I samarbete med:

  • Göteborg Stad Logotyp
  • SKF Logotyp
  • Volvo logotyp