad eller återvunnen råvara eller att prioritera närproducerade råvaror. Det kan också handla om att fasa ut produkter som inte behövs, ersätta engångsartiklar eller efterfråga återvunnen eller förnybar råvara i produkter och/eller förpackningar.

Det innebär att företaget undersöker affärsmöjligheter med att gå över till exempelvis hyrmodeller, reparations/uppgraderingstjänster, återbruk eller skapa delningsplattformar för kunder. Företaget undersöker vilket affärsområde, alternativt om ett nytt affärsområde kan skapas med cirkularitet i fokus. Utifrån analysen fattas minst ett strategiskt beslut i ledningsgruppen som bidrar till omställning mot en mer cirkulär produkthantering.

Det innebär att verksamhetsavfallet minskas genom att minst en insats görs för att minska eller ta vara på spill och avfall. Exempel kan vara att undersöka när spillet uppstår, sortera i fler fraktioner eller hitta nya tillämpningar för spill.

Det innebär att företaget undersöker hur de kan bidra till cirkulära flöden av organisationens arbetskläder vid inköp, användning och avveckling, samt genomför minst en ny åtgärd för att öka livslängden och skapa möjligheter till cirkulära flöden. Exempel på åtgärder är att: köpa arbetskläder av god kvalitet som lätt kan lagas/justeras, minska antal modeller/färger, ta bort eller använda flexibla loggor, nyttja reparationstjänster, skapa möjligheter för återbruk och ha en plan för cirkulär avveckling.

Det innebär att företaget vid behov av möbler och inredning använder minst 50 procent cirkulära inventarier (mätt i antal eller kostnad). Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, återbrukas internt, köps begagnat eller hyrs.

Ökad klimat- & energiprestanda i fastigheter & lokaler

Det innebär att företaget effektiviserar energianvändningen i sitt bestånd. Energieffektiviseringen ska ske genom insatser i samband med större renoveringar och inkludera flera genomgripande åtgärder. Under året ska energieffektivisering prövas vid alla renoveringar och genomföras i minst en fastighet. Valet av renoveringsåtgärder ska analyseras med Totalmetodiken från Belok, eller motsvarande, med en internränta på max 5%.

Läs mer om totalmetodiken från Belok här

Det innebär att företaget tecknar ett grönt hyresavtal i minst en hyrd lokal för att minska miljöpåverkan. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Avtalet visar vilka åtgärder man kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. Ett grönt hyresavtal är en grön bilaga som bifogas lokalhyreskontraktet.

Läs mer om gröna hyresavtal hos Fastighetsägarna.

Det innebär att företaget antar Fossilfritt Sveriges solutmaning och installerar solceller och producerar egen solel eller planerar att göra detta inom ett år från att utmaningen är antagen. Det är den som äger eller leasar själva solcellerna som får tillgodoräkna sig dem. Stöd för att genomföra löftet ges inom ramen för Klimatlöftet.

För att välja detta löfte, glöm inte att även anmäla er genom formuläret här:

Det innebär att all el företaget köper in är 100 procent förnybar i alla sina verksamhetsdelar.

Det innebär att företaget ersätter en del av sitt inköp av nyproducerade byggmaterial och installationer med återbrukade alternativ ur minst fem produktkategorier. Detta föregås av satta mål kring återbruk på projekt, och/eller portföljnivå. Detta ska inkluderas i ett systematisk arbete för ökat återbruk.

Det innebär att företaget sätter ett ambitiöst gränsvärde för tillåten klimatpåverkan på projektnivå. Systemgränser och metodik följer klimatdeklarationerna om det inte finns goda argument för avsteg. Ambitionsnivån för gränsvärdet bör ligga i linje med minskningstakten i företagets övergripande klimatmål eller, om egna mål saknas, i linje med Västra Götalands klimatmål. Byggnaden ska projekteras för att ligga under detta gränsvärde.

Läs mer om klimatdeklaration här

Det innebär att företaget följer upp sin elanvändning via fakturor och statistik från nätägaren och elleverantören. Företaget ska arbeta systematiskt med att reducera energianvändningen och effekttoppar, bl.a. genom att utse en energiansvarig och tillämpa nyckeltal kopplade till elanvändningen. Företaget ska också se över sitt avtal med nätägaren så att man inte allokerar effekt som inte nyttjas.

När nya inköp görs tas stor hänsyn till energieffektivitet.

Klimatlöftet är ett samarbete mellan

  • Västsvenska Handelskammaren
  • Västra Götalandsregionen
  • Företagarna Västra Götaland
  • Klimat 2030