Sara Bergström

Investerare, styrelseledamot och managementkonsult.

25 års erfarenhet från ledande befattningar inom investeringsverksamhet, retail och e-handel. Erfarenhet från styrelsearbete i ett 15-tal olika bolag, både ägarledda liksom bolag med flertalet delägare med en balansomslutning från 10 M SEK upp till 1 miljard SEK.

Deltagit aktivt vid 15-tal förvärv och avyttringar. Sex år i Asien med inriktning på produktion- och leveransbevakning samt CSR. Operativt har jag erfarenhet av olika bolag, i varierade branscher och skiftande ägarkonstellationer där mitt driv, målfokus och känsla för försäljning, marknad och kommunikation varit väsentliga delar i mitt ledarskap att bygga framgångsrika verksamheter. Att förstå vad som driver och engagerar människor, på arbetsplatser och i styrelserummet eller i förekommande fall, dess motsats är frågor som alltid intresserar mig. Att skapa förtroende och engagemang i både med- och motgång och tillsammans ta ansvar att driva utvecklingen i en riktning genom en transparent dialog med verksamhetens intressenter är väsentligt. Under mina yrkesverksamma år har jag skapat ett nätverk som är en tillgång i både operativa jobb och styrelserum.

Min erfarenhet från olika företag och branscher har gett mig insikten att genomtänkt strategi adderar värde, och outtröttligt driv säkrar genomförande. Lättast sammanfattat enligt devisen:

”Without order nothing can exist, without chaos nothing can evolve”.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.