Styrelsemätningen 2021

Jämställdhet i styrelser gör västsvenska företag konkurrenskraftiga och bidrar till ökad jämställdhet i näringsliv och samhälle. I Västsverige är endast 18 procent av bolagens styrelser jämställda. Det vill vi förändra.

Sverige har länge gått i bräschen för jämställdhetsfrågor och varit ett föregångsland inom en rad områden. Ett område där utvecklingen däremot går långsamt är jämställdhet på styrelse- och vd-nivå.

Endast 18 procent kvinnor ingår i västsvenska bolagsstyrelser

En mätning från Almi Företagspartner visar att endast 18 procent kvinnor ingår i västsvenska bolagsstyrelser och 14 procent återfinns på vd-nivå. Samma mätning visar att företag skulle tjäna på att öka jämställdheten i verksamheten. Slutsatsen är nämligen att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma.

Dessutom utexamineras fler kvinnor än män från svenska universitet årligen vilket indikerar att lika många kompetenta kvinnor finns tillgängliga, något som bör avspeglas i företagens högsta beslutande organ, i styrelser samt på vd-nivå.

Krävs ett starkt ledarskap

Västsverige är en handelsberoende region under stor omställning mycket till följd av den förändringsresa inom digitalisering, hållbarhet och elektrifiering som präglat regionen de senaste åren. För att Västsverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behöver regionens bolag ligga i framkant inom en rad områden.

I utvecklingen mot framtidens näringsliv är det tydligt hur viktigt ett innovativt ledarskap är. Ledarskap är starkt kopplat till företagskultur och kultur tar tid att förändra, men en förändring mot ett mer jämställt och hållbart ledarskap inom västsvenskt näringsliv är nödvändig för att regionens bolag ska vara fortsatt starka i den globala utvecklingen.

Hur står det till hos medlemsföretagen?

Mot den bakgrunden väljer Västsvenska Handelskammaren att sätta extra fokus på dessa frågor då resultaten från en nyligen gjord mätning bland Handelskammarens medlemsföretag tyder på att majoriteten av de tillfrågade företagen inte har ett uttalat arbete med att uppnå jämställdhet i sin styrelse.

Vidare visar mätningen att bolagen inte alltid upplever att det finns kvinnor med rätt kompetens för styrelseuppdrag eller att kunskap om hur de hittar kvinnor med rätt kompetens saknas, trots att situationen på marknaden är en annan. Matchningen på svensk arbetsmarknad är en utmaning och effektiva nätverk behöver utvecklas för att bättre ta tillvara den kompetens som finns.

Det måste helt enkelt bli lättare för bolag som ska tillsätta en styrelse eller utse en vd, att hitta kvinnor med rätt kompetens. Genom att sätta frågor om jämställda styrelser och fler kvinnor på vd-nivå på agendan, ökar vi möjligheterna att påverka jämställdheten i näringslivet generellt.

BAKGRUNDSINFORMATION

Västsvenska Handelskammaren har i denna studie undersökt medlems-företagens arbete kring jämställdhet i styrelser. Motivet är att jämställda styrelser ökar lönsamheten för bolagen generellt, bidrar till att lyfta in kvinnor i näringslivets högsta beslutande organ samt avspeglar den kompetens som finns i samhället.

Mätningen skickades ut till knappt 500 bolag fördelade över samtliga västsvenska regioner, vilket är representativt för Västsvenska Handelskammarens medlemmar som består av närmare 3 000 företag inom västsvenskt näringsliv. Svarsfrekvensen i undersökningen var 40 procent.

ETT AKTIVT STYRELSEARBETE

Forskning, från bland annat Almi Företagspartner, visar att ett aktivt och uttalat styrelsearbete är första steget mot att uppnå ökad jämställdhet i styrelser. I vår mätning framkommer det att drygt 3 av 5 bland de tillfrågade bolagen inte har ett aktivt arbete med ökad jämställdhet i styrelsen. Drygt 1 av 4 anger att de har ett aktivt arbete för en mer jämställd styrelse samtidigt som en liten andel, 8 procent, inte vet om företaget bedriver ett arbete inom området eller ej.

Företagen har även kunnat lämna fritextsvar och svaren kopplade till denna fråga visar att för en del bolag är det viktigt att inte göra skillnad på kön, utan att kompetens ska styra valet. Det syns bland annat genom följande citat:

”Vi har 33 procent kvinnor i styrelsen. Inget självändamål,
bäst person på rätt plats gäller.”

KOMPETENS TILL STYRELSEN OCH LEDANDE ROLLER

På frågan om bolagen upplever svårigheter med att hitta kvinnor med rätt kompetens för styrelseuppdrag svarar 1 av 5 att det är en utmaning. Samtidigt säger hälften av företagen att det inte är det, och 2 av 5 anger att de inte vet om det är svårt eller ej.

På frågan om det är svårt att hitta kvinnlig kompetens till ledande roller i verksamheten i stort anger drygt 3 av 5 att det inte är det. Nära 2 av 5 upplever trots allt att det är svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens till ledande roller samtidigt som endast en liten andel, 9 procent, svarar att de inte vet om det är svårt eller ej.

Kunskap om tillgänglighet till kvinnlig kompetens – en jämförelse mellan styrelse och andra ledande roller

Vid en jämförelse av svaren på frågorna om svårigheter att hitta kvinnlig kompetens till verksamheten i stort jämfört med till styrelsen, noterar vi en intressant skillnad. Huruvida företagen anser det vara svårt att hitta kvinnlig kompetens till verksamheten i stort, skiljer sig åt från om företagen upplever svårigheter med att hitta kvinnlig kompetens till styrelser. Den största distinktionen är antalet svarande som uppger att de inte vet om det är svårt att hitta kvinnlig kompetens till respektive område.

Samtidigt som 29 procent svarar att de inte vet om det är svårt att hitta kompetens till styrelsen, anger endast 9 procent att de inte vet om det är svårt att hitta kompetens till verksamheten i stort. Det är viktigt att notera denna skillnad då resultatet talar för att majoriteten av de svarande är bättre insatta i verksamheten i stort än i styrelsen, vilket i sin tur styrker slutsatsen om bristen på ett aktivt styrelsearbete i verksamheten.

Kompetenshinder

Till de företag som uppgav att det finns svårigheter med att hitta kvinnlig kompetens till styrelsen ställde vi en följdfråga. På denna fråga anger nära 4 av 5 att tillgängligheten på kvinnor med rätt kompetens saknas. Samtidigt anger 1 av 5 att det finns andra orsaker till svårigheter med att hitta kvinnor till styrelsen. Däribland nämns att det är ett familjeföretag, ointresse bland kvinnor för den bransch som företaget är i samt att bolaget har utländska ägare med en annan kultur. En liten andel, 12 procent, anger att de inte har kunskap om hur de hittar kvinnlig kompetens till styrelsen.

Antal män och kvinnor i västsvenska bolagsstyrelser 

För att bilda oss en uppfattning om hur jämställda bolagens styrelser är i dagsläget, undersökte vi även den nuvarande fördelningen mellan män och kvinnor i bolagsstyrelserna. Handelskammarens mätning visar att i 19 av 147 fall är det jämnt fördelat mellan män och kvinnor och att det bara är 7 av 147 företag som har en majoritet kvinnor i styrelsen. Det visar, i likhet med en mätning från Almi Företagspartner, som pekar på att endast 15 procent av bolagens styrelser är jämställda, att differensen mellan antalet män och kvinnor i västsvenska bolagsstyrelser är allt för stor. Resultaten indikerar i sin tur att avsaknaden av ett aktivt styrelsearbete återspeglas i verkligheten.  

Slutsats

För att uppnå ökad jämställdhet i styrelser och säkra att västsvenska bolag får tillgång till den bästa kompetensen samt därigenom ökar sin tillväxt, är det negativt att 4 av 5 av de tillfrågade bolagen inte har ett aktivt styrelsearbete. Forskning, från bland annat Almi Företagspartner, visar att ett aktivt arbete med frågan är första steget mot ökad jämställdhet. En rimlig slutsats är att majoriteten av de tillfrågade bolagen inte har kunskap om vilka vinster det innebär och därför inte fokuserar på området.  

Trots att nära hälften av de tillfrågade bolagen inte upplever några svårigheter med att hitta kvinnlig styrelsekompetens, drar vi slutsatsen att ett arbete måste göras för att synliggöra kvinnor som har kompetens för styrelseuppdrag. Att en så stor andel, 30 procent, anger att de inte vet om det är svårt att hitta kvinnlig styrelsekompetens samt att 20 procent anger att det faktiskt är svårt tyder på att hälften av bolagen inte når de kvinnor med styrelsekompetens som finns till förfogande. Det behöver förändras, det bör vara lika lätt att hitta en kvinna till ett styrelseuppdrag som en man.  

Svaren kopplade till frågan om vilka hinder bolagen ser i arbetet med att hitta kvinnlig kompetens till styrelsen talar vidare ett tydligt språk. Av de företag som uppger svårigheter med att hitta kompetens, vilket är en mindre grupp av de svarande, anser nära 4 av 5 att kvinnor med rätt kompetens till styrelseuppdrag saknas. Att så många anger att kvinnor med rätt kompetens saknas samtidigt som hälften av bolagen inte upplever det svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens till styrelsen är både motsägelsefullt och logiskt. Har bolagen inte kunskap om vinsterna med ökad jämställdhet i styrelsearbetet ser de troligen inget behov av att fokusera på frågan. Därmed upplever företagen inte heller att det finns lika många kvinnor med rätt kompetens för styrelseuppdrag som män. Av de bolag som däremot har försökt hitta kvinnor med rätt kompetens för styrelseuppdrag upplevs det dock som svårt, då dessa kvinnor inte är lika synliga på arbetsmarknaden. 

Att endast 13 procent av de tillfrågade bolagen har en styrelse som är jämställd är också anmärkningsvärt och kan innebära en direkt risk mot företagets möjligheter till framtida tillväxt och överlevnad. Sammantaget visar dessa resultat att västsvenska företag tjänar på att verka för ett mer aktivt styrelsearbete.  

Våra rekommendationer  


För att åstadkomma förändring på området, uppmuntrar vi västsvenska företag till ett aktivt styrelsearbete genom att bland annat ta fram interna handlingsplaner och att erbjuda kvinnliga medarbetare att gå styrelseutbildningar. 

För att öka jämställdheten i styrelser vill vi även uppmuntra västsvenska företag att ta fram en policy som syftar till ökad jämställdhet att förhålla sig till vid tillsättning av bolagets styrelse och ledande roller i verksamheten. På så sätt säkrar bolagen möjligheter till ökad tillväxt och att rekrytera den bästa kompetensen.  

Vi vill dessutom uppmuntra västsvenska bolag som redan arbetar med jämställdhetsfrågor, att synliggöra det i intern och extern kommunikation då frågan är viktig för affären. Förutom att arbetet bidrar till att locka till sig attraktiv kompetens och öka tillväxten i verksamheten präglas bolag med ett uttalat jämställdhetsarbete av en högre grad av kreativitet och står sig bättre i den internationella konkurrensen. 

Därutöver vill vi uppmuntra västsvenska bolag att tillsätta en styrelse med fler än två ledamöter. Det borgar för ett bättre beslutsfattande samt ökad kompetens och kreativitet i styrelsearbetet.  


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.